ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดคำสั่งย้าย หมอสุภัทร และปฏิกิริยา หนุน-ค้าน

เปิดคำสั่งย้าย หมอสุภัทร และปฏิกิริยา หนุน-ค้าน HealthServ.net
เปิดคำสั่งย้าย หมอสุภัทร และปฏิกิริยา หนุน-ค้าน ThumbMobile HealthServ.net

ประเด็นคำสั่งโยกย้ายนายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ จากผอ.รพ.จะนะ ไป ผอ.รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ส่งแรงกระเพื่อมในสองฝั่งทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ในมิติที่หลากหลาย

หนังสือคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 125/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 63 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการใน หรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ.2564 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ ว14 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564 ให้ย้ายข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 97/2556 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ
 
รายนามการย้าย 

1. นายสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ จากตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ  ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

มีผลตั้งแต่วันที่ลงนาม คือ วันที่ 25 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ลงนามโดย นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
เปิดคำสั่งย้าย หมอสุภัทร และปฏิกิริยา หนุน-ค้าน HealthServ
เปิดคำสั่งย้าย หมอสุภัทร และปฏิกิริยา หนุน-ค้าน HealthServ

29 มกราคม 2566

1. ยืนยันคำสั่งย้ายไม่เกี่ยวกับการเมือง
 
 - ที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา อาคารอายุรกรรม มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ถือป้ายข้อความให้กำลังใจ ปลัด สธ. จากกรณีคำสั่งโยกย้าย นพ.สุภัทร ซึ่งกลายเป็นกระแสที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยและมีชาวบ้านออกมาคัดค้านกับคำสั่งดังกล่าว
 
 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า การโยกย้ายข้าราชการที่ต่ำว่า C10 เป็นอำนาจเต็มของปลัดสธ. รัฐมนตรีจะมีการปรึกษาหารือกับปลัด สธ. ต่อเมื่อจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตั้งแต่ระดับ C10 ขึ้นไปเท่านั้นเนื่องจากต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม. ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับต่ำกว่า C10 ลงไป จะเป็นเรื่องของปลัด สธ.พิจารณา เพราะถือว่าเป็นหัวหน้าส่วนราชการ รัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและฝ่ายการเมืองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นอน
 
 
 - กรณีคำสั่งโยกย้าย นพ.สุภัทร มีกระแสข่าวหลายด้าน เนื่องจาก นพ.สุภัทรได้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายกัญชา และอาจจะถูกย้ายโดยฝั่งการเมือง ทำให้มีประชาชนในพื้นที่ออกมาให้กำลังใจก่อนหน้านี้ค่อนข้างมาก ขณะที่มีบางฝ่ายมองว่าการย้ายครั้งนี้เป็นการหมุนเวียนการทำงานตามปกติของข้าราชการ โดย นพ.สุภัทร มีความชำนาญในการบริหารจัดการ รพ.จะนะ จึงให้มีการหมุนเวียนไปบริหาร รพ.สะบ้าย้อย เพื่อให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
 
 - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีนี้ว่า การโยกย้ายเป็นเรื่องปกติ เป็นข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนทุกคน ทุกพื้นที่ ต้องมีวินัยและสุจริต จะมาคิดยึดติดไม่ได้ ส่วนการโยกย้ายครั้งนี้เห็นว่าทำไปด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบข้าราชการระดับสูงที่ต้องมีการขยับทุก 4 ปีทั้งนี้ นพ.สุภัทรอยู่จะนะมา 20 กว่าปี เมื่อก่อนทำได้เพราะเป็นถิ่นกันดาร ถือว่าอยู่โดยสมัครใจ เป็นข้อยกเว้นของระเบียบ แต่ตอนนี้ทั้งพื้นที่และรพ.พัฒนาขึ้นมาก ไม่มีเงื่อนไขเรื่องความลำบากกันดารแล้ว ก็ต้องเข้าสู่ระบบปกติ
 
 - นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ และประธานชมรม นพ.สสจ. กล่าวถึงกรณีนี้ว่า เป็นเรื่องปกติของข้าราชการมีทั้งย้ายในจังหวัด-ข้ามจังหวัด ทั้งสมัครใจและผู้บริหารพิจารณาตามเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับทางราชการ การย้ายผอ.รพ.ชุมชน ไม่ต้องเสนอรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง โดยผู้ตรวจราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนปลัด สธ. ได้ ตามที่ได้รับมอบอำนาจมา ซึ่งขั้นตอนคือ นพ.สสจ. พิจารณา และเสนอให้ผู้ตรวจราชการลงนามคำสั่ง
 
 
2. มวลชนรวมตัวคัดค้านย้าย ผอ.รพ.จะนะ
 
 - ที่ห้อง Convention ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งมีการจัดงาน กิจกรรม Kick off ของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ระหว่างที่ นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 12 เป็นประธานพิธีเปิด กลุ่มมวลชนชาวบ้านอำเภอจะนะ และเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้ถือป้ายผ้าที่มีข้อความเกี่ยวกับการ save หมอสุภัทร เข้ามาภายในงาน โดยตัวแทนกลุ่มระบุว่าจะมายื่นหนังสือต่อ นพ.สวัสดิ์ ซึ่งเป็นคนลงนามคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร โดยกลุ่มตัวแทนชาวบ้านได้พยายามสอบถามที่มาของการสั่งย้าย ทำให้เกิดภาพการยื้อยุดฉุดกระชากป้ายข้อความ โดยมี นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนพ.สสจ.สงขลา พยายามเข้าเจรจาและทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวบ้าน
 
 - เพจสื่อเถื่อนข่าว โพสต์ว่า ในการจัดงาน ปรากฎคลิป นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รอง นพ สสจ สงขลา เข้ามาแย่งป้ายผ้าคำถามเรื่องหมอสุภัทรจากชาวบ้าน และมีการแชร์คลิปนี้จนสังคมตั้งคำถามว่าสมควรแล้วหรือไม่ และเพื่ออะไร
 
 
3. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งโยกย้าย
 
 - นายนิมิตร์ เทียนอุดม ที่ปรึกษา ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงกรณีคำสั่งย้ายหมอสุภัทรว่า ถ้าบอกว่าย้ายตามระบบคงไม่ใช่ เพราะ รพ.ชุมชน แตกต่างจาก รพ.จังหวัด รพ.ชุมชน ต้องคลุกคลีกับชุมชน ทางที่ดีที่สุด ผู้บริหาร สธ. ควรอธิบายเหตุผล เพราะหากไม่ชัดเจนเกิดความสงสัย ย่อมไม่ส่งผลดีต่อระบบธรรมาภิบาลสาธารณสุขภาพรวม
 
 - นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย และภาคประชาชนภาคใต้ เดินทางไปเรียกร้องที่ สสจ.สงขลา ขอให้นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ผู้ตรวจราชการ สธ. ยกเลิกคำสั่งย้ายภายใน 3 วัน หากไม่คืบหน้าจะมีการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอน โดยระบุว่า เป็นครั้งแรกที่เพิ่งมีระเบียบการย้ายออกมา เมื่อ 23 ม.ค. ที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ตรวจราชการ สธ. ย้าย ผอ.รพ.ชุมชนได้
 
 - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์คำกลอนของ รูญ ระโนด สดุดี “หมอสุภัทร” ต่อกรณีถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรม "เป็นหมอของมวล เป็นคนของชาวบ้าน มีปัญญาและกล้าหาญ มิอ่อนข้อทระนง ไม่เคยคิดรับใช้เป็นเป้าหมายเพราะซื่อตรง เกียรติยศจึงยืนยง และยืนหยัดขจัดพาล รวมพลเถอะพี่น้อง เพื่อปกป้องหมอจากมาร ร้องทุกข์ทั่วสาธารณ์ให้คนดีมีที่ยืน"
 
 
 - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ว่า กระทรวงสาธารณสุข หนุมานสารภาพ ตอนที่ 2 ระบุว่า ได้เปิดเผยถึงผู้ใหญ่ที่ฝากให้ นพ.สวัสดิ์ ไลน์ขอสสจ. 4 จังหวัดช่วยซื้อ fundus camera จากบริษัทแห่งหนึ่ง ชื่อย่อมีตัว ‘ท’ ‘ม’ ‘อ’ ทำให้มีผู้ใหญ่บางคนร้อนตัวและเร่งให้ นพ.สวัสดิ์ ชี้แจง จนกลายเป็นคำสารภาพสรุปได้ดังนี้ 1.ไลน์ที่หลุดนั้นตนเขียนเองสั่งเอง 2.ได้รับใบสั่งจากผู้ใหญ่ให้สนับสนุนบริษัทนี้จริง 3.สั่งใช้งบค่าเสื่อม 10% ของเขต 7 น่าจะเกือบ 50 ล้านบาท ให้ทั้ง 4 จังหวัดเสนอของบซื้อเครื่องมือแพทย์รายการนี้รายการเดียว 4.คำสารภาพแสดงให้เห็นว่านพ.สวัสดิ์รู้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง จึงต้องสั่งในกลุ่มปิด 5.เรื่องนี้มีผลประโยชน์เพราะระบุว่า “ไม่ได้แตะผลประโยชน์จังหวัด” แสดงว่าผลประโยชน์ส่วนตนก็มากพอแล้ว และ 6.ขออภัยผู้ใหญ่ที่ทำไม่รอบคอบ ซึ่งมองว่า นพ.สวัสดิ์สารภาพเช่นนี้เพราะเดิมถูกนำแชทไลน์ที่ขอให้ช่วยบริษัทมาบีบให้สั่งย้ายหมอสุภัทร แต่เมื่อมีการต่อต้านจากสังคมอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ผู้ใหญ่กลับไม่ช่วยเหลือและผลักให้รับผิดชอบทั้งหมดเรื่องที่น่าติดตาม คือคำสารภาพดังกล่าวเท่ากับว่าในทางพฤตินัย นพ.สวัสดิ์ เป็นโมฆะทั้งผู้ตรวจและปลัดเขต 12 แล้วผู้ใหญ่จะจัดการ 2 ตำแหน่งนี้อย่างไรต่อไป
 
 
4. ตั้งข้อสงสัย นพ.สุภัทร ปมชุดตรวจ ATK
 
- นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ที่ปรึกษา กมธ.สธ. โพสต์ถึงการสอบสวนเรื่องการนำ ATK ที่พยายามให้มีการจัดซื้อแบบล็อกสเปคเอื้อประโยชน์บางบริษัท ว่า ตอนที่อภ.จัดซื้อ ATK เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน กระจายการเข้าถึง ATK ทำให้ตลาดลดราคาจาก 200-300 บาทต่อชุด เหลือเพียง 30-40 บาทในปัจจุบัน มีผู้สังเกตการณ์จาก สปสช. (แพทย์ชนบท 2 คน) ให้ข้อมูลที่ตั้งใจจะเอื้อประโยชน์ต่อบางบริษัทที่ขายในราคา 120 บาทต่อชุด พยายามปรับรายละเอียด TOR เพื่อล็อกสเปกให้กับบริษัทนี้ แต่สุดท้ายไม่สำเร็จ เพราะอภ.และ สธ. ไม่ทำตาม จุดที่น่าสงสัยคือ กมธ.สธ. ขอให้นพ.สุภัทร ผอ.รพ.จะนะ ส่งรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ของรพ. มาให้ตรวจสอบ แต่ถูกปฏิเสธ เท่ากับยอมรับข้อกล่าวหาว่ามีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ด้วยอำนาจของ ผอ. ในราคาและยี่ห้อที่น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกับที่ทางกลุ่มเครือข่ายพยายามผลักดัน และนำมาใช้ในการคัดกรองในกทม. เพื่อให้มีการจัดซื้อจำนวนมาก ชาวจะนะจึงควรตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณในตอนนั้นว่า การจัดซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจในกทม. แทนที่จะใช้กับคนในพื้นที่ และเอาเวลาราชการมาดูแลคนในกทม. ทิ้งคนในพื้นที่ซึ่งกำลังประสบปัญหาโควิด เป็นเรื่องสมควรแล้วหรือไม่

30 มกราคม 2566

1. การเมืองไม่เกี่ยวข้องคำสั่งย้าย
 
 - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า รัฐมนตรีจะหารือกับปลัด สธ. เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตั้งแต่ระดับ C10 ขึ้นไปเท่านั้น เนื่องจากต้องนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม. ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับต่ำกว่า C10 ลงไป จะเป็นอำนาจของปลัด สธ. เพราะถือว่าเป็นหัวหน้าส่วนราชการ รัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและฝ่ายการเมืองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นอน
 
 - นายสมบูรณ์ คำแหง ประธาน คกก.ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) โพสต์ว่า เรื่องย้าย นพ.สุภัทร ออกจากพื้นที่อ.จะนะ เป็นการสมรู้ร่วมคิดและทำกันอย่างเป็นขบวนการตั้งแต่พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังประชารัฐ มีความพยายามย้ายหมอหลายครั้ง ครั้งแรกจากเมื่อปี 2555-2560 จากนพ.สุภัทรออกมาแสดงท่าทีคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ซึ่งต้องย้อนไปดูว่าพรรคใดอยู่เบื้องหลังผลประโยชน์ ครั้งที่ 2 ปี 2564 นพ.สุภัทร ออกมาวิพากษ์โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ผู้บริหาร ศอ.บต. คือ รองนายกฯ ประวิตร วงษ์สุวรรณ จนทำให้รัฐบาลต้องยอมรับข้อเสนอจัดทำ SEA และมีผลให้ยุติโครงการไว้ก่อน และครั้งนี้คือฝีมือของพรรคภูมิใจไทย หลัง นพ.สุภัทร ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ รมต.อนุทิน ต่อความผิดพลาดในการบริหารจัดการวัคซีน และ ATK จนถึงนโยบายกัญชาเสรี การย้ายหมอสุภัทรเป็นเรื่องหนักใจของขรก.ระดับสูงเสี่ยงจะถูกฟ้องศาลปกครอง จึงมีการวางแผน เริ่มจากทำให้ตำแหน่ง ผอ.รพ.สะบ้าย้อยว่างลง ใช้ข้ออ้างมีปัญหามากไม่สามารถหาใครมาแก้ปัญหาได้ ประชาชนไม่ได้โง่ การย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ
 
2. ไม่ทบทวนคำสั่งย้าย
 
 - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า คำสั่งโยกย้ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ ผู้มีสิทธิพิจารณาทบทวนคำสั่งคือผู้ลงนาม มีการเปิดช่องให้ผู้ถูกโยกย้ายส่งเรื่องอุทธรณ์
 
 - นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจฯ เขต 12 กล่าวว่า ก่อนออกคำสั่งมีการพิจารณารอบคอบแล้วจะไม่มีการทบทวนคำสั่งอีกทั้งนี้ มีการคุยกันมานานแล้วตั้งแต่ ธ.ค.65 ซึ่ง รพ.สะบ้าย้อย มีปัญหาและต้องการคนเก่งเข้าไปพัฒนาจริงๆ
 
 - เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์โพสต์ของ ผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ มศว. ระบุ ปลัด สธ. จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้
 
 - เพจชมรมแพทย์ชนบท ระบุ ปลัด สธ.หาตัวช่วย พร้อมแชร์จดหมายข่าวของชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปเป็นข้อคิดเห็นของ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ต่อกรณีคำสั่งโยกย้าย นพ.สุภัทร ว่าการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติสำหรับ ขรก. ไม่ว่าจะทำงานที่ใดก็สามารถทำงานพัฒนา รพ.เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้เหมือนกัน ถามว่าหากนพ.อนุกูล ถูกย้ายจาก ผอ.รพ.ราชบุรี ไปเป็น ผอ.รพ.บ้านโป่งซึ่งมีปัญหาสภาพคล่อง โดยไม่มีการพูดคุย จะเป็นธรรมหรือไม่
 
 - นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ และประธานชมรม นพ.สสจ. กล่าวถึงกรณีนี้ว่า เป็นเรื่องปกติของข้าราชการมีทั้งย้ายในจังหวัด-ข้ามจังหวัด ทั้งสมัครใจและผู้บริหารพิจารณาตามเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับทางราชการ การย้ายผอ.รพ.ชุมชน ไม่ต้องเสนอรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวง โดยผู้ตรวจราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนปลัด สธ. ได้ ตามที่ได้รับมอบอำนาจมา ซึ่งขั้นตอนคือ นพ.สสจ. พิจารณา และเสนอให้ผู้ตรวจราชการลงนามคำสั่ง
 
3. ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งย้าย
 
 - เครือข่ายสลัม 4 ภาค โพสต์ระบุ วันที่ 30 ม.ค.66 นัดรวมตัวคัดค้านคำสั่งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมต่อ นพ.สุภัทร ณ บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข เวลา 09.00 น.
 
 - นายนิมิตร์ เทียนอุดม ที่ปรึกษา ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวถึงกรณีคำสั่งย้ายหมอสุภัทรว่า ถ้าบอกว่าย้ายตามระบบคงไม่ใช่ เพราะ รพ.ชุมชน แตกต่างจาก รพ.จังหวัด รพ.ชุมชนต้องคลุกคลีกับชุมชน ทางที่ดีที่สุด ผู้บริหาร สธ. ควรอธิบายเหตุผล เพราะหากไม่ชัดเจนเกิดความสงสัย ย่อมไม่ส่งผลดีต่อระบบธรรมาภิบาลสาธารณสุขภาพรวม
 
 - นายบรรจง นะแส ที่ปรึกษาสมาคมรักษ์ทะเลไทย และภาคประชาชนภาคใต้ เดินทางไปเรียกร้องที่ สสจ.สงขลาขอให้นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ผู้ตรวจราชการ สธ. ยกเลิกคำสั่งย้ายภายใน 3 วัน หากไม่คืบหน้าจะเคลื่อนไหวอีก โดยระบุว่าเป็นครั้งแรกที่เพิ่งมีระเบียบการย้ายออกมา เมื่อ 23 ม.ค. ที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ตรวจราชการ สธ. ย้าย ผอ.รพ.ชุมชนได้
 
 - นายบรรจง นะแส ระบุ การย้าย นพ.สุภัทร ทางพฤตินัยส่อว่าเป็นการกลั่นแกล้ง นายกฯ ควรพิจารณาปัญหาแล้วยื่นมือเข้ามาแก้ไข ปัญหาที่ รพ.สะบ้าย้อย หากให้ รอง ผอ.ที่มีอยู่ในพื้นที่ รู้ปัญหาดีอยู่แล้ว เป็นผู้แก้ปัญหาจะตรงจุดกว่า
 
 - น.ส.สุวดี พันธุ์พานิช คณะทำงานสาธารณสุข และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ขอให้ สธ.ทบทวนคำสั่งโยกย้าย นพ.สุภัทร มีคนตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการโยกย้าย อย่าลืมว่าหากพบความผิดปกติ ไม่เป็นธรรม ผู้สั่งการก็จะมีความผิดตามกฎหมาย คำสั่งนี้ได้บั่นทอนกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทั้งใหญ่เล็ก อย่าเปลี่ยนสีเสื้อกาวน์ อย่าเปลี่ยนขาวเป็นอย่างอื่น
 
 - เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ออกแถลงการณ์ตอบโต้กรณีมีความพยายามเชื่อมโยงการย้าย นพ.สุภัทร กับการคัดค้านร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชงฯ ว่า การพยายามสื่อสารปั่นกระแสเช่นนี้เท่ากับตอกย้ำว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะทำให้ใครมาขวางกัญชาเสรีถึงขั้นถูกย้าย การสร้างความเสียหายต่อการทำความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
 
 - เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์โพสต์ของ สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์ของผู้บริโภคว่า ย้าย นพ.สุภัทรทำไม หรือเป็นยุคมืด สธ. ปลัด สธ.ผู้มีส่วนร่วมในการออกคำสั่งนี้ต้องตอบคำถามประชาชนจะนะ
 
 - เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์อินโฟกราฟิกของชมรมเภสัชชนบท เรียกร้อง สธ.ให้ทบทวนคำสั่งย้าย นพ.สุภัทร
 
 - เพจชมรมแพทย์ชนบท แชร์อินโฟกราฟิกของ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จ.สงขลา ไม่เห็นด้วยกับการโยกย้าย นพ.สุภัทร และเป็นกำลังใจให้ทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
 
 - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์แถลงการณ์องค์กรกิจกรรม นศ. มศว. วิทยาเขตปัตตานี ประณามคำสั่งย้ายว่าเป็นสิ่งเลวร้ายและยอมรับไม่ได้ ปิดกั้นเสรีภาพของข้าราชการในการแสดงออกต่อปัญหาทางสังคมและลดทอนคุณค่าประชาธิปไตย
 
4. ปมชุดตรวจ ATK
 
 - นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ที่ปรึกษา กมธ.สธ. โพสต์ถึงการสอบสวนเรื่องการนำ ATK ที่พยายามให้มีการจัดซื้อแบบล็อกสเปคเอื้อประโยชน์บางบริษัท ว่า ตอนที่อภ.จัดซื้อ ATK เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน กระจายการเข้าถึง ATK ทำให้ตลาดลดราคาจาก 200-300 บาทต่อชุด เหลือเพียง 30-40 บาทในปัจจุบัน มีผู้สังเกตการณ์จาก สปสช. (แพทย์ชนบท 2 คน) ให้ข้อมูลที่ตั้งใจจะเอื้อประโยชน์ต่อบางบริษัทที่ขายในราคา 120 บาทต่อชุด พยายามปรับรายละเอียด TOR เพื่อล็อกสเปกให้กับบริษัทนี้ แต่สุดท้ายไม่สำเร็จ เพราะอภ.และ สธ. ไม่ทำตาม จุดที่น่าสงสัยคือ กมธ.สธ. ขอให้นพ.สุภัทร ผอ.รพ.จะนะ ส่งรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK ของรพ. มาให้ตรวจสอบ แต่ถูกปฏิเสธ เท่ากับยอมรับข้อกล่าวหาว่ามีการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ด้วยอำนาจของ ผอ. ในราคาและยี่ห้อที่น่าจะเป็นยี่ห้อเดียวกับที่ทางกลุ่มเครือข่ายพยายามผลักดัน และนำมาใช้ในการคัดกรองในกทม. เพื่อให้มีการจัดซื้อจำนวนมาก ชาวจะนะจึงควรตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณในตอนนั้นว่า การจัดซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจในกทม. แทนที่จะใช้กับคนในพื้นที่ และเอาเวลาราชการมาดูแลคนในกทม. ทิ้งคนในพื้นที่ซึ่งกำลังประสบปัญหาโควิด เป็นเรื่องสมควรแล้วหรือไม่
 
 - นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กล่าวถึง ประเด็น ATK เรื่องนี้กรรมาธิการเคยเชิญชมรมแพทย์ชนบทไปชี้แจงแล้ว จบไปแล้วตั้งแต่ปี 2564 แต่ช่วงปลายปี 2565 ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข คือ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย มีหนังสือเชิญให้ไปชี้แจงเรื่องเดิม แต่ตนติดภารกิจจึงทำหนังสือเลื่อน ยังไม่ได้ไปชี้แจง ส่วนกรณีแพทย์ชนบทบุกกรุงเป็นการดำเนินการเรื่องเงินบริจาค ได้ชี้แจงไปแล้ว รายละเอียดมีปรากฏในรายงานของกรรมาธิการแน่นอน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด