ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข Thumb HealthServ.net
วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ThumbMobile HealthServ.net

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561 ประเภทวัตถุออกฤทธิ์ 4 ประเภท

วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข HealthServ

วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข HealthServ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์
 
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง หน้า 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2561)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 55 ง หน้า 11-12 วันที่ 5 มีนาคม 2562)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 310 ง หน้า 41-42 วันที่ 17 ตุลาคม 2562)
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง หน้า 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2561)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 310 ง หน้า 43 วันที่ 20 ธันวาคม 2562)
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง หน้า 4 วันที่ 24 สิงหาคม 2561)
วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 205 ง หน้า 5 วันที่ 24 สิงหาคม 2561)
วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข HealthServ
วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด