ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สวทช. สัมมนาออนไลน์ - ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability)

สวทช. สัมมนาออนไลน์ - ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability) HealthServ.net
สวทช. สัมมนาออนไลน์ - ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability) ThumbMobile HealthServ.net

สวทช. สัมมนาออนไลน์ - ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability)

NAC 2021 - NSTDA ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 แห่งการจัดตั้ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ประกาศ ให้มีผล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 จากพันธกิจที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research Development Design and Engineering) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology Transfer) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (Human Resource Development) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และได้ปรับปรุงแผนบริหารงานภายในให้ส่งเสริมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของประเทศอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศความมุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยด้วย BCG Model

สวทช. ภายใต้การกำกับของกระทรวง อว. จึงจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้ธีมงาน “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability)” ผ่านช่องทางออนไลน์ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac/2021 

โดยนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสัมมนาวิชาการ การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช. และบริษัทผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน กิจกรรมรับสมัครงานด้าน ว. และ ท. ควบคู่กับสัมมนาอบรมเพื่อติดอาวุธให้ผู้สมัครงาน ซึ่งทุกกิจกรรมจัดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แต่ยังคงไว้ซึ่งสาระเนื้อหาครบถ้วน และผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเข้าร่วมงานที่สวทช. สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และยังเข้าชมย้อนหลังได้อีกด้วย

กิจกรรมในงาน NAC2021:

สัมมนา
สัมมนาวิชาการในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรได้
ดูรายการสัมมนา
 
นิทรรศการ
การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบต่างๆ
ดูนิทรรศการ
 
Open House
เปิดบ้าน สวทช. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยแห่งชาติ งานวิจัย และบริการด้านนวัตกรรม ร่วมรับฟัง Biz Talk รอบพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด