× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หลักสูตร กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (nfe.go.th) เพื่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นมาตรฐานต่อผู้เรียนตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย

article image1 - HealthServ
 
 

สาระสำคัญของหลักสูตร

 
วิชากัญชาและกัญชงศึกษาเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด จำนวน 120 ชั่วโมง 
1. เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง (10 ชั่วโมง)
2. กัญชาและกัญชงพืชยาที่ควรรู้ (15 ชั่วโมง)
3. รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง (15 ชั่วโมง)
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง (15 ชั่วโมง)
5. กัญชากับการแพทย์ทางเลือก (25 ชั่วโมง)
6. กัญชาและกัญชงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน (20 ชั่วโมง)
7. ใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาอย่างรู้คุณค่า และชาญฉลาด (20 ชั่วโมง)
 
 
 

เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและกัญชง กัญชาและกัญชงพืชยาที่ควรรู้ รู้จักโทษและประโยชน์
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและกัญชง กัญชากับการแพทย์ทางเลือก และแพทย์แผนปัจจุบัน และ
ใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาอย่างรู้คุณค่าและชาญฉลาด
 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะชีวิตในการเรียนรู้กัญชาและกัญชง ใช้เป็นยา
อย่างชาญฉลาด ตระหนักถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง ตลอดจนสามารถนำความรู้ และ
ทักษะชีวิตที่ได้ไปแนะนำบุคคลในครอบครัว หรือเพื่อน หรือชุมชน ในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยา
ในการรักษาหรือควบคุมอาการได้อย่างเหมาะสม
 
มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ
รู้ เข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดี มีทักษะในการดูแล และสร้างเสริมการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัย วางแผนพัฒนาสุขภาพ ดำรงสุขภาพของตนเอง และ
ครอบครัว ตลอดจนสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัย และพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่ดี
 
การวัดและประเมินผล
ประเมินความก้าวหน้า ด้วยวิธีการสังเกต การซักถาม ตอบคำถาม การตรวจเอกสาร
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (กรต.) การตรวจรายงานการศึกษาการนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ทางเลือก
และรายงานการศึกษาการนำกัญชาและกัญชงไปใช้ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน นำเสนอ และประเมินผลรวม
ด้วยวิธีการ ให้ตอบแบบทดสอบวัดความรู้ ตอบแบบสอบถามวัดทักษะ และตอบแบบสอบถามวัดเจตคติ
 
+++++
 
 
article image2 - HealthServ
 
  
 

คำนิยมเกี่ยวกับหลักสูตร กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด

คำนิยมจะช่วยให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ เจตนารมย์ เป้าหมาย และการได้มาซึ่งหลักสูตร เกิดโดยความร่วมมือของหลายฝ่ายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

+++++

 
เอกสารหลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด
ฉบับนี้ เป็นเอกสารหลักสูตรที่มีเนื้อหาทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการนำพืชกัญชาและพืชกัญชง มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ประโยชน์หลาย ๆ อย่าง เช่น สารสกัดในพืชกัญชาและพืชกัญชงที่สำคัญ คือ แคนนาบิไดออล
(cannabidiol: CBD) สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ส่วนเมล็ดกัญชง ก็สามารถนำมาใช้
เป็นประโยชน์ทางอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีผลการวิจัย พบว่า เมล็ดกัญชงมีโปรตีนสูงมากกว่าโปรตีน
จากถั่วเหลือง จึงมีการวิจัยเพื่อแปรรูปเมล็ดกัญชงเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนถั่วเหลือง นอกจากนี้ยัง
นำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางอีกด้วย ส่วนต้นกัญชงก็ให้ปริมาณเส้นใยที่มีคุณภาพสูงและ
แข็งแรง จึงเหมาะที่จะแปรรูปเป็นเชือก เยื่อกระดาษ และเสื้อผ้า เป็นต้น จะเห็นได้ว่าพืชกัญชา และ
พืชกัญชง เป็นทั้งพืชยา และพืชที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ได้เป็นอันมาก
ในขณะเดียวกันพืชกัญชาก็เป็นพืชที่มีสารเสพติดให้โทษอยู่ด้วย ซึ่งหากผู้ใช้ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพิษภัยของกัญชา ก็อาจมีอันตรายต่อชีวิตได้ เอกสารหลักสูตรฉบับนี้ได้บรรจุเนื้อหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ตลอดจนผู้สนใจทั่ว ๆ ไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชกัญชาและพืชกัญชงที่ถูกต้อง และ
สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดี ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของตนเอง ครอบครัว
และสังคมโดยส่วนรวมได้ - ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.
 
 
+++++
 
หลักสูตรกัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด เป็นหลักสูตรที่มีคุณค่า
อย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ที่เปิดกว้าง
ให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ ผู้เรียนที่ศึกษาหลักสูตรนี้จะมีความเข้าใจว่า เหตุใดต้องเรียนรู้กัญชาและ
กัญชง กัญชาและกัญชงเป็นพืชยาที่มีทั้งประโยชน์และโทษ กฎหมายยังไม่อนุญาตให้ปลูกและใช้
กัญชาและกัญชงในชีวิตประจำวัน แต่กัญชาและกัญชงได้รับอนุญาตให้ใช้กับผู้ป่วย ในคลินิกกัญชา
ของโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตให้รักษาโรคแผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือกเท่านั้น ผู้เรียนจึง
ควรรู้เท่าทันและไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจากกัญชาและกัญชงยังเป็นยาเสพติดตามกฎหมาย การฝ่าฝืน
กฎหมายโดยเฉพาะการปลูก การเสพ การครอบครอง หรือการจำหน่าย จะมีบทลงโทษผู้ที่กระทำผิด
นอกจากนี้เมื่อเสพเป็นเวลาติดต่อกัน จะทำให้เสพติดกัญชาได้ซึ่งจะส่งผลเสียหายร้ายแรงทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติได้หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่สร้างภูมิคุ้มกัน
และปัญญาให้กับผู้เรียน ที่สามารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ถูกต้อง ไปแนะนำให้กับบุคคล
ในครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกว้างได้เป็นอย่างดี - รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ศรีสังข์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้าราชการบ านาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  วิทยากรพัฒนาหลักสูตร
 
+++++
 
กัญชาและกัญชง เป็นพืชชนิดเดียวกัน แต่ต่างสายพันธุ์ทั้งสองชนิดให้สารออกฤทธิ์ทางยาใน
กลุ่มเดียวกัน แต่มีสัดส่วนชนิดที่มีผลและไม่มีผลต่อจิตประสาทหรือที่ทำให้เมาต่างกัน กัญชาจะให้สารที่
ทำให้เมาสูงกว่ากัญชง แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งกัญชาและกัญชงสามารถผสมข้ามสายพันธุ์กันได้ ทำให้กัญชา
และกัญชงแยกออกจากกันได้ยาก หลักสูตรนี้จึงรวมเอากัญชากับกัญชงมาไว้ด้วยกัน นอกจากสาย
พันธุ์แล้วทั้งกัญชาและกัญชงปริมาณและคุณภาพสารที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
กกกกกกกสังคมไทยมีการใช้กัญชามาอย่างยาวนานโดยใช้เป็นยา อาหาร สันทนาการ และใช้ในสัตว์
เลี้ยง จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปัจจุบันคนในสังคมโลกมีความนิยมใช้กัญชาประเทศไทยได้มีการ
ศึกษาวิจัย และพัฒนากัญชา กัญชงเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้นมีความจำเป็นที่
คนไทยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และประโยชน์ รวมทั้งวิธีใช้กัญชาอย่างถูกต้อง จึงจะ
เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมคนไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กัญชาและกัญชงอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมไทยได้ เอกสาร
หลักสูตรนี้ มีเนื้อหาที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงที่ผู้เรียนและประขาขนที่สนใจทั่วไป สามารถ
ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ นับเป็นหลักสูตรที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย
เป็นอันมาก
 
ขอชื่นชมคณะผู้จัดทำหลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยา
อย่างชาญฉลาด ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจัดทำหลักสูตร ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนได้เนื้อหาที่ถูกต้อง
อันจะก่อประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป
 
- เภสัชกรหญิง ดร. สุภาภรณ์ ปิติพร เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
- ดร.จุรัญญา อ่อนล้อม ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด
 
 +++++
 
 
หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด จัดทำขึ้น
เพื่อให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการใช้กัญชาและกัญชงเป็นยาตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้เป็น
การสร้างภูมิคุ้มกัน และติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้เรียน กศน. ส่งผลให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงโทษของ
กัญชาและกัญชงในฐานะสารเสพติด และสามารถใช้เป็นยาในการควบคุมอาการของโรคหรือบรรเทา
อาการของโรคที่มีผลการศึกษาวิจัยรองรับแล้วว่าสามารถใช้ได้และเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศไว้
 
หลักสูตรรายวิชานี้สำเร็จลงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตร
จาก 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ (1) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร (2) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ (3) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ศรีสังข์ อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร และนายสังคม โทปุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36 ข้าราชการบำนาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษา ที่กรุณาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
ประธานยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เภสัชกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ดร.จุรัญญา อ่อนล้อม ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่กรุณา
เป็นที่ปรึกษา และผู้บริหารและคณะครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
คลองสามวา เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางบอน เขตบางรัก เขตประเวศ และเขตราษฎร์
บูรณะ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เป็น
คณะทำงานจัดทำหลักสูตรด้วยความมุ่งมั่น มานะ พยายาม และเสียสละ ทำให้หลักสูตรนี้สำเร็จลงได้
โดยสมบูรณ์ - ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.
 
+++++
 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน สังกัดสำนักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชา
ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อ
ใช้จัดการศึกษาให้สอดคล้อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้นำเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน สังกัดสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กกกกกกกคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่า หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ที่ได้
มีการพัฒนาขึ้นนี้ มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งจะช่วยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน ได้ใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง จึงให้ความเห็นชอบ
ให้นำไปใช้จัดการศึกษาได้ และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรรายวิชา ทช33098 กัญชา
และกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต่อไป
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป - พระครูถาวรวิหารคุณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน
 
 
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง