ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กทม.จับมือ ป.ป.ช.ดันงบฯ 2 แสนบาทสู่ โครงการชุมชนเข้มแข็ง กระจายอำนาจให้ประชาชน

กทม.จับมือ ป.ป.ช.ดันงบฯ 2 แสนบาทสู่ โครงการชุมชนเข้มแข็ง กระจายอำนาจให้ประชาชน Thumb HealthServ.net
กทม.จับมือ ป.ป.ช.ดันงบฯ 2 แสนบาทสู่ โครงการชุมชนเข้มแข็ง กระจายอำนาจให้ประชาชน ThumbMobile HealthServ.net

กทม.จับมือ ป.ป.ช. กระจายงบฯ 2 แสนบาทสู่ชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง สุจริต โปร่งใส พร้อมกระจายอำนาจให้ประชาชน

กทม.จับมือ ป.ป.ช.ดันงบฯ 2 แสนบาทสู่ โครงการชุมชนเข้มแข็ง กระจายอำนาจให้ประชาชน HealthServ
22 พ.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ “โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2566” โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) และผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Webinar)
 
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ “โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2566” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสและป้องปรามความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 600 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอํานวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต จำนวน 50 เขต เขตละ 10 คน เข้าร่วมกิจกรรม และผู้แทนชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,014 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Webinar)
 
 
กทม.จับมือ ป.ป.ช.ดันงบฯ 2 แสนบาทสู่ โครงการชุมชนเข้มแข็ง กระจายอำนาจให้ประชาชน HealthServ
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญมาก โดยกทม. ร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในส่วนของโครงการชุมชนเข้มแข็ง เนื่องจากเป็นหัวใจของหนึ่งในนโยบายของกทม.คือ participatory budgeting การให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณที่ลงไปสู่ชุมชน เป็นการกระจายอำนาจลงสู่ชุมชน แต่เมื่อกระจายอำนาจให้ชุมชนแล้วอาจจะมีข้อกังวลเรื่องความโปร่งใส เรื่องระเบียบราชการ เจ้าหน้าที่ก็จะกังวลเรื่องงบประมาณ 200,000 บาท ในการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเลือกโครงการนี้มาเป็นโครงการนำร่องร่วมกับป.ป.ช ทำให้โปร่งใสทั้ง 3 มิติ คือ ประชาชนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแล และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าโครงการนี้หากสามารถทำให้โปร่งใสมีประสิทธิผล 100%
 
ในอนาคตอาจขยายผลเป็นตัวอย่างให้กับโครงการต่าง ๆ ทั่วประเทศในหลายจังหวัดได้ โครงการเป็นโครงการสำคัญจึงอยากให้เกิดประสิทธิภาพและไร้ข้อครหาต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องทำงานได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้มีอำนาจมาบีบบังคับ เนื่องจากมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ประชาชนก็จะได้ของที่ดีมีคุณภาพนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน ซึ่งเป็นต้นแบบของการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ต้องขอขอบคุณป.ป.ช. ที่ทำให้เกิดโครงการที่เป็นก้าวแรกที่สร้างความมั่นใจและมั่นคงต่อไป
 
แนวทางพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยใช้หลักการบริหารจัดการแนวใหม่ คือ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการคิดและดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยมีรัฐให้การสนับสนุน ภาคเอกชนให้การช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
 
ด้านสำนักพัฒนาสังคมในฐานะหน่วยงานกลางของกรุงเทพมหานครในด้านการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนฯ ได้เสนอโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนาชุมชนของตนเองได้ โดยโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ชุมชนละ 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ
 
 
กทม.จับมือ ป.ป.ช.ดันงบฯ 2 แสนบาทสู่ โครงการชุมชนเข้มแข็ง กระจายอำนาจให้ประชาชน HealthServ
 ป้องกันการทุจริต
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร (ศปท.กทม.) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครดำเนินการเชิงรุกและเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน รวมถึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (ศตท.กทม.) ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกรุงเทพมหานคร โดยให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานคร ดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเข้มงวด จะต้องไม่เฉยเมย ไม่ทำ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ การบริหารราชการของกรุงเทพมหานครจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ประชาชน
 
ทั้งนี้ ศปท.กทม. ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนการตรวจสอบลงพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกร่วมกัน “โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566”
 
ขณะเดียวกันก็จัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมบัญชีกลางให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การให้ความรู้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเชิญเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและประชาชนในชุมชนไม่ให้ต้องรับผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส การใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่า และจะมีการตรวจแนะนำ ซึ่งจะได้จัดทำปฏิทินการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจร่วมกันหลังจากการสัมมนาให้ความรู้ต่อไป
 
กิจกรรมสัมมนาฯ ประกอบด้วย การอภิปรายหัวข้อ “โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2566” โดย นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อํานวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและโปร่งใส ภายใต้โครงการชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2566” โดย วิทยากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง “การป้องปรามความเสี่ยงต่อการทุจริตในการดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2566” โดย นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. และนายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ ผู้อํานวยการสำนักไต่สวนภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ป.ป.ช.


ข่าวและภาพจากกรุงเทพมหานคร  
22 พฤษภาคม 2566
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด