ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ความหมาย "ควรบริโภคก่อน" และ "หมดอายุ" บนฉลากอาหารโดย อย.

ความหมาย "ควรบริโภคก่อน" และ "หมดอายุ" บนฉลากอาหารโดย อย. HealthServ.net

อย.ไม่แนะนำให้บริโภค หากพ้นกำหนดที่ระบุบนฉลากทั้งสองแบบ ไม่ว่าจะระบุว่า "ควรบริโภคก่อน" (BB/BBE) และ "หมดอายุ" (EXP) ก็ตาม เนื่องจากอาหารอาจจะมีรสชาติแย่ลง คุณภาพอาหารเสื่อมลง เสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ความหมาย "ควรบริโภคก่อน" และ "หมดอายุ" บนฉลากอาหารโดย อย. ThumbMobile HealthServ.net
ความหมาย "ควรบริโภคก่อน" และ "หมดอายุ" บนฉลากอาหารโดย อย. HealthServ
คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ได้เฝ้าติดตามและ พบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ฉลากอาหาร ที่ไม่ถูกต้อง หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไป จนอาจสร้างความสับสนได้ 
 
อย.อธิบาย ความหมายของทั้ง 2 คำนี้ ไว้ดังนี้ 
 
"วันที่หมดอายุ"

หรือ EXP/ EXD ย่อมาจาก Expiry Date /Expiration Date เป็นวันที่บ่งบอกถึงวันที่อาหารหมดอายุ เพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นไป อาหารจะเริ่มบูดหรือเน่าเสีย และไม่ปลอดภัยในการบริโภค ฉะนั้น จึงไม่ควรรับประทานอาหารนั้นหลังจากวันที่กำหนดบนฉลากว่าหมดอายุแล้ว 
 

"วันที่ควรบริโภคก่อน"

หรือ  "Best before..." หรือ "Best before end..." (BB/BBE)  เป็นวันที่บ่งบอกว่าอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมจนถึงวันที่ระบุไว้ ซึ่งหลังจากวันที่กำหนดรสชาติและคุณภาพของอาหารจะเปลี่ยนแปลงไป

เพราะผู้ผลิต จะต้องทำการศึกษาอายุการเก็บรักษาของอาหารที่ตนผลิต เนื่องจากมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง ได้แก่ คุณลักษณะของอาหารชนิดนั้นๆ เช่น ปริมาณน้ำอิสระในอาหาร (Aw) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) กระบวนการผลิต โดยเฉพาะอุณหภูมิและระยะเวลาในกระบวนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ชนิดและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบเหล่านี้ จึงเป็นเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านคุณสมบัติและคุณภาพของอาหารเมื่อเวลาผ่านไป 
 
 

คำแนะนำ

             หากจะบริโภคอาหารหลังจากวันที่ควรบริโภคก่อน ผู้บริโภคควรพิจารณาว่า อาหารดังกล่าว มีลักษณะ กลิ่น สี และรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ เช่น มีเส้นใยหรือจุดของเชื้อรา หรือ มีลักษณะเป็นเมือก หากพบว่าอาหารนั้นมีลักษณะไม่พึงประสงค์ก็ไม่ควรบริโภค

สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น และต้องเก็บรักษาไว้ในที่เย็นตลอดเวลา เช่น นม และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ไม่ควรรับประทานหลังวันหมดอายุ

หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย.  โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือร้องเรียนผ่าน Line/Facebook: FDAthai หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด