ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฮอริชอน (Horizon)

ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฮอริชอน (Horizon) Thumb HealthServ.net
ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฮอริชอน (Horizon) ThumbMobile HealthServ.net

กรมการแพทย์ โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฮอริชอน (Horizon) สถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากภาคเอกชน สร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยยาเสพติดที่จะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพตามแนวทางและมาตรฐานที่กรมการแพทย์กำหนด

          นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่มีการประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ด้วยแนวคิด “มองผู้เสพเป็นผู้ป่วย” มากกว่าเป็นอาชญากร กระบวนการแก้ไขปัญหาการเสพติดของกฎหมายฉบับนี้เน้นไปที่การใช้กระบวนการ “บำบัดรักษาและฟื้นฟู” มากกว่าการลงโทษทางอาญา โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในการบำบัดรักษาและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ถึงแม้ว่าวันนี้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะเปิดหอผู้ป่วยให้คนไข้กลุ่มผู้ป่วยติดสารเสพติดขั้นรุนแรง และต้องการเข้ารับการฟื้นฟูที่ต้องใช้ระยะเวลานาน หรือมีอาการจิตเวชที่ทำให้กระบวนความคิดแตกต่างจากคนทั่วไป เข้ารับการรักษาเกือบ 100% แล้ว แต่มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีความต้องการการดูแลพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว หรือ บริการเสริมบางอย่าง ด้วยเหตุผลนี้เองโรงพยาบาลเอกชนจึงเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมาตรฐานการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่กรมการแพทย์กำหนด

 
 
         นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฮอริชอน (Horizon) เป็นสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยใน ของภาคเอกชน ที่เข้ามาเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยยาเสพติดที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ สบยช. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการของอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยมีกรมการแพทย์เป็นประธานอนุกรรมการฯ จึงได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฮอริชอน (Horizon) เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรครวมถึงสิ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยยาเสพติดที่จะได้รับการบริการอย่างมีมาตรฐานการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพตามแนวทางและมาตรฐานที่กรมการแพทย์กำหนด
 


         ทนพญ.ชุติมา ศรีฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา และผู้อำนวยการโครงการศูนย์บำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาและศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด Horizon ตั้งอยู่ใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นสถานพยาบาลยาเสพติดและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยในขนาด 26 เตียง การฟื้นฟูสมรรถภาพเน้นการออกแบบโปรแกรมการฟื้นฟู เป็นรายบุคคล ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณรวมถึงความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการบำบัด แต่ละรายโดยทีมสหวิชาชีพในการดูแลตั้งแต่กระบวนการเตรียมความพร้อมการคัดกรองและประเมินอาการขาดยาเสพติด การบำบัดรักษาระยะบำบัดด้วยยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบพิเศษเหนือระดับ (Luxury) ทั้งในผู้ป่วยต่างประเทศและในประเทศ รูปแบบการให้บริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการบำบัดรักษา ยาเสพติด โปรแกรมประกอบด้วยการบำบัดรายกลุ่ม (Group Therapy) รายบุคคล (Individual Therapy) และครอบครัว (Family Therapy) นอกจากนี้มีการนำศิลปะบำบัด (Art Therapy) ดนตรีบำบัด (Music Therapy) และการเชื่อมต่อการดูแลต่อเนื่องหลังการบำบัด การให้ทักษะป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ำ (Relapse prevention) และโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สังคม (Sober Living) การสร้างความเข้มแข็งระดับจิตวิญญาณโดยการเข้ากลุ่มยาเสพติดนิรนาม (Narcotics Anonymous group) และกิจกรรมทางเลือกต่างๆ เช่น การนวด กอล์ฟ ฟิตเนส กิจกรรมนอกสถานที่ (Outing) เป็นต้น ทั้งนี้ศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีและธรรมชาติอันร่มรื่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีการนำระบบเทคโนโลยี Artificial intelligence (AI) ,Vitual Reality หรือ VR และ Metaverse มาประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษา นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลติดตามผลภายหลังการบำบัด เป็นระยะเวลา 3 ปี จากทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายชุมชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการบำบัดสามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ โดยไม่หันกลับไปพึ่งยาเสพติด

สามารถสอบถามการบริการ หรือขอรับคำปรึกษาออนไลน์ ได้ที่ เบอร์โทร 08 1712 1148
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด