ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน - กับร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2565-2570

ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน - กับร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2565-2570 Thumb HealthServ.net
ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน - กับร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2565-2570 ThumbMobile HealthServ.net

คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เห็นชอบยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565 – 2570 ชูประเด็น “ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน”

    คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ เห็นชอบยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565 - 2570 พร้อมมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรองรับภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน”
 
 
             วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 3/2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565 - 2570 พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรองรับเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
 
 
               ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คผยช. กล่าวว่า ร่างแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ. 2565 – 2570 มีการกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “ก้าวสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่แบบยั่งยืน” และมีค่าเป้าหมายหลักในการลดอัตราการบริโภคยาสูบของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อสิ้นปี 2570 ให้ไม่เกินร้อยละ 14 และเน้นให้สถานที่สาธารณะทุกแห่งเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ตลาด ร้านอาหาร สถานีขนส่ง ศาสนสถาน สถานที่ราชการ
 
 
 
*********************** 
 
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
กรมควบคุมโรค
18 พฤศจิกายน 2563 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด