ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต.โนนฆ้อง อสม.ชุมชนจัดการโควิด19 ชิงรางวัลเลิศรัฐ ปี 65

รพ.สต.โนนฆ้อง อสม.ชุมชนจัดการโควิด19 ชิงรางวัลเลิศรัฐ ปี 65 Thumb HealthServ.net
รพ.สต.โนนฆ้อง อสม.ชุมชนจัดการโควิด19 ชิงรางวัลเลิศรัฐ ปี 65 ThumbMobile HealthServ.net

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชูผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดการปัญหาโรคโควิด 19 เข้าชิงรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ในประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ชี้ผลการดำเนินงานของ อสม.ถือเป็นผลงานเด่น แสดงพลังภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และขจัดปัญหาโรคโควิด 19 ให้พ้นไทย

รพ.สต.โนนฆ้อง อสม.ชุมชนจัดการโควิด19 ชิงรางวัลเลิศรัฐ ปี 65 HealthServ
 
     30 มิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม สบส.เข้าร่วมนำเสนอตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในผลงาน “อสม.กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
 
 
     นพ.ภานุวัฒน์ กล่าวว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID 19) เป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากการระบาด ทีมีการพบผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งพลังของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโรค

     กรม สบส.จึงนำกลไก อสม.ที่ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน พี่น้อง อสม.มากกว่า 1.05 ล้านคน มาร่วมรับมือปัญหาดังกล่าว โดยกรม สบส.ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องสร้างความรอบรู้ให้กับ อสม. มีการวิเคราะห์ปัญหา กำหนดกลยุทธ์ และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาโควิดในชุมชนโดย อสม.อาทิ การเคาะประตูบ้านให้ความรู้โรคโควิด 19 สอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้า แอลกอฮอลล์เจล การค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง การสร้างวิถีชีวิตใหม่ในชุมชน ชวนคนไทยฉีดวัคซีน ฯลฯ ซึ่งมีการสนับสนุน ติดตาม ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานของพี่น้อง อสม.อย่างต่อเนื่อง พร้อมนำผลการปฏิบัติงานที่ได้มาถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเป็นนวัตกรรมในการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จนทำให้การระบาดของโรคโควิด19 ในไทยมีความรุนแรงน้อยลง เกิดการยอมรับจากประชาชนในประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

     ในโอกาสที่สำนักงาน กพร.จัดประกวดรางวัลเลิศรัฐ กรม สบส.จึงเสนอผลงาน “อสม.กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เข้ารับการประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ในสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากคณะผู้ตรวจประเมิน และคณะกรรมการจากสำนักงาน กพร. เพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่พี่น้อง อสม.และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ และขจัดปัญหาวิกฤติการณ์ของโรคโควิด 19
 
 
     เมื่อย้อนดู ผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา โดยมี เหล่า อสม.เป็นกลไกสำคัญสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน อสม. ปรากฏผลงาน ที่ชัดเจนโดดเด่น มากมาย ได้แก่ 
  • การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน 7,424,625 คน สอนประชาชนทำหน้ากากผ้า 3,626,950 ชิ้น
  • ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน จำนวน 14,074,193 หลังคาเรือน
  • ค้นหา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ทั้งประชาชน หรือแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มที่เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมณฑล และกลุ่มที่ไปร่วมกับคนในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 1,035,203 คน
  • ติดตามกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค (กลุ่ม 607) ได้รับวัคซีนโควิด 19 จำนวน 11,734,930 คน
  • ร่วมกับทีม 3 หมอ ณ ศูนย์แยกกักรักษาตัวในชุมชน (CI) 4,451 แห่ง ผู้ป่วยที่แยกกักรักษาตัวที่บ้าน (HI) 24,978 คน  และลงพิกัดตามแอปพ้นภัยเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง จำนวน 173,069 คน

นี่คือผลงานที่ควรยกย่อง และ เหมาะสมที่สุดกับการเข้าชิงรางวัลที่มีเกียรติข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด