ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปฐมบทโอนย้าย อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. สู่บ้านใหม่ อบจ.

ปฐมบทโอนย้าย อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. สู่บ้านใหม่ อบจ. Thumb HealthServ.net
ปฐมบทโอนย้าย อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. สู่บ้านใหม่ อบจ. ThumbMobile HealthServ.net

โดยเจตนารมย์ของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ มุ่งหวังให้สามารถ ตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ปฐมบทโอนย้าย อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. สู่บ้านใหม่ อบจ. HealthServ
19 ตุลาคม 2564 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ "ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด"  ลงนามโดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นับเป็นจุดเริ่มต้น ของการย้ายบ้านใหม่ ของ "สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล" จากการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ไปสู่ บ้านใหม่ คือ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ)"  มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยเจตนารมย์ของการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อ "ตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ" ตามที่ระบุในประกาศ

 
การปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญนี้ เป็นไปตามมติของ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 พร้อมกับการ "กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ"  ดังต่อไปนี้

(* อนามัยและรพ.สต. หมายถึง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
 
ข้อ 1 ในประกาศนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ข้อ 2 ให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ อนามัยและรพ.สต. มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
  • การป้องกันและบำบัดโรค
  • การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  • การรักษาพยาบาลอย่างง่าย
  • การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และ
  • การคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อ 3 ให้ อบจ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐอย่างเหมาะสม และ ไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินการคลัง แก่ อบจ. นั้น 

โดยอย่างน้อย ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามแนวทางที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้
 
ข้อ 4 ให้โครงสร้างและอัตรากำลังของ อนามัยและรพ.สต.  ที่ถ่ายโอนให้ อบจ. อย่างน้อย เป็นไป ตามแนวทางที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ 

อบจ. อาจพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของ อนามัยและรพ.สต.  ตามความจำเป็น และเหมาะสมกับปริมาณงาน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
ข้อ 5 ให้การถ่ายโอนบุคลากรของ อนามัยและรพ.สต.  เป็นไปตามความสมัครใจ

หากบุคลากรไม่สมัครใจโอนย้าย ให้ อบจ. และส่วนราชการ ต้นสังกัดเดิม ปฏิบัติตามแนวทาง ที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้
 
ข้อ 6 ในกรณีที่ อบจ.อื่น มีความพร้อมและประสงค์ขอรับการถ่ายโอน อนามัยและรพ.สต. ที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่ อบจ.แล้ว  ให้ดำเนินการถ่ายโอนต่อได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
ข้อ 7 ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอน อนามัยและรพ.สต.  ตามกำหนดแนบท้ายประกาศนี้
 
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้
 

คู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ อนามัยและรพ.สต. ให้แก่ อบจ. LINK

คู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ อนามัยและรพ.สต. ให้แก่ อบจ. ปฐมบทโอนย้าย อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. สู่บ้านใหม่ อบจ.
คู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ อนามัยและรพ.สต. ให้แก่ อบจ. ปฐมบทโอนย้าย อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. สู่บ้านใหม่ อบจ.
คู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ.

โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สกถ. 

ไทม์ไลน์ การถ่ายโอนภารกิจ

ไทม์ไลน์ การถ่ายโอนภารกิจ

26 ธันวาคม 2562
การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

 
26 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ. ครั้งที่ 2/2563 


การประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

การประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด


21 มิถุนายน 2564
การประชุมคณะทำงานการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 1/2564


8 กันยายน 2564
คู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ.

19 ตุลาคม 2564
ราชกิจจาฯ ออกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด