ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เทอดไท บางยี่เรือ

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เทอดไท บางยี่เรือ HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เทอดไท บางยี่เรือ โทร. 02-4651000
รถโดยสารประจำทาง : สาย4, สาย7, สาย9, ป.อ9, สาย111, สาย43

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เทอดไท บางยี่เรือ ThumbMobile HealthServ.net
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เทอดไท บางยี่เรือ HealthServ

ภารกิจของศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์
 

ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอก ศุนย์บริการสาธารณสุข ครอบครุม 4 มิติการรักษาพยายบาล การควบคุมป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ และ การพื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบการให้การบริการ สาธารณสุขและการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
การแบ่งงานเป็น 2 กลุ่ม
1.กลุ่มงานบริการสุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยแก่ประชาชนด้านการแพทย์ งานด้านเภสัชกรรม งานสังคมสงเคราะห์ กายภาพบำบัดและการปัฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
2.กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการพยาบาลทั้งภายในและภายนอกศูนย์บริการสาธารณสุข การตวบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ งานด้านสารบรรณและธุรการทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ และการปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


+++++


บริการสุขภาพ


ด้านเภสัชกรรม
ให้บริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  บริการให้ข้อมูล
และให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา,สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 
+++++
 
ด้านทันตกรรม
ให้บริการตรวจรักษาโรคทางทันตกรรมฟันและเหงือก
ตรวจสุขภาพฟัน  ถอนฟัน  อุดฟัน และขูดหินปูน
ในเวลาราชการ    : จันทร์ - ศุกร์   เวลา 08.00 – 12.00 น.
นอกเวลาราชการ : จันทร์ - ศุกร์   เวลา 16.00 – 20.00 น.
 
 
 
+++++
 
คลินิกกายภาพบำบัด
 
วัน-เวลาทำการ     จันทร์ – ศุกร์     8.00 น. - 16.00 น. (นัดหมายล่วงหน้า)
 
ขอบเขตการให้บริการ
     1.งานด้านการส่งเสริมและป้องกัน
          - ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในด้านต่างๆ
          - ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
          - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สตรีมีครรภ์เรื่องการเตรียมตัวก่อนคลอดและการดูแลสุขภาพมารดาและทารกหลังคลอด
          - ให้คำปรึกษาเรื่องโรคข้อต่างๆ โรคระบบประสาท เด็กสมองพิการ เด็กพิการแขนขา
          - ให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันความพิการด้านต่างๆ
          - ให้คำปรึกษาแนะนำภาวะแทรกซ้อนต่างๆจากภาวะของโรค เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น
          - ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อลดการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคปวดหลังเรื้อรัง, เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ, การบาดเจ็บจากการทำงานและการเล่นกีฬา และอื่นๆ
          - เป็นวิทยากรนำการออกกำลังกายตามโครงการต่างๆ
     2.งานด้านการรักษา
          - ตรวจ ประเมิน วินิจฉัย และให้การรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้าน Orthopedic, Neuro, Chest and pediatric
     3.งานด้านฟื้นฟู
          - ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยทางระบบประสาทอัมพาต อัมพฤกษ์ ผู้พิการทางสมอง ผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด เด็กที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว และผู้ป่วยกระดูกกล้ามเนื้อทั้งในคลินิกและเยี่ยมบ้าน
     4.งานด้านการให้ความรู้
          - ให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดในคลินิกตรวจรักษาและคลินิกส่งเสริมสุขภาพต่างๆในศูนย์บริการสาธารณสุข เช่น การกระตุ้นพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวของเด็กในคลินิกสุขภาพเด็กดี
          - ให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดในชุมชนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
 
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เทอดไท บางยี่เรือ HealthServ
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เทอดไท บางยี่เรือ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด