ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อนามัยเตรียมขยายทีมฉุกเฉิน (SEhRT) ทั่วประเทศ เร่งผสานภาคีเครือข่ายทุกระดับ

อนามัยเตรียมขยายทีมฉุกเฉิน (SEhRT) ทั่วประเทศ เร่งผสานภาคีเครือข่ายทุกระดับ Thumb HealthServ.net
อนามัยเตรียมขยายทีมฉุกเฉิน (SEhRT) ทั่วประเทศ เร่งผสานภาคีเครือข่ายทุกระดับ ThumbMobile HealthServ.net

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมขยายและสร้างความเข้มแข็งของทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือทีม SEhRT (Special Environmental health Response Team) ทั่วประเทศ จับมือสาธารณสุข-ท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพประชาชน จากภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจจะจะมีความรุนแรงมากขึ้น

   
 
           29 มกราคม 2567 แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในเวทีชี้แจงบทบาท และรับฟังความเห็นภาคีเครือข่ายการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ว่า กรมอนามัยเตรียมพร้อมในการขยายทีม SEhRT ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ


           ทั้งนี้ กรมอนามัย มุ่งจะผสานชความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ ตั้งแต่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เพื่อให้หน่วยงานภาคการสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองและลดความเสี่ยงทางสุขภาพประชาชน ในช่วงที่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภัยสุขภาพจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข   อาทิ ปัญหาฝุ่นละออง หมอกควัน อุทกภัย ภัยจากความร้อน ภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟไหม้บ่อขยะ โรงงานสารเคมีระเบิด เป็นต้น 


 
อนามัยเตรียมขยายทีมฉุกเฉิน (SEhRT) ทั่วประเทศ เร่งผสานภาคีเครือข่ายทุกระดับ HealthServ

เปิดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อการพัฒนา


         กรมอนามัย ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็น เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา อีกด้วย
 
           จากการรับฟังความเห็นที่ประชุม พบว่า บางหน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติและกลไกการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีการดำเนินการในช่วงเกิดภัยพิบัติต่างๆ ที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบอย่างชัดเจน ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ จนสามารถลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชนในพื้นที่ได้

          ดังนั้น การสร้างเครือข่ายทีม SEhRT ให้สามารถปฏิบัติภารกิจรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กรมอนามัยจึงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งในทุกระดับ โดยเน้น 3 มิติ คือ

          1) การพัฒนากำลังคน ให้ทีม SEhRT ที่ผ่านการเสริมทักษะ เพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับประยุกต์ใช้ในช่วงเกิดภัยพิบัติ

          2) มีระบบงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติการ ที่เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมมีการสนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติภารกิจของทีม SEhRT อย่างเป็นรูปธรรม และ

          3) จัดหาและสนับสนุนเครื่องมือทำงาน สำหรับทีม SEhRT ทุกระดับ โดยการดำเนินงานดังกล่าวต้องมีความต่อเนื่องมีกระบวนการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับบริบทของภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 
             “ทั้งนี้ กรมอนามัยเริ่มพัฒนาต้นแบบทีม SEhRT ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นต้นแบบการทำงานแบบบูรณาการ ก่อนมีการขยายการดำเนินงานไปยังจังหวัดอื่น เพื่อให้ทีม SEhRT มีมาตรฐานการสำหรับภารกิจอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินของประเทศมากที่สุด”อธิบดีกรมอนามัย กล่าว      
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด