ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งบประมาณประเทศไทยปี 2565 ฉบับประชาชน - งบสาธารณสุขมีเท่าไหร่

งบประมาณประเทศไทยปี 2565 ฉบับประชาชน - งบสาธารณสุขมีเท่าไหร่ Thumb HealthServ.net
งบประมาณประเทศไทยปี 2565 ฉบับประชาชน - งบสาธารณสุขมีเท่าไหร่ ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงบประมาณจัดทำเอกสาร งบประมาณฉบับประชาชน ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น

สำนักงบประมาณจัดทำเอกสาร “งบประมาณฉบับประชาชน” โดยเป็น เอกสารการนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึง และเข้าใจข้อมูลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ
 
เอกสารงบประมาณฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำเสนอข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการนำเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ประมาณการรายรับ แหล่งที่มาของรายรับ นโยบาย วงเงินและโครงสร้างงบประมาณ การจำแนกงบประมาณตามมิติต่าง ๆ รวมทั้งมีการนำเสนอข้อมูลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากงบประมาณปี พ.ศ. 2565 รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ “ประชาชนได้อะไรจากงบประมาณปี 2565” 
 
ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ (www.bb.go.th) หรือกดที่ link ต่อไปนี้
งบประมาณประเทศไทยปี 2565 ฉบับประชาชน - งบสาธารณสุขมีเท่าไหร่ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด