ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย โทร. 02-2828494

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ThumbMobile HealthServ.net
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย HealthServ
ศูนย์บริการสาธารณสุข​ 9 ประชาธิปไตย ขยายเวลาให้บริการเพิ่มในวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 23 ก.ค. 65
 ตั้งแต่เวลา 08.00 -​ 12.00 น.
 ให้บริการคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI) เป็นการรักษาโควิด 19 แบบ "เจอ แจก จบ"
 เวลา 13.00 - 16.00 น.
บริการ Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 แก่ประชาชนอายุ 5 ปี ขึ้นไป ทุกสัญชาติ
วัคซีน AstraZeneca
วัคซีน Pfizer 
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 
 
อย่าลืม
  • บัตรประชาชน​ หรือพาสปอร์ต
  • ​ประวัติการรับวัคซีน (เพื่อประเมินการฉีดวัคซีนตามสูตร)
  • ​ปากกาส่วนตัว
 
เงื่อนไขการรับบริการ 
1.หากมาฉีดเข็มเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 อย่างน้อย 1 เดือน
2.หากมาฉีดเข็มเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 3 เดือน
3.หากมาฉีดเข็มเข็มที่ 4 ห่างจากเข็มที่ 3 อย่างน้อย 4 เดือน
 
‼️หมายเหตุ‼️
  • สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แล้วจะขอรับบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แนะนำให้ห่างกันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันผลข้างเคียงของวัคซีนที่จะซ้ำซ้อนกัน
  • สำหรับผู้ที่เคยติดโควิด-19 ต้องห่างอย่างน้อย 3 เดือน
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 
โทร. 02-282-0473   02-282-0474    02-281-1907 

คลินิกตรวจโรค

ขอบเขตการให้บริการ
    1.คัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพในผู้รับบริการทุกกลุ่มวัย ผู้ประกอบอาหาร ผู้สมัครงาน
    2.ตรวจ วินิจฉัยปัญหาความรุนแรงของอาการป่วยในผู้ป่วยโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง โรคระบาดตามฤดูกาล  
    3.ให้การรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐานแบบองค์รวมอย่างเวชศาสตร์ครอบครัว
    4.บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ นัดตรวจเจาะเลือดตามข้อบ่งชี้ของโรค
    5.ประสานส่งต่อโรงพยาบาล ตรวจ รักษา วินิจฉัยเพิ่มเติม กรณีอาการซับซ้อน ฉุกเฉิน
    6.ออกใบรับรองตรวจสุขภาพ สมัครงาน สมัครเรียน ออกใบรับรองคนพิการ
 
บริการเจาะเลือดใหญ่ (ตามนัด)  ทุกวันอังคารและพฤหัสเช้า
    - เวลาปกติ 08.00 - 11.00 น.
 
วัน-เวลาทำการ   
 ในเวลาราชการ      วันจันทร์ – วันศุกร์        08.00 น. - 12.00 น.
นอกเวลาราชการ   วันจันทร์ – วันศุกร์        16.00 น. - 20.00 น.
 วันเสาร์                       08.00 น. - 12.00 น.  
 **หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์**

 
ทีมงาน
    1.นายแพทย์ธนัช  พจน์พิศุทธิพงศ์          ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์)ต้น
    2.แพทย์หญิงพรรณทิพย์  วงศ์ธีระสุต       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
    3.นายแพทย์ชูจิต  กุลจรรยาวิวัฒน์           แพทย์ห้วงเวลา
    4.แพทย์หญิงสิริเพ็ญ  ลีฬหะกร                แพทย์ห้วงเวลา 

คลินิคโรคเรื้อรัง (เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง)

ขอบเขตการให้บริการ
    1.ผู้ป่วยเบาหวานจะได้รับการดูแลตามแผนผัง การให้บริการได้แก่ เจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตทุกครั้งที่มารับบริการ
    2.คัดกรองและประเมินปัญหาโดยพยาบาลคัดกรอง
       - กรณีมีผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือด< 70mg% ไม่มีอาการผิดปกติ ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารตามปกติ เจาะเลือดซ้ำหลังรับประทานอาหาร 1 ชั่วโมง ส่งเข้าพบแพทย์ พยาบาลให้คำแนะนำภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำด้วยตนเองให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารตามปกติจากน้ำตาลในเลือดต่ำ และสังเกตอาการ
       - กรณีระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 250mg% หรือมีอาการผิดปกติ ถือเป็นกรณีเร่งด่วนต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์เพื่อสั่งการรักษา
    3.พยาบาลวิชาชีพซักประวัติคัดแยกผู้ป่วยตามระดับน้ำตาลในเลือดโดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่มคือ
       - ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในเลือดตั้งแต่ 71-130 mg%
       - ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในเลือด 131-179 mg% จะได้รับการซักประวัติ ค้นหาปัญที่ทำให้ระดับน้ำตาลสูง ได้รับคำแนะนำจากพยาบาล และวางแผนร่วมกับผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ประเมินความรู้และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเบาหวานทั้งในด้านการควบคุมอาหาร การรับประทานยาเบาหวานที่ถูกต้อง การออกกำลังกายและพฤติกรรมสุขภาพ
       - ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาลในเลือด >180 mg% จะได้รับการให้คำปรึกษาแบบ Individual counselling และส่งต่อเยี่ยมบ้านหากว่าเข้าเกณฑ์ หรือส่งต่อเภสัชหากพบปัญหาเรื่องยา  หรือส่งต่อคลินิกเสพติด,สังคมสงเคราะห์หากพบว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องส่งต่อ
 
เปิดให้บริการเวลา 08.00 – 12.00 น. ในวันอังคาร และ วันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
 
ทีมงาน
1. นางอรพรรณ  บุญฉั่ว     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางอุบล  สังข์โพธิ์        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

คลินิกกายภาพบำบัด

ขอบเขตการให้บริการ
 งานกายภาพบำบัดเป็นงานที่ให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุม 4 ด้านหลัก คือ งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค งานรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ดูแลประชากรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยสูงอายุ โดยให้บริการทางกายภาพบำบัดครอบคลุมทุกระบบ ทั้งระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือดและอื่นๆช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่สูง  ขอบเขตอย่างละเอียดมีดังนี้
การตรวจวินิจฉัยและการประเมินสภาพปัญหาของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางกายภาพบำบัด
การบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัด  และการให้คำปรึกษาแนะนำตามมาตรฐาน
การส่งเสริมให้ผู้มารับบริการและบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเกี่ยวกับโรคและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
การให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำในภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
การฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ป่วยมีศักยภาพแห่งการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติตามพยาธิสภาพของผู้ป่วย 
โปรแกรมการรักษาฟื้นฟูในคลินิกกายภาพบำบัด (คอร์ส)
          ให้บริการรักษา ฟื้นฟูโรคทางกายภาพบำบัดเป็นจำนวน 10 ครั้ง ต่อ  1 คอร์ส  เมื่อรักษาเสร็จสิ้นครบ 1 คอร์สจะให้กลับไปพบแพทย์เพื่อทำการประเมินซ้ำ
 
โปรแกรมการฟื้นฟูในชุมชน (เกณฑ์การเยี่ยมบ้านกายภาพบำบัด)
ผู้ป่วยรายใหม่ต้องได้รับการเยี่ยม ภายใน 30 วัน นับจากวันรับเรื่อง
ผู้ป่วยทางระบบประสาท (โรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ นับจากวันที่เริ่มเป็นภายใน 6 เดือน) ต้องได้รับการเยี่ยมทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ผู้ป่วยรายเก่า ได้รับบริการการเยี่ยมบ้าน ภายใน 90 วัน
 วันและเวลาการให้บริการ
      วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
ทีมงาน
1. นางสาวปัณฑิตา  แจ้งสุทธิวรวัฒน์     นักกายภาพบำบัด
2. นางสาวณรากร  พิมพ์ดา                พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 

คลินิกกามโรค

 ให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV และจัดบริการส่งเสริมเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ HIV ในประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูง
 
 วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

คลินิกวัณโรค

ให้บริการตรวจรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรค และผู้สัมผัสโรค  จ่ายยาวัณโรคด้วยระบบ DOTs
 
วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 - 12.00 น. 

คลินิกบำบัดยาเสพติด

เป็นหน่วยบริการด้านการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมอย่างครบถ้วน จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่ต้องพึ่งการใช้ยาเพสติด บริการบำบัดรักษา มี 4 รูปแบบ คือ เมธาโดนคลินิก  ศูนย์จิตสังคมบำบัด คลินิกผู้ใช้แอลกอฮอล์ และคลินิกเลิกบุหรี่ ด้วยวิธีการตรวจร่างกาย การรักษาด้วยยา กระบวนการกลุ่ม กิจกรรมบำบัด การให้คำปรึกษา  โดยทีมสหวิชาชีพ
 
วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 

งานเภสัชกรรม

ให้บริการจ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และให้คำแนะนำในการใช้ยาที่ถูกต้อง  บริการให้คำปรึกษาปัญหาจากการใช้ยา  และผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในคลินิกและในชุมชน 
 
 เปิดบริการ 8.00 - 20.00 น 

สังคมสงเคราะห์

เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ให้การสงเคราะห์ แก่ผู้รับบริการแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคม ฉะนั้น จึงมีวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงปรัชญาที่ว่า ช่วยให้เขาสามารถช่วยตนเองได้ ด้วยวิธีทำงานกับเขา มิใช่ทำงานเพื่อเขา เพื่อที่เขาจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติได้
 
เวลาทำการและให้คำปรึกษา
09.00 - 16.00 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง

 การฉีดวัคซีนต้องทำเป็นประจำทุกปี 
     มีเจ้าของลูกสุนัขหลายคนเชื่อว่าถ้าลูกสุนัขได้รับวัคซีนไปตั้งแต่เล็กตามกำหนดที่หมอบอกแล้ว ภูมิคุ้มกันนี้จะอยู่ไปตลอดชีวิต แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่อย่างนั้น เราต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นประจำทุกปีแล้ว สุนัขจะไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันโรค ร้ายแรงบางชนิดได้ และมักพบว่าสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคดังกล่าวมีอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะโรคเหล่านี้เราสามารถ ป้องกันได้โดยง่ายเพียงแค่การฉีดวัคซีนประจำปี
 
 โรคอะไรบ้างที่เราสามารถใช้วัคซีนป้องกันได้ 
   ในปัจจุบันโรคติดต่อที่สำคัญในสุนัข คือ โรคลำไส้อักเสบในสุนัข โรคไข้หัดสุนัข โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข โรคเลปโตสไปโรซีสโรคไข้หวัดในสุนัข และ โรคพิษสุนัขบ้า ทุกโรคดังกล่าว สามารถป้องกันได้โดยการให้วัคซีน
 
วันและเวลาให้บริการ
ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

คลินิกวางแผนครอบครัว

 1.ให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมโดยสร้างแรงจูงใจในการตรวจเต้านม
 
 2.สอนและฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยใช้โมเดลการตรวจเต้านมประเมินทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองและแบบประเมินแก่ผู้มารับบริการทุกราย
 
 3.แจกแผ่นพับการตรวจเต้านมด้วยตนเองและแบบบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้ผู้มารับบริการนำกลับไปใช้บันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 
 4.ติดตามผลการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองในการมารับบริการครั้งต่อไป
 
 5.ให้ผู้รับบริการสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกครั้งที่มารับบริการ
 
วันและเวลาให้บริการ
ทุกวันพุธ  เวลา 13.00 - 16.00 น.
 

คลินิกสุภาพสตรีวัยทอง

 คลินิกวัยทองได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่เป็นสุขทั้งกายและใจ เพราะในวัยสูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งอาจส่งผงกระทบถึงสุขภาพกาย สุขภาพใจ รวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
 
 คลินิกวัยทองนี้จะให้บริการกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสุขภาพทั่วไปและการตรวจรักษาด้านจิตเวช การรักษาด้านสุขภาพทั่วไป ได้แก่ การตรวจวัดความดันโลหิต วัดการเต้นของหัวใจ ตรวจหาน้ำตาลในเลือด หรือปัสสาวะ ตรวจนับเม็ดเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจหาโรคเก๊าท์ ตรวจไขมัน ตรวจการทำงานของตับ และให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชนั้น มีการให้บริการตรวจความจำ การหลงลืม ตรวจภาวะความคิด ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า ตรวจภาวะการพูด และภาวะทั่วไปในเรื่องวัน เวลา สถานที่ด้วย
 
 
วันและเวลาให้บริการ
ทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.00 น. 

คลินิกสุขภาพเด็กดี

 1.ส่งเสริมการให้วัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดีตั้งแต่อายุแรกเกิด – 5 ปีตามแผนการให้วัคซีนอย่างครบถ้วน
 2.คัดกรองเด็กที่มีความผิดปกติด้านพัฒนาการ
 3.ติดตามและเฝ้าระวังเด็กที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าที่ไม่มาตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 4.เด็กที่มารับบริการได้รับการประเมินและส่งเสริมภาวะโภชนาการตามวัย
 
วันและเวลาให้บริการ
 ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น. 

คลินิกฝากครรภ์

  1.ส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์และได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน
 
  2.ลดอัตราการเกิดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Pregnancy อายุ<17ปี)
 
  3.หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมียเบื้องต้นและได้รับการส่งต่อที่เหมาะสม
 
  4.หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจติดตามหลังคลอด
 
วันและเวลาให้บริการ
เปิดให้บริการเวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์
  

อัตราค่าบริการสาธารณสุข ของศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย

คลิกไปดูได้ที่ ศูนย์ 9
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด