News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด วัคซีนโควิด ตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) [กรมอนามัย] HealthServ.net
โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) [กรมอนามัย] HealthServ.net

"สิ่งแวดล้อมในโรงแรมปลอดภัยเอื้อต่อสุขภาพผู้ใช้บริการ สร้างความมั่นใจ ไร้โควิด-19" คือคำนิยามคุณภาพของโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) ซึ่งใช้แนวทางให้สถานประกอบกิจการใช้ประเมินตนเอง และปรับปรุงเพื่อรับการรับรองจากกรมอนามัยในการยกระดับการพัฒนาชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในมาตรการสุขอนามัย การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในอนาคต และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปลอดภัยจากโรคภัย มีสุขภาพอนามัยดี และเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นต่อไปได้

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) [กรมอนามัย] HealthServ
 รู้จักมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม


การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากกว่า 35 ล้านคนต่อปี จึงเป็นภาคธุรกิจที่สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตก้าวหน้าได้ และยังติดอันดับ 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของโลก โดยประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจติดอันดับโลกกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ที่ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความได้เปรียบในด้านราคาห้องพัก ค่าครองชีพที่อยู่ในระดับไม่สูง ทำให้การท่องเที่ยวในไทยมีความคุ้มค่าเงิน (Value for money) รวมทั้งการคมนาคมที่สะดวกสบายจากโครงสร้างพื้นฐานที่ทยอยพัฒนาเป็นลำดับล้วนเป็นจุดแข็งเสริมให้การท่องเที่ยวไทยได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ 
 
 
          โรงแรม เป็นสถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และโรงแรม หรือการประกอบกิจการที่คล้ายคลึง เช่น รีสอร์ท บังกะโล เกสต์เฮ้าส์ เป็นต้น เป็นสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องควบคุมตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการและผู้ประกอบกิจการ จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ธุรกิจโรงแรมได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติส่งผลให้จำนวนห้องพักของโรงแรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย ส่งผลให้พบประเด็นปัญหาที่สำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น  ปัญหาความสะอาด การควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร ความสะอาดของแหล่งที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของเชื้อลีจิโอเนลลา ตลอดจนการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้บริการสระว่ายน้ำ เป็นต้น 
 
          สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมโรงแรมในประเทศไทย คุณภาพอากาศในอาคารของโรงแรมมีปัญหาที่สำคัญ คือ มีฝุ่นละออง (PM2.5) ฟอร์มัลดีไฮด์ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราเกินมาตรฐาน รวมถึงระบบหอผึ่งเย็นและระบบเก็บกักและส่งน้ำสะอาดไปใช้ภายในอาคาร ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายเชื้อลีจิโอเนลลาและเป็นจุดเสี่ยงที่เชื้อจะเข้าสู่ปอดได้ง่ายที่สุดขณะอาบน้ำและแปรงฟัน เพราะตรวจพบเชื้อในน้ำที่พ่นออกมาจากฝักบัวและก๊อกน้ำใช้ในห้องน้ำ (ปริยดา โชควิญญู, 2556) โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2542-2543 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีการเข้าตรวจสอบการระบาดของเชื้อลีจิโอเนลลาภายในอาคารโรงแรมในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 28 แห่ง ต่างจังหวัด 3 แห่ง รวม 31 แห่ง โดยการวิเคราะห์หาเชื้อจากหอหล่อเย็น บ่อหรือถังพักน้ำ ถาดรองรับจากเครื่องปรับอากาศ ก๊อกน้ำ และฝักบัว ผลจากการสำรวจพบว่า โรงแรม 24 แห่ง มีมาตรการในการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา โดยการใช้สารเคมีในการควบคุม และมีการขัดล้างทำความสะอาด นอกจากนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจพบเชื้อในอาคารสำนักงาน 1 แห่งจาก 14 แห่ง ดังนั้น จึงมีการเสนอให้มีการแก้ไขและจัดทำมาตรการป้องกันการเกิดเชื้อลีจิโอเนลลาต่อไป (จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ, 2558) และในปีพ.ศ.2544-2545 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ได้จัดทำโครงการจัดทำหลักเกณฑ์ และมาตรฐานควบคุมเหตุรำคาญ และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน โดยได้ดำเนินการสำรวจโรงแรมทั้งสิ้น 20 แห่ง โดยทาง OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ได้กำหนดค่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ที่ 800 ppm ซึ่งพบว่า โรงแรมขนาดใหญ่และขนาดกลางกว่าร้อยละ 30 มีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่าค่าที่กำหนด และอัตราการไหลของอากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในของโรงแรมขนาดใหญ่และขนาดกลางกว่าร้อยละ 80 ต่ำกว่าค่าที่เสนอแนะโดย ASHRAE 
 
          ในปี 2563  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบให้ธุรกิจโรงแรมขาดรายได้เป็นจำนวนมาก และการฟื้นฟูให้กลับเหมือนดังเดิมต้องมีการจัดการด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าคาดไว้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จึงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะในส่วนที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติจะเป็นไปอย่างช้าๆ จากความกังวลของนักท่องเที่ยวตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และข้อจำกัดด้านมาตรการควบคุมโรค ซึ่งจะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร นันทนาการ และการขนส่ง ได้รับผลกระทบมากและฟื้นตัวช้า (Economic Intelligence Center (EIC), 2020) อย่างไรก็ตาม การกลับมาฟื้นตัวใหม่ของธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างเช่น โรงแรม รีสอร์ทต่างๆ จำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากนักท่องเที่ยว ในด้านความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ รวมถึงการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
 
          มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) เป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการใช้ประเมินตนเอง และปรับปรุงเพื่อรับการรับรองจากกรมอนามัยในการยกระดับการพัฒนาชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในมาตรการสุขอนามัย การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในอนาคต และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปลอดภัยจากโรคภัย มีสุขภาพอนามัยดี และเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้นต่อไปได้


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) ได้แก่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย

เว็บไซต์โครงการ Green Health Hotel จำนวนโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน [Link]

จำนวนโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน ปัจจุบัน (ตุลาคม 2565) มีจำนวน  161 โรงแรม
ซีซี รีสอร์ท
รีสอร์ทมีชายหาดส่วนตัว สระว่ายน้ำ ใกล้ท่าเรือปากบารา บรรยากาศดี
สถานที่ : อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 
ดำเนินพวา รีสอร์ท
บูทิครีสอร์ท โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ ด้วยแนวคิดปรับสมดุลคืนกลับสู่ธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติที่ยั่งยืน
สถานที่ : อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 
ลำพวา
ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทสไตล์ Modern Chic มีทั้งหมด 56 ห้อง ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ขนาด 8 ไร่ ติดคลองใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำแม่กลอง เส้นที่ไปตลาดน้ำอัมพวา รายล้อมด้วยต้นไม้และลำน้ำที่ไหลผ่านทั่วรีสอร์ท และยังคงความเป็น อัมพวา ไว้ได้อย่างชัดเจน
สถานที่ : อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
 
นริศภูวิวรีสอร์ท
นริศภูวิว รีสอร์ท บริการห้องพัก‬และอาหารฮาลาล ห้องประชุม สัมมนาและสระว่ายน้ำ ‎ที่ที่เป็นมากกว่า‬ การพักผ่อน ที่ที่สร้างรอยยิ้มให้คุณกับครอบครัว, กลุ่มเพื่อนสนิท, คู่รักของคุณมีความสุข
สถานที่ : อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 
โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ
Fortune Riverview Hotel Chiang Khong has 147 rooms with air conditioner, non-smoking, 4 buildings with modern Lanna style, all nearby MeaKhong river. Finest romantic for natural environment with the sunrise that you able to see from the room. Hotel has certified about hygiene safety standards by SHA...
สถานที่ : อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 
เชียงของทีคการ์เด้น
โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้นริเวอร์ฟร้อน ตั้งอยู่ในเขต อ.เชียงของ จ.เชียงราย ก้าวแรกของการต้อนรับ คุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศและกลิ่นอายผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับความเป็นร่วมสมัย การพักผ่อนที่ร่มรื่นใต้หมู่ต้นสักอายุกว่าร้อยปี และทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงที่ทอดยาวตามทิวเขาของสวป.ลาว โรงแรมมีห้องพักที่ออกแแบ...
สถานที่ : อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 
โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน
ใกล้แหล่งช้อปปิ้งแม่สาย
สถานที่ : อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
ม่อนฟ้าใส
โรงแรมม่อนฟ้าใส โฮม รีสอร์ท จ.เชียงราย รีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติวิวเนินเขา ริมทะเลสาบ บริการห้องพัก ห้องประชุม จัดเลี้ยง สัมมนา ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเพียง 10 นาที ติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 7 กม. จากตัวเมือง ธรรมชาติใกล้เมืองที่คุณสัมผัสได้ สะอาด ปลอดภัย ได้รับมาตรฐานจาก SHA+
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
โรงแรม วัน บัดเจท แอร์พอร์ต
โรงแรม วันบัดเจท เป็นโรงแรมเปิดใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสบายของจังหวัดเชียงราย ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวง และเป็นโรงแรมราคาประหยัด โรงแรมของเราให้บริการห้องพัก 78 ห้อง มีห้องให้เลือก 2 แบบ คือแบบเตียงใหญ่ และ แบบเตียงคู่ ซึ่งทุกห้องมีระบบรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยม ด้วยระบบคีย์การ์ดเข้าโรงแรมและห้องพ...
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
อิมพีเรียลริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท
ค้นพบเสน่ห์ของเชียงราย ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ริเวอร์เฮาส์ รีสอร์ท ด้วยห้องพักที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีชั้นเชิง 39 ห้อง ห้องซูพีเรียร์ 3 ห้อง (สไตล์คอทเทจ) ห้องดีลักซ์กว้างขวาง ห้องดีลักซ์วิวแม่น้ำกว้างขวาง และห้องสวีทบัลโคนีวิวแม่น้ำ ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงามแบบไทย แขกผู้เข้าพักจะหลงใหลในการผส...
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์
ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เป็นอีกหนึ่งในสถานพักผ่อนของกองทัพบก โดยเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการแก่กำลังพล และเปิดให้บริการแก่ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกัน สไตล์ล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ การออกแบบเน้นการผสมผสานสถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบล้านนา เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และอัญเชิญพระนามของ พระองค์ไชยน...
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
โรงแรมแสน โฮเทล
โรงแรมแสน โฮเทล ใจกลางเมืองเชียงรายไกล้เคียงหอนาฬิกา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วัดมิ่งเมือง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท
ค้นพบความสงบสุขท่ามกลางขุนเขาในดินแดนอารยธรรมล้านนา โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกกใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของเมืองเชียงราย เมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหลสำหรับนักเดินทางทุกท่าน ศิลปะแห่งรสชาติของอาหารและไวน์ชั้นเลิศจากยุโรปได้ถูกถ่ายทอดและ...
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
โมรา บูทีคโฮเทล
This luxury boutique hotel is located in the town of Chiang Rai. We welcome guests who would like to find a comfortable environment to relax.
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
โรงแรมแสนบูติก
โรงแรมแสนบูติก ไกล้เคียงวัดเชียงยืน(วัดแดง) ถ.สันโค้งหลวง บรรยากาศน่าพักผ่อน
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
 
เดือนฉายรีสอร์ท
ที่พริมแม่น้ำแควใกล้ๆตัวเมืองและคาเฟ่มากมาย ห้องพักแพติดแอร์ บังกะโลและโรงแรม
สถานที่ : อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 
ธารา วิลล่า ริเวอร์แคว รีสอร์ท
นอนเอนกาย ผ่อนคลายชิวๆริมแม่น้ำแคว ชมพระอาทิตย์ตก ใกล้ชิดธรรมชาติ ห้องพัก Pool Villa ริมเเม่น้ำเเควใหญ่ ดีไซน์สุด Cozy และถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติสุดร่มรื่น ทั้งสวนสวย ต้นไม้ใหญ่ และสายน้ำล้อมรอบ กับ TARA VILLA จ.กาญจนบุรี
สถานที่ : อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 
ภูชัย รีสอร์ท
บริการดุจญาติมิตร ใกล้ชิดธรรมชาติ
สถานที่ : อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 
บ้านสวย รีสอร์ท
ห้องพักสะอาด บรรยากาศดี เงียบสงบ
สถานที่ : อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 
บ้านสวน รีสอร์ท
บริการดุจญาติมิตร ใกล้ชิดธรรมชาติ
สถานที่ : อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 
วิวไม้ รีสอร์ท
นอนสบาย ปลอดภัย ราคาถูก
สถานที่ : อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 
ฟาร์มเฮ้าส์ระนอง (FarmHouse Ranong)
The FarmHouse Ranong is located in the center of Ranong city. FarmHouse : Hotel, Restaurant, Coffee, Dessert, Souvenir and Travel info. Welcome to Ranong
สถานที่ : อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 
สระบัวเดอะเทอเรส โฮมสเตย์
โฮมสเตย์ขนาดเล็ก ใกล้ชิดวิถีชุมชน บนแนวคิดที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
สถานที่ : อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
โรงแรม คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า เขาหลัก
คาลิมา รีสอร์ท แอนด์วิลล่า เขาหลัก รีสอร์ทหรูหราและมีสไตล์ให้บริการที่พักระดับ 5 ดาวที่ตั้งอยู่ริมทะเลที่เงียบสงบเป็นส่วนตัว ด้านหนึ่งของรีสอร์ทเชื่อมต่อกับชายหาดเขาหลักซึ่งเป็นทิศตะวันตกจึงเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก และอีกด้านหนึ่งของรีสอร์ทจะอยู่ติดกับคลองน้ำธรรมชาติและป่าโกงกาง สถาปัตยก...
สถานที่ : อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 
คาลิมา รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต
รีสอร์ตสุดหรูแห่งนี้มองเห็นวิวของอ่าวกะหลิมได้ อยู่ห่างจากหาดป่าตอง รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารบนถนนบางลา 6 กม. และห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 32 กม. ห้องพักและวิลล่าทันสมัยมีโต๊ะทำงาน ทีวีระบบช่องสัญญาณดาวเทียม และ Wi-Fi ฟรี รวมถึงตู้เย็นขนาดเล็ก เครื่องชงชาและกาแฟ ส่วนห้องพักที่อัปเกรดมีระเบีย...
สถานที่ : อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
 
สุขโฮเทล (SOOK Hotel)
โรงแรมสไตล์มินิมอลเป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อยู่บนถนนสายธุรกิจหลัก ถนนคนเดิน ใจกลางเมืองระนอง
สถานที่ : อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 
โนโวเทลชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ
Novotel Chumphon Beach Resort and Golf ตั้งอยู่บนสนามกอล์ฟริมชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย โรงแรมแห่งนี้ให้บริการที่พักอันทันสมัย และทิวทัศน์อ่าวไทยอันสวยงาม ห้องพักตกแต่งในสไตล์ร่วมสมัยมีเฟอร์นิเจอร์ไม้ สิ่งอำนวยความสะดวกหลายรายการ พื้นที่ทำงานกว้างขวาง บริการอินเทอร์เน็ต ระเบียงพร้อมทิวทั...
สถานที่ : อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 
โรงแรม เอเต้
เอเต้ ชุมพร โรงแรมแนวบูติกสไตล์ ภายใต้แนวคิด Relaxury Hotel ที่รวมความหรูหรา สะดวกสบาย และความสุขทุกการพักผ่อนไว้ด้วยกันอย่างลงตัว มาตรฐานการบริการของเราคือ การดูแลแขกทุกคนดั่งบุคคลพิเศษระดับวีไอพี พร้อมด้วยห้องพักตกแต่งเป็นพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้คุณเอนกายหลับสบาย ด้วยเตียงนอนที่มีขนาดใหญ่ ได้ม...
สถานที่ : อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 
โคซี่ กระบี่ อ่าวนาง บีช
โคซี่ กระบี่ อ่าวนางบีช เป็นไลฟต์สไตล์โฮเทลแห่งใหม่ล่าสุดในกระบี่ ด้วยสไตล์ที่ทันสมัย เรียบง่าย และที่ตั้งที่ดีที่สุดใจกลางอ่าวนาง ให้โคซี่ กระบี่ อ่าวนางบีช มอบความสะดวกสบายให้กับการพักผ่อนในช่วงวันหยุดของคุณ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวี เครดิตเงินสดสำหรับอาหารและเ...
สถานที่ : อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 
ลาฟลอร่า เขาหลัก
LA FLORA KHAO LAK Only an hour away from Phuket International Airport, La Flora Khao Lak is a sustainable hideaway nestled in the shimmering sand of Bang Niang Beach. Our rooms are consciously designed with modern aesthetics for your comfort. We also integrated local elements into our unique accommo...
สถานที่ : อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
 
 
 
อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ตเเอนด์สปา
อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ทแอนด์สปา ตั้งอยู่หาดอ่าวนาง ซึ่งเป็นหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกของจังหวัดกระบี่ รีสอร์ทถูกออกเเบบให้มีกลิ่นอายผสมผสานศิลปะภาคใต้เเละความบูทีคได้อย่างลงตัว รวมถึงบรรยากาศในรีสอร์ทที่ร่มรื่นเขียวขจีด้วยพรรณไม้พื้นเมืองรายล้อมรอบสระว่ายน้ำที่มีดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ...
สถานที่ : อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 
ครอสไวบ์บุรีรัมย์
โรงแรมครอส ไวบ์ บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองบุรีรัมย์ที่มีชีวิตชีวา เหมาะสำหรับแฟนกีฬาที่ต้องการดูกีฬามอเตอร์สปอร์ตหรือเกมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และการออกแบบที่ทันสมัยและบริการที่เป็นมิตรของโรงแรมจะทำให้คุณรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ดีอย่างแน่นอน
สถานที่ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
พนมรุ้งปุรี
โรงแรมพนมรุ้งปุรี ตั้งอยู่ที่ อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์ ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงโรงแรมใช้เวลาเพียง 3.5 ชั่วโมง ด้วยถนน 4 เลนตลอดจนถึงหน้าโรงแรม ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งเพียง 20 นาที และห่างจากศูนย์ราชการต่างๆ โบราณสถาน ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงตลาดชุมชนในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร โรงแรมได้ให้บริการห้องพ...
สถานที่ : อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 
โรงแรมฟรายเดย์
โรงแรมฟรายเดย์ เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ เพียบพร้อมด้วยบริการอันอบอุ่น ห้องพักระดับมาตรฐานสากล หรูหรา กว้างขวาง สะอาด สะดวกสบาย ตั้งอยู่บนชั้น 5 อาคาร ฟรายเดย์สรรพสินค้า มุมพักผ่อนสบายๆ กับการรับประทานอาหารเลิศรส ภายใต้บรรยากาศเย็นสบาย ดนตรีไพเราะที่เดอะ การ์เด้น ผับ แอนด์ เรสโทรองต์ ห...
สถานที่ : อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
อีซี่โฮเทล2
อีซี่โฮเทล โรงแรมง่ายๆ สไตล์ลำพูน
สถานที่ : อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
อีซี่โฮเทล
อีซี่โฮเทล โรงแรมง่ายๆ สไตล์ลำพูน ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวในเมืองลำพูน ติดถนนใหญ่ ห้องพักกว้างขวาง สะอาดและอบอุ่น
สถานที่ : อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
42C The Chic Hotel Nakhonsawan
นอกจากที่พักจะได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA ที่พักยังมีบริการ Wi-Fi ฟรีในทุกห้องพัก และที่จอดรถฟรี ที่พักตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองนครสวรรค์ของนครสวรรค์ ผู้เข้าพักจึงได้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจและร้านอาหารอร่อยๆ ทริปยังไม่จบถ้าไม่ได้แวะไปที่เที่ยวชื่อดังอย่าง สนามบินนครสวรรค์ ด้วยอีกสักที่ ที่พั...
สถานที่ : อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 
บีช วอล์ค บูทีค รีสอร์ท
นอกจากที่พักจะได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA ที่พักยังมีบริการ Wi-Fi ฟรีในทุกห้องพัก และที่จอดรถฟรี ที่พักตั้งอยู่ในย่านบางแสนของชลบุรี ผู้เข้าพักจึงได้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจและร้านอาหารอร่อยๆ ทริปยังไม่จบถ้าไม่ได้แวะไปที่เที่ยวชื่อดังอย่าง หาดบางแสน ด้วยอีกสักที่ ที่พัก 3.5 ดาวคุณภาพสูงแห่งนี...
สถานที่ : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน
โรงแรมบางแสน ที่พักบางแสน ใกล้แยกไฟแดงบางแสน เดินทางสะดวกสบาย สงบเงียบเรียบง่ายสไตล์บูติค ห้องพักกว้างขวางเหมาะแก่การพักผ่อน เดินทางสะดวกสบายเพียง 40 เมตรจากแยกไฟแดงบางแสน
สถานที่ : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
โรงแรม เดอะ กรีนวิว
โรงแรมเดอะกรีนวิว (THE GREEN VIEW HOTEL) เป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดดเด่นด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรม รายล้อมด้วยต้นไม้นานาพรรณพร้อมทั้งพื้นที่สีเขียว และบริการที่ยอดเยี่ยมตามเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการและประสบการณ์สุดพิเศษที่ยาก...
สถานที่ : อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
 
โรงแรมออนป้า
ห้องพักใจกลางบางแสน ใกล้มหาวิทยาลัยบูรพา และชายหาดบางแสน
สถานที่ : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
ออนปา โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์
ที่พักใจกลางบางแสน ใกล้มหาวิทยาลัยบูรพา และชายหาดบางแสน
สถานที่ : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
 
 ตราดซิตี้
โรงแรมตราดซิตี้ โรงแรมใจกลางเมืองตราด เดินทางสะดวก ใกล้สถานที่เที่ยว Unseen Thailand พระจมน้ำ บริการด้วยมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงาน
สถานที่ : อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 
โรงแรมมันตรา วารี
สัมผัสสุนทรีย์ภาพแห่งการผ่อนคลาย ด้วยความพิถีพิถันในการออกแบบเพื่อการพักผ่อน ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เราให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบซึ่งมีผลต่อความสะดวกสบายและการพักผ่อนอย่างดีที่สุดสำหรับลูกค้าคนสำคัญของเรา ให้บริการด้วยห้องสุพีเรีย 65 ห้อง ห้องดีลักซ์ 7 ห้อง ห้องวีไอพีสูท 3 ห้อง พร้อม...
สถานที่ : อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
โรงแรม ลาวิลล่า ขอนแก่น
โรงแรมร่มรื่นแวดล้อมด้วยต้นไม้ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้องพักไว้บริการ 41 ห้อง พร้อมด้วยอาหารเช้า มีห้องประชุม 1 ห้อง รองรับได้ 70 คน มีสระว่ายน้ำ
สถานที่ : อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
พีโน่ลาเต้ โฮเทล
#แนะนำให้รู้จักPinolatte ???????? #พักกับเราครบจบทั้งอาหารและวิวเขา #ใกล้วัดผาซ่อนแก้วเดินทางง่าย เขาค้อ ⛰สถานที่พักผ่อนและที่ท่องเที่ยว ผู้คนต่างเดินทางมาเที่ยวตลอดทั้งปี เพราะที่นี่เที่ยวได้ทุกฤดู อากาศเย็นสบาย ☁️ฤดูร้อนก็อุณหภูมิ ไม่ถึง 30 องศา และที่สำคัญ เดินทางแค่ 4-5 ชั่วโมงจากกรุงเทพเท่านั้...
สถานที่ : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ไวท์เฮ้าส์
เป็นโรงแรมสีขาว ออกแบบสไตล์โรมัน เมื่อ ออกมาด้านหลังห้องจะสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำทุกห้อง โรงแรม โปร่ง สบาย เหมาะสำหรับพักผ่อน โรงแรมติดถนนใหญ่ สะดวกสำหรับนักเดินทาง
สถานที่ : อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
 
เดอะ บลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ
เดอะ บลู สกาย รีสอร์ต เขาค้อ ถูกสรรค์สร้างพร้อมแนวคิดการพักอาศัยในรูปแบบประเทศอังกฤษแถบชนบท ตัวรีสอร์ตถูกตกแต่งให้มีความรู้สึกสื่อถึงความเป็นอังกฤษ บรรยากาศถูกปรับแต่งให้แขกที่มาพักรู้สึกราวกับว่าอยู่ที่ยุโรปจริงๆ ประสบการณ์การเข้าพักแบบนี้ถือได้ว่าหายากในประเทศไทย
สถานที่ : อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ชาร์ ลอง บูทรีค
บริการห้องพัก 50 ห้อง ห้องประชุมสัมมนา 7 ห้อง
สถานที่ : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
โรงแรมบ้านคุณแม่บูเลอวาร์ด
โรงแรมบ้านคุณแม่บูเลอวาร์ด โรงแรมใหม่สไตล์โมร็อคโคผสมผสานอย่างลงตัวกับอีสานบ้านเรา ขนาด 44 ห้อง บริการสระว่ายน้ำ (สระเกลือ) มีห้องอาหาร ปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบออแกนิค รับตรงจากวิสาหกิจชุมชน เมนูเพื่อสุขภาพ มีห้องประชุมสัมมนาขนาด 150 คน
สถานที่ : อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 
แอทสกล
โรงแรมใหม่ สวย ทันสมัย อย่างมีสไตล์ ใจกลางเมืองสกลนคร
สถานที่ : อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 
บ้านปูรีสอร์ทตราด
แหล่งพักของคนรักธรรมชาติ
สถานที่ : อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 
เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน
ที่พักทันสมัย ติดชายหาด
สถานที่ : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
โรงแรมระดับ 4 ดาว และเป็นโรงแรมแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในบางแสน จังหวัดชลบุรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย รวมทั้งเป็นศูนย์ประชุมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรี รองรับการจัดกิจกรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ มีห้องพักทั้งแบบเป็นคู่ และเป็นครอบครัว มีความเป็นส่วนตัว สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้
สถานที่ : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
วีลเลอร์ เบด แอนด์ ไบค์ โฮเต็ล
Wheeler Bed & Bike-ไลฟ์สไตล์โฮเต็ล (Lifestyle Hotel) แห่งเดียวในเอเชีย ..ที่ทุกพื้นที่ภายใน โรงแรมมี Concept Design ที่ชัดเจนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “คนรัก2 ล้อ” ทั้งบิ๊กไบค์ และจักรยานข้ามาไว้ด้วยกัน ทั้งการออกแบบของตึก ห้องพัก บรรยากาศ ของตกแต่งภายใน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให...
สถานที่ : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ได้ดำเนินการสำรวจและจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และได้ประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 97 ก นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 120 ของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอ 2 จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอ...
สถานที่ : อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 
บ้านมะกรูด
โรงแรมเล็กๆที่เหมาะแก่การพัก อบอุ่นด้วยบรรยากาศ และบริการที่เป็นกันเองดุจญาติมิตร
สถานที่ : อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 
โรงแรมดับบิววัน แอด บางกอกน้อย
โรงแรมรีสอร์ท หรูแบบไทยสมัยใหม่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งเมืองนนทบุรี รอบล้อมด้วยวัดโบราณและชีวิตไทยๆที่ยังคงมีให้เห็นในปัจจุบันนี้ ด้วยวิถีชีวิตท้องถิ่นที่เรียบง่าย อยากให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสกลิ่นอาย และบรรยากาศที่เป็นวิถีชีวิตไทยๆ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ถือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว
สถานที่ : อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 
โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย ด้วยจำนวนห้องพัก 321 ห้อง และห้องประชุม 10 ห้อง ทั้งห้องประชุมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่สามารถรองรับได้มากกว่า 1,500 คน พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบครันที่สุด ซึ่งโรงแรมฯ ถูกออกแบบอย่างหรูหราได้มาตรฐานลง...
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี คอลเล็คชั่น
เป็นโรงแรมเพื่อการพักผ่อน ภายใต้กลิ่นไอล้านนาและทัศนียภาพที่สวยงามริมแม่น้ำกก ห้องพักมีหลากหลายรูปแบบ สำหรับครอบครัว คู่รัก คู่ฮันนี่มูน ที่ชื่นชอบความโรแมนติก มองเห็นแม่น้ำกก ภูเขา ชมสวนดอกไม้ และทางเดินริมน้ำ
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
โฮเทล อาทิตยา
โรงแรม สนามกอล์ฟ
สถานที่ : อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 
ไชยแสงพาเลส
โรงแรมสูงตระหง่าน 7 ชั้น ติดวิวแม่น้ำเจ้าพระยา ที่พักสะอาด อุปกรณ์ครบครัน อยู่ใจกลางเมืองสิงห์บุรี สะดวก สบาย ด้านหลังโรงแรมติดกับห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นสโตร์
สถานที่ : อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
บัวหลวง บูทีค รีสอร์ท
บัวหลวง บูทีค รีสอร์ท บริการบ้านพัก เป็นหลังหลากหลายสไตล์ เพื่อความเป็นส่วนตัว ตกแต่งภายในอย่างพิถีพิถัน ดีไซน์ ทันสมัยสไตล์ Natural Contemporary มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บริการที่พักสะอาด ใหม่ สะดวกสบาย ภายในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น แอร์ ทีวีแอลอีดี 32 นิ้ว ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น...
สถานที่ : อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 
ภูมิไทยการ์เด้น
โรงแรมสไตล์บูทีคโฮเทล
สถานที่ : อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
โรงแรม มัดคำบูทีค โฮเทล
โรงแรมมัดคำ บูทีค โฮเทล เป็นโรงแรม ขนาดกลาง ในบรรยากาศเป็นกันเอง สไตล์ร่วมสมัยผสมพื้นเมือง มีความเงียบสงบเหมาะสำหรับการผักผ่อน และอยู่ใจกลางเมือง สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย
สถานที่ : อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
เวียงลคอร
โรงแรมเวียงลคอร โรงแรมใจกลางเมืองลำปาง ที่ได้รับมาตารฐานทั้งในเรื่องห้องพัก งานประชุม งานเลี้ยง โดยทีมงานมืออาชีพ ที่ยินดีให้บริการกับลูกค้าคนสำคัญทุกท่าน
สถานที่ : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 
รีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง
โรงแรม รีเจนท์ ลอด์จ ลำปาง เปิดบริการห้องพักรายวัน ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง สถานที่ใกล้เคียง สนามบินจังหวัดลำปาง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โรงพยาบาลลำปาง
สถานที่ : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 
พิชชาพรเฮ้าส์
-
สถานที่ : อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท
“Discover tranquility amid unspoiled environment. The Imperial Mae Hong Son Resort, Mae Hong Son province features 104 well-furnished rooms with a touch of local ethnic décor. Blended in beautifully with the surrounding, the hotel is a low-rise building with emphasis on the use of wooden finishing...
สถานที่ : อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
โรงแรม โฆษะ ขอนแก่น
โรงแรมประเภท 4 ดาว จำนวนห้องพัก 197 ห้อง ห้องประชุม 11 ห้อง ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA Plus ที่พักยังมีบริการ Wi-Fi ฟรีในทุกห้องพัก และที่จอดรถฟรี ที่พักตั้งอยู่ในย่านขอนแก่น ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จึงอยู่ใกล้กับที่เที่ยว มี บริการนวด, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง คลินิกกายภาพบำบัด ฟิตเนสเซ็นเตอร์ คอยอำนวยความสะด...
สถานที่ : อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
โรงแรม พันล้าน บูติค รีสอร์ท
ขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสมบรูณ์แบบ ของห้องพักสไตล์รีสอร์ท ที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับบรรยากาศเงียบสงบท่ามความเป็นส่วนตัวและความเป็นธรรมชาติ
สถานที่ : อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 
บ้านพวงคราม
ห้องพัก สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดทุกจุด ที่จอดรถ อยู่ในตลาด ใกล้ร้านอาหาร
สถานที่ : อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 
โรงแรมพี พาราไดซ์ จังหวัดกำแพงเพชร
เป็นโรงแรมแนวธรรมชาติมีสวนน้ำตก สระว่ายน้ำ และพื้นที่สีเขียวเยอะ ในห้องพักจะเป็นแนวบูติค มีอ่างอาบน้ำทุกห้อง มีคาเฟ่กาแฟในโรงแรม
สถานที่ : อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 
โรงแรมล้วนเจริญคอนโด
โรงแรมล้วนเจริญคอนโด ตั้งอยู่ในเมืองอ่างทอง การเดินทางสะดวก ห้องพักสะอาด บรรยากาศดี มีสวนกว้าง สระบัวให้ลูกค้าถ่ายรูป และพักผ่อน ยินดีให้บริการนะคะ
สถานที่ : อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
 
ปันนารา
โรงแรมอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก บรรยากาศร่มรื่น เป็นส่วนตัว ห้องสะอาด ฟรี wifi
สถานที่ : อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
โอทูลพบุรี
โรงแรมโอทูลพบุรี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรี มีพื้นที่กว้างขวางกว่า18ไร่ อยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของจังหวัดลพบุรี อาทิเช่น Robinson,BigC,Tescolotus มีบริการแผนกต้อนรับ24ชั่วโมง และมีบริการห้องพักอีกจำนวน79ห้อง ความสะดวกสบายครบครันในห้องพัก มีบริการฟรีwifiในห้องพัก มีที่จอดรถกว้างขวาง และมีบริการฟ...
สถานที่ : อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
เอ็มดีอาร์
โรงแรมเอ็ม ดี อาร์ (MDR Hotel) เป็นที่พักสไตล์โมเดิร์นฮิป รายวัน/รายเดือนราคาคุ้มค่า ในเขต อ.เมือง จ.ลพบุรี ติดห้างสรรพสินค้าและตลาดนัดที่ใหญ่สุด บรรยากาศรายล้อมด้วยแหล่งชุมชนและสถานที่สำคัญๆน่าพักผ่อน เดินทางเข้า-ออก สะดวกติดทางหลวงหมายเลข 1 บรรยากาศร่มรื่นเป็นกันเอง
สถานที่ : อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
ริมนที รีสอร์ท
เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีห้องพักติดสระว่ายน้ำ เป็นสระว่ายระบบน้ำเกลือ เปิดประตูจากห้องพักสามารถลงสระว่ายน้ำได้เลย
สถานที่ : อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
มาดีสปาร์แอนด์รีสอร์ท
สถานที่สะอาด ที่พักสบาย อาหารอร่อย มีครบที่เดียวในภายในจังหวัดตรังที่ Madee Spa & Resort
สถานที่ : อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
เดอะเบดโกลกรีสอร์ท
ออกแบบมาเพื่อรองรับนักเดินทาง นักท่องเที่ยวที่เดินระยะทางมาไกล ที่มีวิถีชีวิต คนเมืองที่แตกต่างนักเดินทางเพื่อพักผ่อน นักเที่ยวกลางคืนที่พักของเรามีความสะดวก สะบาย ที่จอดรถสะดวก เราให้บริการยืดหยุ่นเป็นกันเอง
สถานที่ : อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 
โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น - ให้บริการห้องพัก ห้องประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง จัดกิจกรรมสังสรรค์ และจัดงานแต่งงาน เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การประชุมสัมมนาที่ทันสมัยได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ให้งานประชุมหรือกิจกรรมขององค์กรได้ออกมาในระดับมืออาชีพและสำเร็จไปได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด -...
สถานที่ : อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
สถานที่ของเราห่างจากท่าอากาศยานเพียง 5 นาทีเท่านั้น และสามารถเข้าสู่ตัวเมืองได้ในเวลาเพียง 15 นาที ทั้งโดยรถส่วนตัว รถประจำทาง SMART BUS และรถ TAXI ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศส่วนตัวท่ามกลางสวนสวยในเนื้อที่ทั้งหมด 30 ไร่หนึ่งเดียวในจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งสระว่ายน้ำฟิตเ...
สถานที่ : อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ถูกออกแบบเพื่อผสมผสานกันระหว่างศิลปวัฒนธรรมและความเป็นสากลซึ่งสามารถพบศิลปกรรมต่าง ๆ ทั่วทั้งโรงแรมฯ ศิลปกรรมภายในโรงแรมฯ ได้รับการออกแบบจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของเมืองขอนแก่น เป็นโรงแรมแบรนด์นานาชาติมาตรฐานระด...
สถานที่ : อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
โรงแรมธารารีเจ้นท์
ที่พักสะอาด พนักงานใส่ใจ ใกล้แหล่งชุมชน
สถานที่ : อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 
ริเวียร่า
สะอาด สะดวก สวยงาม ใกล้ชายแดน
สถานที่ : อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 
ลพบุรีอินน์
ที่พักราคาถูก เดินทางสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย ใกล้ศูนย์ราชการ
สถานที่ : อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
โรงแรมมารีน่า
ที่พักสะอาด พนักงานเป็นมิตร ใกล้แหล่งชุมชน เดินทางสะดวก
สถานที่ : อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 
โรงแรมเก็นติ้ง สุไหงโก-ลก
สะอาด สงบปลอดภัย ใกล้ย่านการค้าชายแดน
สถานที่ : อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 
ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน
บรรยากาศร่มรื่น หาดส่วนตัวยาว 2.5 กิโลเมตร ผ่านการประเมิน Thai Stop Covid Plus
สถานที่ : อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
โรงแรมอีโค่อินน์ ตรัง
สะอาด สะดวก ทันสมัย ทันใจ คุ้มค่า
สถานที่ : อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 
 
 
 ใจดีจริงจริง
ธรรมชาติสวยงาม สะอาด สงบ ปลอดภัย กลางใจเมืองนราธิวาส
สถานที่ : อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 
โรงแรมตันหยง
สะอาด สะดวก สบาย สวยงาม กลางใจเมือง
สถานที่ : อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 
กรีนวิว บูติก โฮเต็ล
สะอาด สงบ สะดวก สะบาย
สถานที่ : อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 
เวนิส พาเลซ
ผ่านมาตรฐาน CFS SHA+
สถานที่ : อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 
อิมพีเรียล นราธิวาส
ผ่าน SHA+ TSC2+
สถานที่ : อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 
โรงแรม Meliá Koh Samui
Our picture-perfect resort Meliá Koh Samui fronts the powder white sands and aquamarine waters of secluded Choeng Mon Beach, nestled into the north-eastern tip of Koh Samui island in the Gulf of Thailand. The first property in Thailand launched under Spanish hotel group Meliá Hotels International, M...
สถานที่ : อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ดูก็องวิลเลจ
-
สถานที่ : อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 
บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์
อกจากที่พักจะได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA ที่พักยังมีบริการ Wi-Fi ฟรีในทุกห้องพัก และที่จอดรถฟรี ที่พักตั้งอยู่ในย่านสนามบินนานาชาติดอนเมืองของกรุงเทพ ผู้เข้าพักจึงได้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจและร้านอาหารอร่อยๆ ทริปยังไม่จบถ้าไม่ได้แวะไปที่เที่ยวชื่อดังอย่าง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)...
สถานที่ : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสำหรับทั้งนักเดินทางทั้งติดต่อธุรกิจหรืออท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้เวลาทำงานหรือพักผ่อนอย่างรื่นรมย์ได้อย่างคุ้มค่า โดยอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ด้...
สถานที่ : อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
โรงแรมไชยแสง วิลล่า
โรงแรมไชยแสงวิลล่า CHAISAENG VILLA สัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนที่สะดวกสบาย กับห้องพักที่เพรียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน ไชยแสงวิลล่า โรงแรมขนาด 69 ห้อง ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ติดกับถนนสายสิงห์บุรี-อ่างทอง บริการห้องพักอย่างมีระดับ ทั้งแบบ Standard และ V.I.P. พร้อมด้วยมาตรฐานควา...
สถานที่ : อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ได้รับมาตรฐานการรับรองมูลนิธิใบไม้เขียว ลดการใช้โฟม และพลาสติก
สถานที่ : อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา
ด้วยระยะทางเพียง 124 กม. จากกรุงเทพฯ-สระบุรี คุณจะได้พบกับรีสอร์ทธรรมชาติ ณ โค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำป่าสัก บนอาณาบริเวณ 183 ไร่ สามารถรองรับแขกได้มากถึง 600 ท่าน กว่า 2,000 บริษัทชั้นนำพิสูจน์แล้วว่า โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา เหมาะเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม ประชุ มสัมมนา และอื่น...
สถานที่ : อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
นารายณ์ไอยรา พาเลซ
โรงแรมคุณภาพดีมีมาตรฐาน ย่านใจกลางเมือง จังหวัดลพบุรี "สงบ สะอาด บรรยากาศบ้านเราเอง"
สถานที่ : อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท
พร้อมรองรับท่านด้วยห้องพักเดี่ยว สไตล์รีสอร์ท 76 ห้อง แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ Standard Deluxe Suite สัมผัสบรรยากาศเงียบสงบ ห้องพักสุดหรู ที่ได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของลพบุรี
สถานที่ : อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
เดอะ เทมโป ลพบุรี
ที่พักสะอาด พนักงานบริการดี มีบริการอาหารเช้าที่อร่อย สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบดี ร่มรื่น ปลอดโปร่ง และยังมีสวนนดอกไม้ไว้สำหรับให้ผู้ใช้บริการได้ถ่ายรูปสวยๆ ไว้เก็บเป็นที่ระลึกได้อีกด้วยค่ะ
สถานที่ : อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ
ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (SHA Plus+) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้กับสถานประกอบการที่ผู้ประกอบการและพนักงานในสถานประกอบการนั้น ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้วมากกว่าร้อยละ 70 ควบคู่กับมาตรฐาน Safe Travels จาก World Travel & Tourism...
สถานที่ : อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท
ต้อนรับท่านด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติที่แท้จริง เหมาะสำหรับการพักผ่อน หรือทำกิจกรรม และการจัดประชุมสัมมนาตั้งแต่ 30-1,000 ท่าน โดยมีห้องพักหลากหลายรูปแบบให้เลือก จำนวนมากกว่า 400 ห้อง พร้อมกันนี้ ยังมีสระว่ายน้ำ ,ห้องสปา ร้านกาแฟ ร้านอาหารริมสวน และ โครงการโคกหนองนาโมเดล "ธ...
สถานที่ : อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 
วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน ชะอำ
You won’t need to wear your crown jewels to this beachfront hotel in Hua Hin, but expect to be treated like royalty. Located on a private swathe of sand once frequented by kings and queens, it’s as exclusive—but laid back—as you can get. Lined with casuarina trees, the shores of Cha-Am are quiet, s...
สถานที่ : อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท
เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท เป็นรีสอร์ทแนวไลฟ์สไตล์สุดหรู ติดชายหาดสำหรับนักเดินทางที่ค้นหาสุดยอดประสบการณ์แห่งการพักผ่อนแบบสุดคูลบนชายหาดชะอำ-หัวหิน ตื่นตาตื่นใจกับสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ของโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น เหมาะกับการถ่ายรูปเก๋ ๆ เท่ ๆ เพื่อแชร์ไลฟ์สไตล์ที่น่าอิจฉาของคุณในโลกโซเชียล รวมถึงส...
สถานที่ : อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
เดอะ ปาลายานา หัวหิน
ให้บริการพูลวิลล่าขนาดกว้างขวางและสุดแสนพิเศษหลากหลายห้อง พร้อมให้คุณได้เลือกสรร อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำ, สปา, ฟิตเนส และ Kid’s club สำหรับเเด็ก
สถานที่ : อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
เอลมาสชะอำ ดีไซน์ โฮเท็ล
เอลมาส ชะอำ ดีไซน์โฮเท็ล (Elmas Cha-Am Design Hotel) เพชรเม็ดงามแห่งใหม่ ใกล้ชายหาดชะอำ เอลมาส ชะอำ ดีไซน์โฮเท็ล เป็นโรงแรมแห่งใหม่ มาตรฐาน 4 ดาว ที่อยู่ไม่ไกลจากชายหาดชะอำ/หัวหิน ใช้เวลาในการเดินทางจาก กทม. ประมาณ 2.5-3 ชั่วโมง ระยะทาง 186 กิโลเมตร และอยู่ห่างชายหาดชะอำเพียง 500 เมตร ด้วยรูปลักษณ์ด...
สถานที่ : อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 
ดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
โรงแรมดับเบิ้ลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับพรีเมี่ยม ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย 26 ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจที่สำคัญ รวมถึงแหล่งช้อปปิ้ง และความบันเทิงที่หลากหลายของกรุงเทพฯ นอกจากนี้ โรงแรมยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ์ และอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิราว...
 
 เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ
โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวที่ตั้งอยู่ในแหล่งศูนย์กลางความเจริญของถนนสุขุมวิท โดยอยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจ แหล่งบันเทิงและช็อปปิ้ง ซัมมิทคือห้องประชุมขนาดย่อมที่ถูกตกแต่งเป็นห้องนั่งเล่นพร้อมห้องครัวในสไตล์นิวยอร์กเพ็นเฮ้าส์ โดยภายในแบ่งออกเป็น 3 ห้องย่อยที่ติดตั้งอุปกรณ์อำน...
 
 เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
เรือนช่อฟ้า
อยู่ใจกลางเมืองหนองบัวลำภู เดินทางสะดวกใกล้แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ : อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 
ภูฟ้ารีสอร์ต
โรงแรมราคาประหยัด บรรยากาศธรรมชาติ
สถานที่ : อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 
แทนซิโน
โรงแรมมาตรฐาน SHA Extra Plus ห้องพักกว้าง ปลอดภัย เดินทางสะดวก
สถานที่ : อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 
รอยัลนาคารา
โรงแรมอยู่กลางเมือง ห่างจากสะพานไทย-ลาว 1.5 กม. ห่างจากสถานีรถไฟ 1 กม. มีห้องพักห้องประชุมให้บริการ มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน ผ่านมาตรฐาน SHA PLUS /covid free setting
สถานที่ : อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 
โรมแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์
บรรยากาศธรรมชาติ เป็นกันเอง
สถานที่ : อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 
เดอะกรีนปาร์คแกรนด์
บรรยากาศธรรมชาติ
สถานที่ : อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 
สไมล์ บัฟฟาโล่ รีสอร์ท
ที่พักชัยนาทวิวนา
สถานที่ : อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 Riche Farm (วิสาหกิจชุมชนริเช่ ฟาร์ม)
พื้นที่เกษตรสมัยใหม่ คำนึงถึงความปลอดภัยผู้บริโภค
สถานที่ : อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
 
ภูเรือแซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา
ทางโรงแรมได้ผ่านการรับรอง "โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green Heath Hotel"
สถานที่ : อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
 
โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ ชัยนาท
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ ชัยนาท โรงแรมตั้งอยู่ในตัวเมืองชัยนาท ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ในโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ, โทรทัศน์, ทีวีดาวเทียม, เครื่องทำน้ำอุ่น, ตู้เย็น, มินิบาร์, ระเบียงและเตียงที่สะดวกสบาย นอกจากนี้เรายังมีบริการอาหารเช้าฟรี, อินเตอร์เน็ตไ...
สถานที่ : อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 
แฟนตาซี รีสอร์ท ชัยนาท
แฟนตาซี รีสอร์ต ชัยนาท เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนชัยนาท ไม่ว่าจะเพื่อพักผ่อนท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจ จากที่พัก ท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกง่ายดายไปยังทุกที่ในเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ เนื่องจากที่พักตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวก ผู้เข้าพักจึงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ ของเมืองไ...
สถานที่ : อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 
ภโวทัยฟาร์มผึ้ง รีสอร์ท
ที่พักใกล้เมือง ฟาร์มผึ้ง
สถานที่ : อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 
เคปนิทรา หัวหิน
Relax to the whispering of the wind and the waves for as long as you want.
สถานที่ : อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
บ้านดวงแก้ว รีสอร์ท
บ้านดวงแก้ว รีสอร์ท มีลักษณะบ้านพัก เป็นหลัง ๆ สไตล์ Resort แบบบ้านทรงไทยแบบประยุกต์ อยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านเขาตะเกียบ บ้านดวงแก้ว รีสอร์ท มีทั้งหมด 19 หลัง มี 2 สระว่ายน้ำ มี 1 ร้านอาหาร สร้างเป็นสไตล์รีสอร์ท บ้านทุกหลังจะตั้งเรียงล้อมรอบสระว่ายน้ำ
สถานที่ : อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
สายลม
หาดทรายขาวรายล้อมความสวยงามของทะเลหัวหินกับสายลมที่จะพัดพาให้การพักผ่อนริมทะเลหัวหินของคุณเต็มไปด้วยความสุขและความทรงจำที่ดี
สถานที่ : อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
กรีนแอทบุรีรัมย์
บูติคโฮเทลในอุทยานจามจุรี สัมผัสกับธรรมชาติสีเขียว ต้นใหญ่ สายน้ำและลำธาร ...
สถานที่ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
แอทที บูทีค
@T Boutique Hotel is located in Klongwan approximately 4 hours’ drive from Suvannabhumi Airport, just 10 mins’ Drive from the fantastic beach town Prachuapkhirikhan. , and 5 mins’ Drive to The Ao Manao Beach, Almost of the area is peaceful with the only local fisherman villages and local residences....
สถานที่ : อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท รีสอร์ทเพื่อสุขภาพต้นแบบแห่งแรกในเอเชีย ตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้บริการและแนะแนวทางปฏิบ้ติในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่มุ่งเน้นการคืนความสมดุลให้แก่ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณแก่ผู้รักสุขภาพที่เดินทางมาจากทั่วโ...
สถานที่ : อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน
A fully immersive escape in an idyllic natural setting that can be easily reached and is removed from the crowds. Elegant with a casual ambience, this attractive low-rise resort is surrounded by a landscape of gently swaying palms, verdant gardens and reflective lagoons. All our 96 suites and villa...
สถานที่ : อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 บ้านทะเลดาว รีสอร์ท
บ้านทะเลดาว เป็นบูติครีสอร์ตริมทะเลหัวหิน-เขาตะเกียบ ชายหาดที่ขาวสะอาดยาวตั้งแต่หัวหินถึงเขาตะเกียบภายในรีสอร์ต รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพรรณที่เป็นเหมือนสวนป่าริมทะเล ที่สงบเงียบและร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อนทั้งครอบครัว ที่มีผู้สูงอายุและเด็กๆ และมีการบริการห้องอาหารริมทะเลที่บริการอาหารไทยและซี...
สถานที่ : อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์
อยู่บนย่านประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ใกล้รถไฟฟ้า แม่น้ำเจ้าพระยา สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ห้องพักหลากหลายทั้งดีลักซ์ สวีท และอพาร์ทเมนท์ 1-3 ห้องนอน 3 ร้านอาหาร คือพระยา คิทเช่นห้องอาหารไทย เย่า เรสเตอรองท์ แอนด์ รูฟท็อป บาร์ จีนสไตล์โมเดิร์นและรูฟทอปบาร์เปิดโล่งพร้อมวิวกรุงเทพ สระน้ำอินฟินิตี้และสปา
 
 เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ภายใน อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (Park Venture Ecoplex) ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนวิทยุ ใกล้กับสถานทูตอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โรงแรมตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตจึงเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้งและย่านธุรกิจใกล้เคียง ได้อย่างสะดวกสบาย ห้องพักทั้ง 240 ห...
 
 เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ สาทร
โรงแรมใจกลางสาทร ย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ และศูนย์รวมความบันเทิงในบริเวณสีลมตั้งอยู่เพียง 3 นาที ด้วยการเดินจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสช่องนนทรี โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรสส์ กรุงเทพ สาทร  เป็นฐานที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทางรอบย่านศูนย์กลางทางธุรกิจของกรุงเทพฯ ช้อปปิ้ง และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวหลักต...
 
 เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช
โรงแรมติดชายหาดหน้าด่าน เงียบ สงบ เหมาะแก่การพักผ่อน
สถานที่ : อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
กระบี่รีสอร์ท
กระบี่รีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาด ”อ่าวนาง” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาดที่สวยงาม และได้รับความนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ อีกทั้งเป็นรีสอร์ทแห่งเดียวบนหาดอ่าวนาง ที่มีพื้นที่ชายหาดส่วนตัว ที่พักมีรูปแบบทั้งแบบอาคาร บังกาโล และวิลล่า การตกแต่งสื่อถึงความเป็นท้องถิ่นภาคใต้ ด้วยการบริการเป็นเอกลักษณ์แบ...
สถานที่ : อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 
โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท และ สปา กระบี่
รีสอร์ทที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ได้รับการออกแบบเป็นกลุ่มอาคารเตี้ยๆ ที่สวยงาม ห้อมล้อมสระว่ายน้ำรูปทรงอิสระอันน่าตื่นตา และระเบียงริมชายหาดที่สวยงามเหมาะสำหรับครอบครัว นักเดินทางคนเดียว คู่รัก และกลุ่มเพื่อน ห้องสำหรับครอบครัวออกแบบมาเป็นพิเศษพร้อมเตียง 2 ชั้น อีกทั้งยังมีห้องพูลแอคเซสและห้องที่มีสระว่า...
สถานที่ : อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 
โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
โรงแรมทวินโลตัส โรงแรมหรูคู่เมืองนคร ใกล้แหล่งชุมชนและสถานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และห้างสรรพสินค้า บริการด้วยมาตรฐานโรงแรม 5 ดาวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน บริการครบวงจร อาทิเช่น ห้องพักปรับปรุงใหม่ ครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ห้องอาหารปทุมมาศ ทานมื้อเช้าที่หลากห...
สถานที่ : อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
โรงแรมเดอะพีค บูติค
The peak boutique hotel ( โรงแรม เดอะพีค บูติค) คิดถึงการจัดงาน มาที่เรา ครบ งบไม่บาน จบในที่เดียว ที่นี่เรามีบริการหลากหลาย ด้วยบรรยากาศเรียบหรู เป็นกันเอง การบริการดีเยี่ยม ในงบประมาณไม่บานปลาย -ห้องพัก -งานแต่งงาน -งานประชุมสัมมนา -งานจัดเลี้ยงสังสรรค์ ที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบาย ...
สถานที่ : อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
บ้านวงศ์เบี้ยสัจจ์
เป็นที่พักระบบเชิงนิเวศ บรรยากาศร่มรื่น สงบ สามารถมองเห็นแม่น้ำปากพนังได้
สถานที่ : อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ต้นธารรีสอร์ทแอนสปา
รีสอรกิจกรรมและธรรมชาติ
สถานที่ : อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
อุ่นรักริมโขง รีสอร์ท เชียงคาน
ที่พักริมแม่น้ำโขง พักสบายเหมือนบ้านท่าน
สถานที่ : อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 
โรงแรมเอยู เพลส
โรงแรมเอยูเพลส จังหวัดเลย ตั้งอยู่ ถ.เลย-เชียงคาน ซึ่งเป็นเส้นทางหลักจากตัวเมืองเลยไปเชียงคาน อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ห่างจากสนามบินเลย 11 กม. ใช้เวลาเดินทางเพียง 15 นาที และจากโรงแรมไปเชียงคานเพียง 30-40 นาที ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเลยได้อย่างสะดวกสบาย โรงแร...
สถานที่ : อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 
ชิลล์ดีรีสอร์ท
chill d resort บรรยากาศห้องพัก ราคาหลักร้อย
สถานที่ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
ศรีอนันต์ บูทีค
โรงแรมที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ทั้งการออกแบบตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นคลาสิก เติมเต็มความสุขสบายและการพักผ่อนที่สมบูรณ์
สถานที่ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท
เพ ลา เพลิน รักษามาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยขั้นสุด ตั้งการ์ดสู้การท่องเที่ยวยุค New Normal ตามมาตรฐาน SHA เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ ท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามของธรรมชาติ ???? มาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด บนพื้นที่กว้างกว่า 400 ไร่
สถานที่ : อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 
เอกลดา
โรงแรมเอกลดาเป็นที่พักระดับสี่ดาว ออกแบบและตกแต่งในสไตล์โมเดิร์น ลอฟท์ที่มีแนวความคิดในการผสมผสานธรรมชาติจากสวนและพันธุ์ไม้นานาพันธุ์กับความโมเดิร์นของอาคารที่หรูหราและทันสมัย โรงแรมมีห้องพักให้บริการทั้งหมด 60 ห้อง โดยแบ่งเป็น 5 ประเภทได้แก่ สุพีเรีย ดีลักซ์ จูเนียร์สวีท เอ็กเซกคูทีฟสวีท และ เพรสซิ...
สถานที่ : อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 
จินตนา รีสอร์ท
พักผ่อนให้เต็มที่ด้วยบรรยากาศสวนกลางเมือง สูดอากาสบริสุทธิ์ให้เต็มปอด เพื่อให้คุณพร้อมรับวันใหม่อย่างสดใส ซาบซ่า ณ โลเคชั่นใจกลางเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ แค่เอื้อมจากแหล่งช็อปปิ้ง กิน ดื่ม ทุกแห่ง
สถานที่ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 
เรย์ โฮเทล
โรงแรมแนวโมเดิร์น มินิมอลลิส(Modern Minimalist) ระดับ3.5ดาวแห่งใหม่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ ที่เน้นกลิ่นอายความเรียบง่ายของดีไซน์ แต่แฝงไปด้วยความหรูหรามีระดับและสิ่งอำนวนความสะดวกครบครันตามมาตรฐานสากล
สถานที่ : อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 
ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท
โรงแรมใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางอ่าวนาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทันสมัย ในสไตล์ "Art of local touch"
สถานที่ : อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
 
โรงแรม วิลลา มหาภิรมย์
มหาภิรมย์ . . . เรือนไทยเดิม ดีไซน์เรียบหรู อายุกว่าร้อยปี จำนวน 24 หลัง ข้ามขอบจำกัดของวัฒนธรรม ยุคสมัยและกาลเวลามาตั้งอยู่ในชุมชนเก่าแก่ของวัดอุโมงค์ พื้นที่นี้ได้รับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ เชิงศิลปะ เชิงสังคม เป็นแหล่งรวมศิลปินอิสระ ร้านกาแฟเพื่อสิ่งแวดล้อม คอมมูนิตี้มอลล์เพื่อสังคม ทั้งหมดนี้ยังค...
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
Located in the heart of Chiang Mai and surrounded by stunning vistas of Northern Thailand’s mountain ranges. Shangri-La Chiang Mai offers a family-friendly 5-star experience. With the largest pool in the city, and easy access to the Night Bazaar, Old City, and transport for onward adventures, our ho...
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
อนันตราเชียงใหม่รีสอร์ท
รีสอร์ทริมแม่น้ำในเชียงใหม่ของเราตั้งอยู่ใกล้กับตลาดไนท์บาซาร์ที่มีชื่อเสียง ขี่จักรยานสำรวจโบราณสถาน วัดวาอาราม ตลาดและคาเฟ่ต่างๆ หรือเดินทางไกลออกไปเพื่อผจญภัยบนภูเขา
สถานที่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
โรงแรมเดอะพรรณราย
โรงแรมเดอะ พรรณราย ดูแลรักษาความสะอาด ได้รับมาตราฐาน SHA มีระเบียง หน้าต่างระบายอากาศทุกห้อง และตั้งอยู่ในเขตช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์อันรื่นรมย์ ในทำเลที่ตั้งอันโดดเด่นใจกลางการท่องราตรี, การช็อปปิ้ง, การออกไปลิ้มชิมรสอาหารของอุดรธานี จากที่พัก ท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกง่ายดายไปยังทุกที่ในเมืองที่มีช...
สถานที่ : อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
สุวรรณาริเวอร์ไซด์รีสอร์ท ชัยนาท
สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท พร้อมให้บริการ ห้องพัก สวย สะอาด ปลอดภัย บริการอันน่าประทับใจ
 
 จังหวัดชัยนาท
 
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
239 ห้องพักมาตราฐาน ในย่านศูนย์กลางการค้า แหล่งท่องเที่ยวในเมือง พร้อมห้องประชุม 20-1,500 ท่าน และที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบาย สอาดปลอดภัย ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัย และ การดูแลตามมาตราฐานสุขอนามัย SHA
สถานที่ : อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 
สยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา
โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา เป็นโรงแรมที่ได้เปิดดำเนินการมามากกว่า 45 ปี เป็นโรงแรมที่พักตากอากาศแบบรีสอร์ท ที่ได้ให้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงการให้บริการกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจและสร้างความประทับใจ โดยได้คำนึงและ...
สถานที่ : อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
โรงแรมแคนทารีโคราช
โรงแรมแคนทารี โคราช ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราช บนถนนมิตรภาพ ใกล้กับศูนย์การค้าชั้นนำและศูนย์กลางธุรกิจการค้า “Luxurious Residential Style Hotel” ได้แก่ ห้องพักประเภทดีลักซ์ สตูดิโอสวีท 1 ห้องนอนสวีท และ 2 ห้องนอนสวีท พร้อมตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ให้บรรยากาศโปร่งโล่งสบาย โดยมีจุดเด่นที่ห้องพักทุกห้องมีขนาด...
สถานที่ : อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี (ชื่อเดิมโรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล อุดรธานี) อุดรธานีเป็นหนึ่งในเมืองการค้าที่ยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและยังเป็นประตูสู่ประเทศลาว เวียดนามตอนเหนือ และภาคใต้ของจีน อีกทั้งอยู่ใกล้กับสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขง โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็...
สถานที่ : อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง