ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศ 16 เมืองสมุนไพร (Herbal City) ใน 3 คลัสเตอร์ยุทธศาสตร์

ประกาศ 16 เมืองสมุนไพร (Herbal City) ใน 3 คลัสเตอร์ยุทธศาสตร์ Thumb HealthServ.net
ประกาศ 16 เมืองสมุนไพร (Herbal City) ใน 3 คลัสเตอร์ยุทธศาสตร์ ThumbMobile HealthServ.net

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ประกาศรายชื่อเมืองสมุนไพร (Herbal City) ทั้ง 16 จังหวัด โดยแบ่งการพัฒนาเมืองสมุนไพรตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ 3 คลัสเตอร์ ลงนามโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

           รายละเอียดในประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เรื่อง เมืองสมุนไพร (Herbal City) ระบุว่า
 
           ตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2565 (แม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 -2564) และแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ได้มีการดำเนินงานด้านเมืองสมุนไพร (Herbal City) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ พัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชนระดับพื้นที่ เสริมสร้างโอกาสต่อยอดชุมชนสร้างมูลค่าจากสมุนพร เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโต ของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้อาศัยกลไกของประชารัฐและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญในการ ขับเคลื่อน และพัฒนาเมืองสมุนไพร
 

 
           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ข้อ (1) (3)
และ (4) คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อเมืองสมุนไพร (Herbal City) ทั้ง 16 จังหวัด
โดยแบ่งการพัฒนาเมืองสมุนไพรตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ 3 คลัสเตอร์ ดังนี้

ข้อ 1 คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนพร จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่
 • จังหวัดอุทัยธานี
 • จังหวัดสระแก้ว
 • จังหวัดสกลนคร
 • จังหวัดมหาสารคาม
 • จังหวัดสุรินทร์
 • จังหวัดอำนาจเจริญ


ข้อ 2 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่
 • จังหวัดสระบุรี
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดปราจีนบุรี
 • จังหวัดจันทบุรี


ข้อ 3 คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่
 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดอุดรธานี
 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • จังหวัดสงขลาประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 
ประกาศ 16 เมืองสมุนไพร (Herbal City) ใน 3 คลัสเตอร์ยุทธศาสตร์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด