ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ พร้อมดูแลทั้งคนไทยและต่างชาติ

รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ พร้อมดูแลทั้งคนไทยและต่างชาติ HealthServ.net
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ พร้อมดูแลทั้งคนไทยและต่างชาติ ThumbMobile HealthServ.net

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย ผลการดำเนินการโครงการที่สำคัญ ได้แก่ โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ โครงการฟันเทียม โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ โครงการคัดกรองลำไส้ใหญ่ โรงงานขาเทียมพระราชทาน และแผนการมุ่งสู่งการเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ Smart Hospital เพื่อให้พร้อมดูแลบริการสุขภาพทั้งคนไทยและต่างชาติ

รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ พร้อมดูแลทั้งคนไทยและต่างชาติ HealthServ
  
 
       14 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วย พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน


 
         นายแพทย์ภาณุมาศ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเชียงของ ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงพยาบาล ทั้งด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม กำลังคน และคุณภาพบริการ ทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาเพิ่มศักยภาพในการบริการสุขภาพให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
 
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ พร้อมดูแลทั้งคนไทยและต่างชาติ HealthServ
 

         นายแพทย์ภาณุมาศ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของได้ขับเคลื่อนงานสำคัญหลายโครงการ 
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์


            โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) รวม 392 รูป/คน พบกลุ่มป่วย 31 รูป/คน ผู้สูงอายุมีความถดถอย 2 รูป/คน และยังผ่านเกณฑ์ประเมินในการจัดบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ระดับดีมาก

 

โครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ


             โครงการฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทันตแพทย์หมุนเวียนไปให้บริการที่รพสต. 6 แห่ง เป็นประจำทุกสัปดาห์ และตั้งแต่ปี 2565 - มกราคม 2567 ให้บริการใส่ฟันเทียมกับผู้สูงอายุแล้ว 266 คน

 

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ


            โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ให้บริการตรวจคัดกรองหนอนพยาธิ ตรวจอุจจาระ ในกลุ่มสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนทั่วไป จำนวน 587 คน พบพยาธิตัวตืด 10 คน พยาธิใบไม้ในตับ 2 คน พยาธิปากขอ 2 คน พยาธิไส้เดือน 1 คน และพยาธิเข็มหมุด 1 คน ซึ่งทั้งหมดได้รับการรักษาแล้ว
 
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ พร้อมดูแลทั้งคนไทยและต่างชาติ HealthServ

โรงงานขาเทียมพระราชทาน


          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ยังได้จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงใหม่ ให้บริการด้านกายอุปกรณ์ ผลิตและซ่อมขาเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้บริการส่งเสริมป้องกัน และให้คำแนะนำการดูแลตอขาและขาเทียม พร้อมออกเยี่ยมติดตามหลังได้รับบริการ

           ผลการดำเนินงาน ปี 2561-2566 สามารถผลิตขาเทียมพระราชทานให้แก่ผู้ที่ขาขาดในเขตอำเภอเชียงของและอำเภอใกล้เคียง เช่น เวียงแก่น ขุนตาล เทิง และ สปป.ลาว จำนวน 79 ชิ้น ช่วยให้ผู้ขาขาดเข้าถึงบริการทำขาเทียมได้รวดเร็วขึ้น ลดการรอคอย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และที่สำคัญ คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกิดความสุขใจทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและครอบครัว

 

โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่


          ในส่วนโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ในปี 2566 ทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ จำนวน 224 ราย พบมะเร็งลำไส้ใหญ่ 1 ราย ได้รับการผ่าตัดตัดต่อลำไส้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

          ในปี 2567 นี้ ได้ขยายบริการไปยังอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ ขุนตาล 39 ราย พญาเม็งราย 31 ราย ไม่พบมะเร็งลำไส้ใหญ่


           นอกจากนี้ ยังจัดตั้งห้องเวชกรรมฟื้นฟู ณ อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ใช้ฝึกจัดกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ปัจจุบันมีเด็กพิเศษรับการทำกิจกรรมบำบัด 41 ราย เด็กพูดช้า 7 ราย เด็กออทิสติก 9 ราย เด็กพัฒนาการล่าช้า 5 ราย และเด็กสมาธิสั้น 1 ราย                                                        


 

มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ

         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ยังมุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ SMART HOSPITAL นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ และให้บริการประชาชน เช่น ระบบบริการ Paperless ทั้ง OPD และ IPD การชำระค่าบริการทางการแพทย์ออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ระบบบริการ Home Service เช่น Telemedicine, Home ward รวมทั้งติดตั้งระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อความปลอดภัยและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
รพ.สมเด็จพระยุพราชเชียงของ มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ พร้อมดูแลทั้งคนไทยและต่างชาติ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด