ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราชภัฏธนบุรี ประกาศห้ามกัญชากัญชงในมหาวิทยาลัย เด็ดขาด

ราชภัฏธนบุรี ประกาศห้ามกัญชากัญชงในมหาวิทยาลัย เด็ดขาด Thumb HealthServ.net
ราชภัฏธนบุรี ประกาศห้ามกัญชากัญชงในมหาวิทยาลัย เด็ดขาด ThumbMobile HealthServ.net

20 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผลทันที


ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวนั้น 
 
เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ อาศัยตามความในมาตรา 31(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอประกาศเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังนี้
 
1. ให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามประกาศ สธ. เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 รวมถึงกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด
 
2. ห้ามไม่ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้กัญชงหรือกัญชา เพื่อการนันทนาการใดๆ โดยเด็ดขาด
 
3. ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง เข้ามาบริโภคในมหาวิทยาลัยอย่างเด็ดขาด
 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน ฝึกอบรม หรือผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง
 
5.  ให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงอย่างใกล้ชิด
 
6. ห้ามร้านค้าจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมใดๆ ของกัญชาหรือกัญชง
 
7. ห้ามประชาสัมพันธ์ โฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในมหาวิทยาลัย
 
8. การใช้กัญชาเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ และการใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
 
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2565
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง 
อธิการบดีกมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด