ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดยะลา

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดยะลา Thumb HealthServ.net
รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดยะลา ThumbMobile HealthServ.net

จังหวัดยะลา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) 79 แห่ง ใน 8 อำเภอ (อำเภอเมืองยะลา อำเภอเบตง อำเภอบันนังสตา อำเภอธารโต อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอกาบัง อำเภอกรงปินัง)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดยะลา

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุซงกูจิ ตำบลสะเอะ จังหวัดยะลา
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือมุ ตำบลกรงปินัง จังหวัดยะลา
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกระทิง ตำบลห้วยกระทิง จังหวัดยะลา
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุเผะ ตำบลกรงปินัง จังหวัดยะลา
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำใส จังหวัดยะลา
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังดามา ตำบลกาบัง จังหวัดยะลา
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาละ จังหวัดยะลา
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูโบ๊ะบันยัง ตำบลกาบัง จังหวัดยะลา
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระป๋อง ตำบลแม่หวาด จังหวัดยะลา
 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด จังหวัดยะลา
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาไก ตำบลบ้านแหร จังหวัดยะลา
 12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหาด ตำบลแม่หวาด จังหวัดยะลา
 13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด จังหวัดยะลา
 14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต จังหวัดยะลา
 15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนคร จังหวัดยะลา
 16. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด จังหวัดยะลา
 17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหร ตำบลบ้านแหร จังหวัดยะลา
 18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.26 ตำบลเนาะปูเต๊ะ จังหวัดยะลา
 19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกือลอง จังหวัดยะลา
 20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน จังหวัดยะลา
 21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ จังหวัดยะลา
 22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังบูโบ ตำบลถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา
 23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ จังหวัดยะลา
 24. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา
 25. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน จังหวัดยะลา
 26. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบือซู ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา
 27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิเง๊ะ จังหวัดยะลา
 28. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาตอง ตำบลกาตอง จังหวัดยะลา
 29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูแบรายอ จังหวัดยะลา
 30. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต จังหวัดยะลา
 31. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอก ตำบลตาชี จังหวัดยะลา
 32. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะแต ตำบลปะแต จังหวัดยะลา
 33. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาแดรู ตำบลกาตอง จังหวัดยะลา
 34. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปูแล บาโร๊ะ จังหวัดยะลา
 35. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละแอ ตำบลละแอ จังหวัดยะลา
 36. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลากอ ตำบลยะหา จังหวัดยะลา
 37. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน จังหวัดยะลา
 38. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลอ ตำบลกาลอ จังหวัดยะลา
 39. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ จังหวัดยะลา
 40. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ จังหวัดยะลา
 41. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ จังหวัดยะลา
 42. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ จังหวัดยะลา
 43. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู จังหวัดยะลา
 44. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง จังหวัดยะลา
 45. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ จังหวัดยะลา
 46. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ จังหวัดยะลา
 47. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา จังหวัดยะลา
 48. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาลอ ตำบลบาลอ จังหวัดยะลา
 49. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง จังหวัดยะลา
 50. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตา ตำบลบือมัง จังหวัดยะลา
 51. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมีดิง ตำบลเนินงาม จังหวัดยะลา
 52. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง จังหวัดยะลา
 53. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย จังหวัดยะลา
 54. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ จังหวัดยะลา
 55. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา
 56. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกม.18 ตำบลตาเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา
 57. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ จังหวัดยะลา
 58. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ จังหวัดยะลา
 59. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะรม ตำบลยะรม จังหวัดยะลา
 60. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมง ตำบลยะรม จังหวัดยะลา
 61. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง จังหวัดยะลา
 62. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิบงบารู จังหวัดยะลา
 63. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ จังหวัดยะลา
 64. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาสา ตำบลพร่อน จังหวัดยะลา
 65. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา
 66. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา
 67. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป จังหวัดยะลา
 68. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง จังหวัดยะลา
 69. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง จังหวัดยะลา
 70. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา
 71. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุดี ตำบลบุดี จังหวัดยะลา
 72. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะลา ตำบลยะลา จังหวัดยะลา
 73. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา
 74. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิดล ตำบลลิดล จังหวัดยะลา
 75. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกระ ตำบลตาเซะ จังหวัดยะลา
 76. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา
 77. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดี ตำบลบุดี จังหวัดยะลา
 78. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุโป จังหวัดยะลา
 79. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเตงนอก ตำบลสะเตง จังหวัดยะลา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด