ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อนามัยหนุนท้องถิ่น ออกกฏคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

อนามัยหนุนท้องถิ่น ออกกฏคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน HealthServ.net

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัย

อนามัยหนุนท้องถิ่น ออกกฏคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ThumbMobile HealthServ.net
  
 
      29 มกราคม 2567 นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยในการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า

      กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย มีบทบาทและภารกิจหลักในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุในทุกระดับและเข้าถึงระบบบริการที่มีมาตรฐานตามหลักกฎหมาย เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้รับบริการได้รับความคุ้มครองและมีความปลอดภัยจากการรับบริการ และผู้ให้บริการมีคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานการให้บริการ

       ปัจจุบันมีการเปิดสถานบริการและการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจำนวนเพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุและความต้องการด้านการบริการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร
 

อนามัยหนุนท้องถิ่น ออกกฏคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน HealthServ
 

หนุนท้องถิ่นออกกฏคุม

        กรมอนามัย ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติควบคุมการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ผ่านกลไกมาตรการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการ สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือประกาศกระทรวงฯ คู่มือแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงฯ ที่ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินกิจการ ผู้ให้บริการ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

          นอกจากนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานด้านประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ผ่านเวทีการประชุมชี้แจงและเวทีการประชุมขับเคลื่อนประกาศกระทรวงฯ ต่าง ๆ และปัจจุบันกำลังพัฒนาระบบข้อมูลรองรับการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ในระดับพื้นที่ต่อไป


 
     “ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน กรมอนามัยจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ

     2) เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและสนับสนุนการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 

     3) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางกระบวนการจัดทำระบบข้อมูลกลางที่เกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสถานประกอบกิจการภาคเอกชน เป็นต้น”  รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว
อนามัยหนุนท้องถิ่น ออกกฏคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด