ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ครม.เห็นชอบ ร่างแผนเฉพาะกิจ ทส. แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565

ครม.เห็นชอบ ร่างแผนเฉพาะกิจ ทส. แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 Thumb HealthServ.net
ครม.เห็นชอบ ร่างแผนเฉพาะกิจ ทส. แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

แผนเฉพาะกิจแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง ปี 65 ชูแนวคิด "1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ" ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)


คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี 2565 ต่อไป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

 
สาระสำคัญ ร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 กำหนดขึ้นภายใต้หลักแนวคิด “1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดและเน้นย้ำการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองโดยเฉพาะในช่วงเกิดสถานการณ์ โดยสรุปดังนี้

 

สื่อสาร 1 ข้อ 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า

หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวงสาธารณสุข/ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ สำนักนายกรัฐมนตรี/ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ/กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/
ภาคเอกชน/ กระทรวงศึกษาธิการ/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

 

ป้องกัน 5 ข้อ

 
1. ให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน   และฝุ่นละอองบรรจุในแผน ปภ.จังหวัด
หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กระทรวงอุตสาหกรรม/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/กระทรวงคมนาคม/       ภาคประชาสังคม
 
 
2. ขยายผลการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการเก็บขน (ชิงเก็บ ลดเผา) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน พื้นที่ริมทาง และประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนบริหารจัดการเชื้อเพลิง
หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/   กระทรวงคมนาคม/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงพลังงาน/ ภาคเอกชน
 
 
3. เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่าภายใต้ ศอญ. จิตอาสาพระราชทาน
หน่วยงานหลัก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานสนับสนุน
ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน/ กระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน
 
 
4. สร้างเครือข่ายและอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนการป้องกัน     และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงกลาโหม/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน/เครือข่ายชุมชน
 
 
5. สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือก    เพื่อลดปัญหา PM2.5
หน่วยงานหลัก
กระทรวงพลังงาน/ กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวงคมนาคม/ กรุงเทพมหานคร/ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ ภาคเอกชน/กระทรวงอุตสาหกรรม
 
 

เผชิญเหตุ 3 ข้อ

1. เพิ่มความเข้มงวดควบคุมมลพิษจากหล่งกำเนิด ทั้งจากยานพาหนะและภาคอุตสาหกรรม ในเขตเมืองและ
เขตอุตสาหกรรม
หน่วยงานหลัก 
กระทรวงคมนาคม/ กระทรวงอุตสาหกรรม/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าธรรมชาติ
หน่วยงานหลัก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กระทรวงมหาดไทย/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานสนับสนุน 
กระทรวงกลาโหม/ เครือข่าย อาสาสมัคร
 
 
 
3. กำหนดตัวชี้วัดร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และขยายหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนภายใต้กรอบคณะกรรมการชายแดน
หน่วยงานหลัก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กระทรวงกลาโหม
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวงการต่างประเทศ 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด