[บัตรทอง] บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)

Dec 10, 2020 559

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P)

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) เป็นสิทธิประโยชน์เดียวในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จัดให้กับประชาชนไทยทุกสิทธิ เป็นบริการสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคลครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ อัตราป่วย/อัตราตายที่เป็นภาระโรคของประเทศและส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน
 
การสร้างเสริมสุขภาพ หมายความว่า บริการหรือกิจกรรมที่ให้โดยตรงแก่บุคคลครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างเสริมความตระหนักและขีดความสามารถของบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง
 
การป้องกันโรค หมายความว่า บริการหรือกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้โดยตรงแก่บุคคล ครอบครัวหรือกลุ่มบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค

การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีขอบเขตดังนี้

  • การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
  • การสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความรู้และการสาธิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  • การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน การใช้ยา และการทำหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเฝ้าระวัง และการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ป่วยมีอาการแทรกซ้อนหรือการชะลอความรุนแรงของการป่วย โดยให้ถือว่าบริการดังกล่าวเป็นกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล

เป้าหมาย

ประชาชนไทยทุกสิทธิ ได้แก่ ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้มีสิทธิประกันสังคม ผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสิทธิอื่นๆ ย่อมมีสิทธิเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 ของประชาชนแต่ละกลุ่มวัย
 
รายการหรือกิจกรรมบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (สิทธิประโยชน์) ที่ประชาชนทุกสิทธิจะได้รับ แยกตามกลุ่มวัยเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กเล็กอายุ ๐ - ๕ ปี กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ ๖ - ๒๔ ปี กลุ่มผู้ใหญ่อายุ ๒๕ - ๕๙ ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ทั้งนี้การจัดบริการตามรายการหรือกิจกรรมบริการ หน่วยบริการจะดำเนินการตามแนวทางหรือแนวเวชปฏิบัติ และมาตรฐานบริการที่กำหนดโดยกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขหรือราชวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 
 
 ๑. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์
 
ลำดับ บริการที่ได้รับ กิจกรรมสำคัญที่จะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย ความถี่ หมายเหตุ
บริการฝากครรภ์คุณภาพ - บริการฝากครรภ์คุณภาพตาม แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์แนวใหม่ ขององค์การอนามัยโลกหรือตามที่ กรมอนามัยแนะนำ
- ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมิน ความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ (classifying form
 
- การฝากครรภ์แต่ละครั้งจะได้รับบริการดังนี้
 
๑. การทดสอบการตั้งครรภ์
๒. การสอบถามข้อมูล
๓. การตรวจร่างกาย
๔. การประเมินสุขภาพจิต
๕. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๖. การประเมินเพื่อการส่งต่อ
๗. การให้การดูแลรักษา
๘. การให้คำแนะนำ ตอบคำถามและการนัดครั้งต่อไป
๙. การบันทึกข้อมูล หญิงตั้งครรภ์และสามี (กรณีสามีเฉพาะการ คัดกรองและตรวจ ยืนยันโรคโลหิต จางธาลัสซีเมียและการ มีส่วนร่วมในการดูแล ครรภ์) อย่างน้อย ๕ ครั้ง
๑) ครั้งที่ ๑ อายุครรภ์ ก่อน ๑๒ สัปดาห์
 
๒) ครั้งที่ ๒ อายุ ครรภ์ ๑๓ -< ๒๐ สัปดาห์
 
๓) ครั้งที่ ๓ อายุ ครรภ์ ๒๐ -< ๒๖ สัปดาห์
 
๔) ครั้งที่ ๔ อายุ ครรภ์ ๒๖ -< ๓๒ สัปดาห์
 
๕) ครั้งที่ ๕ อายุ ครรภ์ ๓๒ - ๔๐ สัปดาห์
 
 
 
๑.๑ การทดสอบการตั้งครรภ์
 
- ตรวจปัสสาวะทดสอบการตั้งครรภ์ หญิงที่สงสัยหรือมี อาการคล้ายตั้งครรภ์ - อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
  ๑.๒ การสอบถามข้อมูล - สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว การเจ็บป่วย ประวัติทางสูติกรรม การตั้งครรภ์ปัจจุบัน หญิงตั้งครรภ์ - ทุกครั้งที่รับบริการ  
  ๑.๓ การตรวจร่างกาย และตรวจครรภ์ - ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต หญิงตั้งครรภ์ - ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ  
  - ตรวจร่างกายทั่วไป ดูภาวะซีด อาการ บวมและอาการเตือนของโรคอื่นๆ - ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ  
  - ตรวจครรภ์ วัดความสูงยอดมดลูก ประเมินอายุครรภ์ - ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ  
  - ตรวจสุขภาพช่องปาก ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ - อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
  - พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายทั่วไป และตรวจฟังเสียงการหายใจ และเสียงหัวใจโดยแพทย์ ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ - อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
  - ตรวจภายในเพื่อตรวจหาความผิดปกติ และการติดเชื้อในช่องคลอด เมื่อมีข้อบ่งชี้ ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ หรือ ๒ - อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
  - ตรวจอัลตราซาวด์ (ถ้ามี) เพื่อยืนยันอายุครรภ์ จำนวนทารก สัญญาณชีพ ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ หรือ ๒ - อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
  ๑.๔ การประเมินสุขภาพจิต - ประเมินความเครียด คัดกรองโรคซึมเศร้า และปัญหาการดื่มสุรา หญิงตั้งครรภ์ - ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ  
  ๑.๕ การตรวจทางห้อง ปฏิบัติการที่จำเป็น - การตรวจปัสสาวะด้วยแถบตรวจ (multiple urine dipstick) เพื่อตรวจหาการติดเชื้อแบคทีเรีย ในทางเดินปัสสาวะ ที่ไม่มีอาการไข่ขาว (โปรตีน) และน้ำตาล หญิงตั้งครรภ์ - อย่างน้อย 5 ครั้ง  
  - ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส (VDRL) ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ และ ๔ (อายุครรภ์ ๒๘-๓๒ สัปดาห์) - ๒ ครั้ง  
  - ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี (Anti - HIV) ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ และ ๔ - ๒ ครั้ง ตามความสมัครใจ  
  - ตรวจคัดกรองพาหะไวรัสตับอักเสบบี ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ - ๑ ครั้ง  
  - ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC) หรือวัดระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือด (HB) หรือปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (HCT) ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ และ ๔ - อย่างน้อย ๒ ครั้ง  
  - ตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (MCV/OF+DCIP) ถ้าผลคัดกรองเป็นบวก ให้ตรวจคัดกรองสามีต่อ ถ้าผลเป็นบวกทั้งคู่ให้ส่งเลือดตรวจยืนยัน Hb typing/PCR เพื่อกำหนดคู่เสี่ยง การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ และยุติการตั้งครรภ์ ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ อย่างช้าอายุครรภ์ไม่เกิน ๒๔ สัปดาห์ ทั้งนี้ตามแนวทางหรือเวชปฏิบัติที่กำหนด หญิงตั้งครรภ์และสามี - ๑ ครั้ง  
  - ตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ รายที่ผลเป็นบวกให้ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ และยุติการตั้งครรภ์ตามแนวทาง เวชปฏิบัติ ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ อย่างช้าอายุครรภ์ไม่เกิน ๒๔ สัปดาห์ ทั้งนี้ตามแนวทางหรือแนวทางเวชปฏิบัติที่กำหนด - หญิงตั้งครรภ์ อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป - ๑ ครั้ง  
  - ตรวจหมู่เลือด (ABO และ Rh) - หญิงตั้งครรภ์ - ๑ ครั้ง  
  ๑.๖ การให้การดูแลรักษา - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก (dT) ในรายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อน ฉีดทันทีที่ฝากครรภ์ครั้งแรก โดยฉีดที่ ๐, ๑ และ ๖ เดือนตามลำดับ หญิงตั้งครรภ์ - ๑-๓ ครั้ง แล้วแต่กรณี  
  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ ่ตามฤดูกาล ช่วงอายุครรภ์มากกว่า ๔ เดือนขึ้นไป - หญิงตั้งครรภ์ - ๑ ครั้ง  
  - รับยาเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดีน กินทุกวันตลอดอายุการตั้งครรภ์ - หญิงตั้งครรภ์ - กินทุกวันตลอด อายุการตั้งครรภ์ - กินยาเม็ดที่มี ธาตุเหล็ก elemental iron ๖๐ มิลลิกรัม กรดโฟลิก ๔๐๐ ไมโครกรัม ไอโอดีน ๑๕๐ ไมโครกรัม
  - ขัดและทำความสะอาดฟัน ช่วงฝากครรภ์ครั้งที่ ๑ หรือ ๒ (อายุครรภ์ไม่เกิน ๖ เดือน) - หญิงตั้งครรภ์ - อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
  - การดูแลรักษาหากตรวจพบความผิดปกติ รวมถึงการแก้ไขภาวะทุพ โภชนาการ - หญิงตั้งครรภ์ - ตามความจำเป็น  
  ๑.๗ การประเมินเพื่อ การส่งต่อ - ประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมิน ความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ทุกครั้ง โดยพิจารณาร่วมกับหลักฐานที่พบ จากการฝากครรภ์แต่ละครั้ง หากมีความเสี่ยง หรือมีอาการผิดปกติที่เกินขีด ความสามารถของหน่วยบริการจะได้รับ การส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีขีด ความสามารถสูงกว่า - หญิงตั้งครรภ์ - ทุกครั้ที่เข้ารับบริการ  
  ๑.๘ การให้คำแนะนำ ตอบคำถามและการนัด ครั้งต่อไป
- คำแนะนำที่จำเป็นสำหรับการดูแลครรภ์ และการคลอดการเลี้ยงลูก การวางแผนครอบครัว (เข้าโรงเรียนพ่อแม่)
 
- ให้คำแนะนำสำหรับการติดต่อ กรณีมีเลืออก ปวดท้อง หรือ ภาวะฉุกเฉิน หรือต้องการคำแนะนำ
 
- ซักถามและตอบคภพาม นัดตรวจครั้งต่อไป
 
- หญิงตั้งครรภ์และสามี - ทุกครั้งที่รับ บริการ  
  - ให้คำปรึกษาก่อน/หลังการตรวจเลือด HIV (ตามความสมัครใจ) โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ดาวน์ซินโดรม - หญิงตั้งครรภ์ และสามี - ทุกครั้งที่รับ บริการ  
  - ให้คำแนะนำสำหรับการติดต่อกรณี มีเลือดออกปวดท้องหรือภาวะฉุกเฉิน - หญิงตั้งครรภ์ และสามี - ทุกครั้งที่รับ บริการ  
  ๑.๙ การบันทึกข้อมูล - รับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ๑ เล่ม และนำสมุดบันทึกมาทุกครั้ง
- ผู้ให้บริการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกสุขภาพ และเวชระเบียนให้ครบ
 
- หญิงตั้งครรภ์ - ๑ เล่ม
- ทุกครั้ง
 
 
บริการตรว หลังคลอด - บริการตรวจหลังคลอด - หญิงหลังคลอด - ตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด อย่างน้อย ๓ ครั้ง
- ครั้งที่ ๑ ภายหลังคลอดไม่เกิน ๗ วัน
 
- ครั้งที่ ๒ หลังคลอด ๘-๑๕ วัน
 
- ครั้งที่ ๓ หลังคลอด ๑๖-๔๒
 
 
  - การสอบถาม ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ตรวจร่างกายทั่วไปและตรวจ ภายในเฉพาะที่มีข้อบ่งชี้ทางคลินิก - ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ  
  - ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าหลังคลอด - อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
  - คำแนะนำและบริการวางแผน ครอบครัวตามความสมัครใจ (ยากิน/ ยาฉีดคุมกำเนิด ห่วงอนามัย ยาฝัง คุมกำเนิด การทำหมัน) - ตามความสมัครใจ  
  - คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการเลี้ยงลูก - ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ  
  - ยาเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ไอโอดีน กินทุกวันหลังคลอดเป็นเวลา ๖ เดือน - กินทุกวันเป็น เวลา ๖ เดือน จ่ายยาบำรุง ตามบัญชียา หลักแห่งชาติ ตามความจำเป็น เช่น กรดโฟลิก ธาตุเหล็ก เกลือไอโอดีน ยาเม็ดรวมเสริมธาตุ เหล็กโฟเลท และไอโอดีน (ตามวินิจฉัยของแพทย์)
บริการเยี่ยมบ้าน - บริการเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอด - หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด - ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือ ที่เกี่ยวข้องกำหนด  
บริการส่งเสริมการให้ นมแม่ในสถานที่ทำงาน - บริการส่งเสริมการให้นมแม่ของหญิงหลังคลอด บุตรเมื่อต้องกลับไปทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย ๖ เดือน โดยประสานกับสถานที่ประกอบการหรือ สถานที่ทำงานจัดให้มีช่วงเวลาพักระหว่างงาน สำหรับการให้นมหรือปั๊มเก็บน้ำนม รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้าน สถานที่และอุปกรณ์ หญิงหลังคลอดบุตร และเจ้าของสถาน ประกอบการหรือ ที่ทำงาน ตามแนวทางที่ กรมอนามัยหรือที่ เกี่ยวข้องกำหนด  
 
 
๒. กลุ่มเด็กเล็ก ๐-๕ ปี
 
 
ลำดับ รายการบริการ กิจกรรมสำคัญที่จะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย ความถี่ หมายเหตุ
บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคทั่วไป บริการคลินิกสุขภาพเด็ก ประเมินสุขภาพและ ปัญหาทั่วไป ตรวจร่างกาย การวัดและประเมิน การเฝ้าระวังพัฒนาการและ การคัดกรองที่จำเป็น การแนะนำพ่อแม่ (การเลี้ยงดู ส่งเสริมทักษะ ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี การป้องกันอุบัติเหตุ และลดความเสี่ยง) ซักถามและตอบคำถาม/ชื่นชมให้กำลังใจ นัดครั้งต่อไป เด็กแรกเกิด - ๕ ปี - ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมวิชาการ กำหนดหรือตามกำหนดการ ดูแลสุขภาพเด็กไทย โดยราชวิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗  
บริการวิตามินเค ฉีดหรือกินวิตามิน เค เด็กแรกเกิด อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
บริการคัดกรองภาวะ พร่องไทรอยด์ฮอร์โมน - เจาะเลือดทารกแรกเกิดหลังคลอด อย่างน้อย ๔๘ ชั่วโมง และส่งตรวจวัดระดับ ทีเอสเอช (TSH)
 
 
- รายที่ผิดปกติได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยัน และได้รับยาป้องกัน ตรวจยืนยัน ๑ ครั้ง
 
- ถ้าผิดปกติได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่อง ตามแนวเวชปฏิบัติอย่างน้อย ๓ ปี ตรวจติดตามเป็นระยะ
 
เด็กแรกเกิด อย่างน้อย ๑ ครั้ง  
บริการวัคซีนป้องกัน วัณโรค (BCG) - ฉีดครั้งเดียวเมื่อแรกเกิด เด็กแรกเกิด - ๑ ครั้ง  
บริการวัคซีนป้องกันไวรัส ตับอักเสบบี (HB) -เข็มที่ ๑ เมื่อแรกเกิด (ภายใน ๒๔ ชม.)
-กรณีที่มารดาเป็นพาหะตับอักเสบบี ให้ฉีดวัคซีน HB แก่เด็กเพิ่มอีก ๑ ครั้งเมื่ออายุ ๑ เดือน
 
เด็กแรกเกิด – ๑ เดือน -๑ - ๒ ครั้งแล้วแต่กรณี  
บริการวัคซีนป้องกัน คอตีบ บาดทะยัก และไอกรน ชนิดทั้งเซลล์ และตับอักเสบบี (DTwP-HB) -เข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๒ เดือน
-เข็มที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ เดือน
-เข็มที่ ๓ เมื่ออายุ ๖ เดือน เด็กอายุ ๒ เดือน - ๖ เดือน -๓ ครั้ง  
  บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักและไอกรน ชนิดทั้งเซลล์ (DTwP) -กระตุ้นครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๘ เดือน
-กระตุ้นครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ -๖ปี เด็กอายุ ๑๘ เดือน - ๖ ปี -๒ ครั้ง  
บริการวัคซีนป้องกันโปลิโอ ชนิดกิน/ฉีด (OPV/IPV) -ครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๒ เดือน
-ครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ เดือน และฉีด ไอพีวี ๑ เข็ม
-ครั้งที่ ๓ เมื่ออายุ ๖ เดือน
-กระตุ้นครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๘ เดือน
-กระตุ้นครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๔ -๖ปี เด็กอายุ ๒ เดือน - ๖ ปี -๕ ครั้ง  
บริการวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน และคางทูม (MMR) -เข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๙ - ๑๒ เดือน
-เข็มที่๒เมื่ออายุ๒ปี๖เดือน เด็กอายุ ๙ เดือน - ๓ ปี -๒ ครั้ง  
บริการวัคซีนป้องกัน ไข้สมองอักเสบเจอี (JE) กรณีวัคซีน JE เชื้อตาย
-เข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๒ เดือน
-เข็มที่ ๒ ห่างจากเข็มแรก ๔ สัปดาห์
-เข็มที่ ๓ เมื่ออายุ ๒ ปี ๖ เดือน
กรณีวัคซีน JE เชื้อเป็น
-เข็มที่ ๑ เมื่ออายุ ๑๒ เดือน
-เข็มที่๒เมื่ออายุ๒ปี๖เดือน เด็กอายุ ๑๒ เดือน - ๓ ปี -๒ - ๓ ครั้ง แล้วแต่กรณี  
๑๐ บริการวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล -ฉีด ๒ ครั้งห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือนสำหรับเด็กที่ไม่เคยฉีดมาก่อน
-ฉีด๑ครั้งกรณีเคยฉีดในปีที่ผ่านมา เด็กอายุ ๖ เดือน – ๒ ปี -๑ - ๒ ครั้งแล้วแต่กรณี  
๑๑ บริการคัดกรองโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก -ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC) หรือวัดระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hb) หรือปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct)
-ตรวจครั้งที่ ๑ เมื่ออายุ ๖ - ๑๒ เดือน
-ตรวจครั้งที่ ๒ เมื่ออายุ ๓ - ๕ ปี
-ดูแลรักษาต่อเนื่องในรายที่ผิดปกติ เด็กอายุ ๖ - ๑๒ เดือน และอายุ ๓ - ๕ ปี -อย่างน้อย ๑ ครั้งในแต่ละช่วงอายุ  
๑๒ บริการประเมินการเจริญ เติบโตของเด็กจากการ วัดเส้นรอบศีรษะเด็ก -วัดเส้นรอบศีรษะที่อายุแรกเกิด, ๑, ๒, ๔, ๖, ๙, ๑๒, ๑๘ เดือน และ ๒ ปี เด็กแรกเกิด - ๒ ปี -๘ ครั้ง  
๑๓ บริการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก -ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน
-รายที่พบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาการ ตามแนวเวชปฏิบัติ เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐ และ ๔๒ เดือน -อย่างน้อย ๑ ครั้งในแต่ละอายุ พ่อแม่จะได้รับคู่มือ เฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย หรือ คู่มือประเมินและส่งเสริม พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง แล้วแต่กรณี
๑๔ บริการคัดกรองภาวะ สายตาผิดปกติ -ตรวจคัดกรองการมองเห็น ด้วยแผ่นวัดรูปภาพในเด็กอนุบาล
-ส่งผลการตรวจคัดกรอง ไปที่สถานพยาบาลใกล้โรงเรียน
-เด็กที่พบความผิดปกติของการมองเห็น ได้รับการนัดตรวจและรักษา เด็กอายุ ๓ – ๕ ปี -๑ ครั้งต่อปี  
๑๕ บริการตรวจสุขภาพ ช่องปากและการทา ฟลูออไรด์วาร์นิช -ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วาร์นิช ในเด็กกลุ่มเสี่ยง อายุ ๙, ๑๘, ๒๔, ๓๖ เดือน ทุก ๖ เดือน และติดตามเด็กจนถึงอายุ ๖๐ เดือน เด็กอายุ ๙ - ๖๐ เดือน -๑ - ๒ ครั้งต่อปีแล้วแต่กรณี  
๑๖ บริการยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก -เด็กอายุตั้งแต่ ๒ เดือนที่น้ำหนักตัวแรกคลอด < ๒,๕๐๐ กรัมได้รับธาตุเหล็ก ๑๒.๕ มิลลิกรัม/วัน
-เด็กอายุ ๖ เดือน – ๒ ปีได้รับธาตุเหล็ก ๑๒.๕ มิลลิกรัม/สัปดาห์
-เด็กอายุ ๒ - ๕ ปีได้รับธาตุเหล็ก ๒๕ มิลลิกรัม/สัปดาห์ เด็กอายุ ๒ เดือน - ๕ ปี -๑ ครั้งต่อวันกรณี นน. < ๒,๕๐๐ กรัม
-๑ ครั้งต่อสัปดาห์ กรณีอายุ ๖ เดือนขึ้นไป
 
 
๑๗ บริการยาต้านไวรัสเอดส์ และตรวจการติดเชื้อเอชไอวี -รับยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อป้องกัน และรักษาในเด็กที่ ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูง ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ เอชไอวี
-ตรวจ พีซีอาร์ (PCR) ที่ ๑ เดือนและ ๒ เดือน
-ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี เมื่อเด็กอายุ ๑๘ เดือน เด็กแรกเกิด - ๑๘ เดือน -รับยาจนครบกำหนด
-ตรวจอย่างน้อย ๑ ครั้ง
-๑ ครั้ง
 
หน่วยบริการขอรับ การสนับสนุนยาและ ค่าใช้จ่ายได้จากกองทุนเอดส์ กรณีรักษา เบิกค่าใช้จ่ายจาก แต่ละสิทธิการรักษา
๑๘ บริการนมผงทารกสำหรับ เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ เอชไอวี -รับนมผงกินแทนนมแม่ กรณีเด็กแรกเกิดที่แม่ติดเชื้อ เอชไอวี เด็กแรกเกิด - ๑๘ เดือนที่แม่ติดเชื้อ เอชไอวี -ตามความต้องการจนถึงอายุ ๑๘ เดือน หน่วยบริการขอรับ การสนับสนุนได้จาก กรมอนามัย
๑๙ บริการสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก -รับสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (ใช้ร่วมกับสมุดบันทึกสุขภาพ แม่และเด็กสีชมพู) เด็กแรกเกิด - ๕ ปี/ผู้ปกครองเด็ก -๑ เล่ม ผู้ปกครองและผู้ให้บริการ ร่วมกันบันทึกสุขภาพและ บริการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคที่เด็กได้รับ อย่างต่อเนื่อง
๒๐ บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน -ให้บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน เด็กแรกเกิด - ๕ ปี ตามแนวทางที่กรมอนามัย หรือที่เกี่ยวข้องกำหนด  
   
๓. กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่นอายุ ๖ - ๒๔ ปี
 
 
ลำดับ รายการบริการ กิจกรรมสำคัญที่จะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย ความถี่ หมายเหตุ
บริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคทั่วไป -บริการซักประวัติ/สอบถาม ตรวจร่างกาย ประเมินสุขภาพกาย/สุขภาพจิตและปัญหาทั่วไป ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง การคัดกรองที่จำเป็น การแนะนำพ่อแม่ (การเลี้ยงดู ส่งเสริมทักษะ ส่งเสริมสุขนิสัยที่ดี การป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยง) ซักถามและตอบคำถาม/ชื่นชมให้กำลังใจ ให้หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ แก่วัยรุ่นนัดครั้งต่อไป เด็กโตและวัยรุ่น ตามแนวทางปฏิบัติที่กรมวิชาการ กำหนดหรือตามกำหนดการดูแลสุขภาพ เด็กไทยโดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗  
บริการวัคซีนป้องกัน วัณโรค (BCG) -ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคในเด็กอายุต่ำกว่า ๗ ปี เด็ก ป.๑ หรืออายุ ต่ำกว่า ๗ ปีที่ไม่เคย ได้รับวัคซีนนี้ -๑ ครั้ง  
บริการวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก (dT) -ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยักในเด็กอายุ ๑๒ – ๑๖ ปี
-กรณีเด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนหรือได้รับ DTwP ไม่ครบ ๕ ครั้งให้ฉีดกระตุ้น เด็กอายุ ๑๒ ปี (ป.๖)
เด็ก ป.๑ (๖ – ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับหรือได้รับไม่ครบ
 
-๑ ครั้ง
-แล้วแต่กรณี
 
 
บริการวัคซีนป้องกัน โปลิโอชนิดกิน (OPV) -กรณีเด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับหรือได้รับ OPV ไม่ครบ ๕ ครั้ง ให้กระตุ้น -เด็ก ป.๑ (๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับหรือได้รับไม่ครบ -แล้วแต่กรณี  
บริการวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมันและ คางทูม (MMR) -กรณีเด็ก ป.๑ (อายุ ๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับ วัคซีน MMR หรือได้รับไม่ครบ ๒ ครั้ง ให้ฉีดกระตุ้น -เด็ก ป.๑ (๖ - ๗ ปี) ที่ไม่เคยได้รับหรือได้รับไม่ครบ -แล้วแต่กรณี  
บริการวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล -ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้เด็กโต และวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
-เด็กอายุต่ำกว่า ๙ ปีที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ถ้าไม่เคยฉีดมาก่อน ฉีด ๒ ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย ๑ เดือน ถ้าเคยฉีดปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ฉีด ๑ เข็ม
-เด็กอายุ๙ปีชึ้นไปที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังฉีด๑ครั้ง -เด็กโตและวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่ม ได้แก่ เบาหวาน ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็งที่ได้ รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด -๑ - ๒ ครั้งต่อปีแล้วแต่กรณี  
บริการคัดกรองโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก -ตรวจนับเม็ดเลือดอย่างสมบูรณ์ (CBC) หรือตรวจวัดระดับความเข้มข้น ของเม็ดเลือดแดง (Hb) หรือปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hct)
-ดูแลรักษาต่อเนื่องในรายที่ผิดปกติ -เด็กอายุ ๖ ปี (ถ้าไม่ได้ตรวจเมื่ออายุ ๓ - ๕ ปี)
-วัยรุ่นหญิงที่เริ่มมีประ จำเดือน (อายุ ๑๓ - ๒๔ ปี) -อย่างน้อย ๑ ครั้ง
-อย่างน้อย ๑ ครั้ง
 
 
บริการคัดกรองสุขภาพ ช่องปากในโรงเรียน -ตรวจสุขภาพช่องปากและแนะนำ แก่เด็กในโรงเรียน
-ส่งต่อเพื่อดูแลรักษากรณีที่จำเป็น -เด็ก ป.๑ - ป.๖ (อายุ ๖ - ๑๒ ปี) -อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี  
บริการคัดกรองภาวะ สายตาผิดปกติ -ตรวจคัดกรองการมองเห็นใน เด็กประถมศึกษา ด้วยแผ่นวัดสายตา E chart หรือแผนภูมิสเนลเลนหรือแผ่นวัดตัวเลข
-ส่งผลการตรวจคัดกรอง ไปที่สถานพยาบาลใกล้โรงเรียน
-เด็กที่พบความผิดปกติของการมองเห็น ได้รับการนัดตรวจและรักษา เด็ก ป.๑ - ป.๖ (อายุ ๖ - ๑๒ ปี) -๑ ครั้งต่อปี  
๑๐ บริการคัดกรอง ความผิดปกติทาง การได้ยิน -ตรวจความผิดปกติทางการได้ยินโดย ใช้เสียงกระซิบ (whispered voice test) หรือใช้นิ้วถูกัน เด็ก ป.๑ - ป.๖ (อายุ ๖ - ๑๒ ปี) -๑ ครั้งต่อปี  
๑๑ บริการประเมิน การเจริญเติบโต และภาวะโภชนาการ -เด็กอายุ ๖ - ๑๘ ปี ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงและเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง การเจริญเติบโตเด็กของประเทศ
-อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป ประเมินค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบวงเอวทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
-ครูหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำ การส่งเสริมและป้องกัน หากมีภาวะจำเป็นต้องพบแพทย์ให้ส่งต่อ เด็กโตและวัยรุ่นอายุ ๖-๒๔ ปี -อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง หรือทุกครั้งที่เข้ารับบริการ  
๑๒ บริการคัดกรองความเสี่ยง จากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ การเสพสารเสพติด -คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเสพสารเสพติด ด้วยแบบประเมิน ASSIST ( Alcohol, smoking and substance involvement screening test) พร้อมกับให้คำแนะนำอย่างสั้น (brief intervention)
-ในรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ผู้ให้คำปรึกษาจะส่งต่อพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและพิจารณาการรักษาด้วยยาต่อไป ผู้มีอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี -๑ ครั้งต่อปี  
๑๓ บริการให้คำปรึกษา และคัดกรองการติดเชื้อ เอชไอวี -หน่วยบริการแจ้งบริการให้คำปรึกษา และการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้รับบริการทราบ และบริการตรวจการติดเชื้อ เอชไอวีตามความสมัครใจ ผู้มีอายุ ๖ - ๒๔ ปีที่สมัครใจ -ตามพฤติกรรมเสี่ยง และดุลยพินิจของแพทย์  
๑๔ บริการวัดความดันโลหิต -ตรวจวัดความดันโลหิต ณ สถานพยาบาลหรือที่ชุมชน ผู้มีอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี -อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีหรือทุกครั้งที่เข้ารับบริการ  
๑๕ บริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพื่อป้องกันโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก -เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี ได้รับธาตุเหล็ก ๖๐ มิลลิกรัมต่อสัปดาห์
-วัยรุ่นหญิงที่เริ่มมีประจำเดือน (วัยเจริญพันธุ์) ได้รับธาตุเหล็ก ๖๐ มิลลิกรัมและกรดโฟลิก ๒.๘ มิลลิกรัมต่อสัปดาห์ เด็กอายุ ๖ - ๑๒ ปี
วัยรุ่นหญิง ๑๓ - ๒๔ ปี
 
-๑ ครั้งต่อสัปดาห์
-๑ ครั้งต่อสัปดาห์
 
 
๑๖ บริการเคลือบฟลูออไรด์ -บริการเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์โดยใช้ฟลูออไรด์ ความเข้มข้นสูงเฉพาะที่ เด็กโตและวัยรุ่น (อายุ ๖ - ๒๔ ปี) -ทุก ๖ เดือน  
๑๗ บริการเคลือบหลุมร่องฟัน -บริการเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันกรามถาวรซี่ที่ ๖, ๗ ๔ และ ๕ โดยวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน (sealant) เด็กโตและวัยรุ่น อายุ ๖ - ๒๐ ปี -อย่างน้อยซี่ละ ๑ ครั้ง  
๑๘ บริการอนามัยเจริญพันธุ์ และการป้องกันและควบคุม การตั้งครรภ์วัยรุ่นและ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ -บริการคลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ คลินิกวัยรุ่นและเยาวชน
-คำปรึกษา/แนะนำอนามัยเจริญพันธุ์และบริการวางแผนครอบครัว
-บริการส่งเสริมสุขภาพทั่วไปและป้องกันโรค คัดกรองความเสี่ยง
-บริการถุงยางอนามัย/ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน และคำแนะนำการใช้เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์และตั้งครรภ์
-บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย
-บริการวางแผนครอบครัวกึ่งถาวรเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ วัยรุ่น/เยาวชนหญิง และชายวัยเจริญพันธุ์ ที่มีเพศสัมพันธ์ -ตามความสมัครใจ  
๑๙ บริการสมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน -นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับสมุดบันทึกสุขภาพ เพื่อบันทึกด้วยตนเอง เด็กนักเรียน ป.๕ และ ม.๑ -๑ เล่มต่อคน (ใช้ ป.๕ - ๖ และ ม.๑ - ๖)  
๒๐ บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน -ให้บริการเยี่ยมบ้าน/ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส แม่วัยรุ่น ผู้พิการหรือมีเงื่อนไขจำเป็น ตามแนวทางที่กรมอนามัยหรือ ที่เกี่ยวข้องกำหนด  
๒๑ บริการป้องกันการติดเชื้
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com