ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงสร้างราคาซื้อขายกัญชง - ช่อดอกแห้ง ใบแห้ง ต้นสด ต้นแห้ง เส้นใย แกน ราก เมล็ด

โครงสร้างราคาซื้อขายกัญชง - ช่อดอกแห้ง ใบแห้ง ต้นสด ต้นแห้ง เส้นใย แกน ราก เมล็ด Thumb HealthServ.net
โครงสร้างราคาซื้อขายกัญชง - ช่อดอกแห้ง ใบแห้ง ต้นสด ต้นแห้ง เส้นใย แกน ราก เมล็ด ThumbMobile HealthServ.net

เปิดข้อมูลราคาซื้อขายกัญชงส่วนต่างๆ โดยสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) ได้แก่ 1) ราคาช่อดอกแห้ง (ปลูกในระบบ Indoor และ ปลูกในระบบ Green House) 2) ราคาใบกัญชงแห้ง 3) ราคาต้นสด ต้นแห้ง เส้นใย แกน 4) ราคารากกัญชง 5) ราคาเมล็ดกัญชง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานกำหนด


โครงสร้างราคาซื้อขายกัญชง 
 

ราคาช่อดอกแห้ง ระบบ Indoor และ ระบบ Green House

เงื่อนไขการรับซื้อ ตามเกณฑ์กำหนด ดังนี้

เงื่อนไขการรับซื้อช่อดอกแห้ง (Conditions)

ปริมาณการซื้อขายเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มากกว่า 50 กิโลกรัมขึ้นไป) กำหนด 6 เกณฑ์ดังนี้

 1. มาตรฐานการปลูก GAP - อ้างอิงวัสดุปลูกและกรรมวิธีตามมาตรฐาน GAP
 2. มาตรฐานสิ่งแปลกปลอม - มาตรฐานสิ่งแปลกปลอมใหเป็ นไป ้ ตาม มอก.3099-2564 คือ ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอม ทดสอบโดยการตรวจพินิจ
 3. มาตรฐานตรวจวิเคราะห์ - ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานด้วยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการชี้วัดมาตรฐาน
 4. ปริมาณสารปนเปื้อน - สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช ฯลฯ อ้างอิงตามเกณฑ์ของตำรับมาตรฐานยาสมุนไพรไทย หรือ Thai Herbal Pharmacopoeia (THP) โดยสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 5. ปริมาณความชื้น - ความชื้นในช่อดอกกัญชง ไม่เกิน 10%RH
 6. ปริมาณสารสำคัญ - ปริมาณสาร THC ในช่อดอกแห้ง ต้องไม่เกินตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด (1%)
หมายเหตุ: conditions อื่นๆ (การใช้ภายนอก) อาจมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการซื้อขายและราคาตามแต่ตกลง

ราคาใบกัญชงแห้ง

เงื่อนไขการรับซื้อใบกัญชงแห้ง
 1. ราคาขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว (อายุของใบ)
 2. ราคาขึ้นอยู่กับปรมิาณสารสำคัญที่ตรวจพบ (สารสำคัญ)
 3. ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของใบ อาทิ sugar leaf / fan leaf
 4. ใช้เกณฑ์ของการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานของฟาร์มร่วมด้วย อาทิเช่น gap organic thailand etc.
 5. ปริมาณสารปนเปื้้อนควรเป็นไปตามมาตรฐานแบบเดียวกับช่อดอกแห้ง คืออยู่ในเกณฑ์ของ thai herbal pharmacopoeia (THP)

ราคา ต้นสด ต้นแห้ง เส้นใย แกน

 

ตัวอย่างราคา ต้นสด ต้นแห้ง เส้นใย แกน บ.เฮมพ์ไทย

 
 

ราคา รากกัญชง

 

ราคา เมล็ดกัญชง

 

หน่วยงานรับรองมาตรฐาน 5 หน่วยงาน

 
หน่วยงานรัฐที่กำหนดและให้การรับรองมาตรฐาน ข้อมูลอ้างอิง TiHTA
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด