ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา 16 ตำรับ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น

ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา 16 ตำรับ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น HealthServ.net
ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา 16 ตำรับ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้จัดทำคู่มือการผลิตและประกันคุณภาพตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดย เภสัชกรศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร เป็นงานศึกษาวิจัยเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2562 ได้รับการสนับสนุนโดย กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา 16 ตำรับ

 
คู่มือการผลิตและประกันคุณภาพตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ.2562 จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ การเตรียมเครื่องยาไทยที่เป็นส่วนประกอบของตำรับก่อนใช้ปรุงยา และ การประกันคุณภาพตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ คู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้สามารถผลิตตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และประชาชนผู้สนใจได้เข้าใจวิธีการปรุงตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ ตามหลักเภสัชกรรมแผนไทยมากที่สุด
 
 
ตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ และที่มา ดังนี้
 
1. ยาศุขไสยาศน์ : ที่มาของตำรับยา คัมภีร์ธาตุพระนารายน์
2. ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ  : ที่มาของตำรับยา ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
จารึกตำรายา วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
3. ยาทำลายพระสุเมรุ  : ที่มาของตำรับยา คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์
4. ยาทัพยาธิคุณ  : ที่มาของตำรับยา คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์
5. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง : ที่มาของตำรับยา  ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
6. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง  : ที่มาของตำรับยา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
7. ยาไพสาลี  : ที่มาของตำรับยา อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2
8. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง  : ที่มาของตำรับยา อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2
9. ยาแก้ลมแก้เส้น  : ที่มาของตำรับยา เวชศาตร์วัณ์ณณา
10. ยาอไภยสาลี เ : ที่มาของตำรับยา วชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช
11. ยาอัมฤตโอสถ  : ที่มาของตำรับยา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช
12. ยาแก้โรคจิต  : ที่มาของตำรับยา อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2
13. ยาแก้สัณฑฆาต กร่อนแห้ง  : ที่มาของตำรับยา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช
14. ยาอัคคินีวคณะ  : ที่มาของตำรับยา คัมภีร์ธาตุพระนารายน์
15. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย  : ที่มาของตำรับยา ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
16. ยาไฟอาวุธ  : ที่มาของตำรับยา แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช
 
 
 

เกี่ยวกับที่มาของตำรับยา  และตำรับยาทั้ง 16 ตำรับ


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ทำการทบทวนคัมภีร์ ตำรายาแผนไทยโบราณและจัดประเภทของตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 หมวด ตามคำจำกัดความ ดังนี้
 
หมวด ก. หมายถึง ตำรับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อนตัวยาหาไม่ยาก และมีสรรพคุณตำรับที่แก้ปัญหาสาธารณสุข จำนวน 16 ตำรับ ประกอบด้วย
 
 • ยาศุขไสยาสน์
 • ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง
 • ยาแก้ลมแก้เส้น
 • ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง
 • ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ
 • ยาแก้นอนไม่หลับ/แก้ไขผอมเหลือง
 • ยาทาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง
 • ยาอัคคินีวคณะ
 • ยาทำลายพระสุเมรุ
 • ยาไพสาลี
 • ยาอัมฤตโอสถ
 • ยาแก้เนาวนารีวาโย
 • ยาทัพยาธิคุณ
 • ยาอไภยสาลี
 • ยาแก้โรคจิต
 • ยาไฟอาวุธ
 
 
หมวด ข. หมายถึงตำรับยาที่มีประสิทธิผล แต่มีวิธีการผลิตไม่ชัดเจนและมีตัวยาหายากจำนวน 11 ตำรับ ประกอบด้วย
 
 • ยาแก้นอนไม่หลับ
 • ยาแก้หืดหอบด้วยเสมหะ
 • ยาน้ำมันละลอกพระสมุทร
 • ยาแก้ลมตีนมือตาย
 • ยาแก้ซาง
 • ยาวิสำพญากลาง
 • ยาแก้ปวดข้อ ประดง
 • ยาแก้เลือดไหลตามไรฟัน
 • ยาแก้ลมจุกเสียดแก้ลมสันดาน
 • ยาแก้ลมพิรุศวาโย
 • ยาแก้เสมหะเฟื่อง
 
 
หมวด ค. หมายถึง ตำรับที่มีกัญชาค่อนข้างน้อย หรือมีฤทธิ์ของกัญชาไม่มาก ควรให้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม จำนวน 32 ตำรับ
 
 • ยาแก้สันทฆาตอันบังเกิดเพื่อกาฬ
 • ยาแก้มุศกายธาตุอติสาร
 • ยาแก้ไกษยดินไกษยกล่อน
 • ยาแก้ริดสีดวงอันบังเกิดในทางปัสสาวะ
 • ยาแก้ลมวารยักษวาโย
 • ยาแก้ลมยักขินีวาโย
 • ยานาดธิจร
 • ยาสิทธิจร
 • ยาแก้อุทธังคมาวาต 1
 • ยาสำราญนิทรา
 • ยาแก้ลมอัตพังคีวาโย
 • ยาแก้ลมอุทธังคมาวาตา
 • ยาแก้อุทธังคมาวาต 2
 • ยาแก้ลงแก้บิด
 • ยาแก้ป่วงหิว
 • ยาแก้ลมสิตะมัคคะวาโย
 • ยาวาตาวาธ
 • ยาคันทวาต
 • ยาแก้กล่อนปัตคาต
 • ยาแก้ปวดมุตคาต
 • ยาวาตาประสิทธิ
 • ยาฤษีสุรเทพ
 • ยาแก้ลมพรรดึก
 • ยาเบญจกูลกล่อมธาตุ
 • ยาแก้กร่อน แก้ลม
 • ยาแก้ธาตุพิการ
 • ยาแก้บิด
 • ยาสุขไสยาสน์
 • ยาประสระดอกพิกุล
 • ยาอัคคีวุธ
 • ยาแก้มุตกิดเลือด
 • ยาแก้ลมทาให้เส้นพิการ
 
 
หมวด ง. หมายถึง ตำรับยาที่มีส่วนประกอบอยู่ในอนุสัญญา CITES และ WHO ประกาศและตัวยาที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้จำนวน 31 ตำรับ
 
 • ยาสุขไสยาสน์แก้ไข้นอนไม่หลับ
 • ยาแก้บิดเลือดเน่าบิดเสลดเน่า
 • ยาแก้ริดสีดวงเปื่อย ทวารทั้ง 9
 • ยาแก้กระษัยท้นและกระษัยเสียด
 • ยาขับพิษสารพัดไม่ตัดกษัย
 • ยาแดงใหญ่ ย
 • าแก้ลมไกษยเสียด
 • ยาประทุมไสยาสน์จันทบุรี
 • ยาประสระทับทิม
 • ยาอำมะฤกควาที
 • ยาแก้ช้ารั่วหนองในทวาร
 • ยาแก้ลมสิตมัควาโย
 • ยาธรณีสันทฆาฏน้อย
 • ยาสว่างอารมณ์
 • ยามหาวัฒนะ
 • ยาทิพกาศ
 • ยาปัตฆาฏใหญ่
 • ยาธรณีไหว 2
 • ยาธรณีสันตฆาฎ
 • ยาธรณีไหว 1
 • ยาเหลืองวิเศษ
 • ยาแก้ประทุมไสยาสน์
 • ยาวิสำพยาใหญ่
 • ยาพรหมภักตร์
 • ยาแก้ลงท้อง
 • ยาทำให้อดฝิ่น
 • ยาแก้ไข้นอนไม่หลับ
 • ยาแก้ตกมูกเลือดตานโจร
 • ยาเข้าเหล็กใหญ่
 • ยาออกฝีลงเลือด
 
 
ซึ่งตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่หมวด ก. จำนวน 16 รายการตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศกำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาหรือการ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด