ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผู้สูงอายุ เมื่อถึงวัย 60 ปี คุณจะได้สิทธิสวัสดิการอะไร?

ผู้สูงอายุ เมื่อถึงวัย 60 ปี คุณจะได้สิทธิสวัสดิการอะไร? Thumb HealthServ.net
ผู้สูงอายุ เมื่อถึงวัย 60 ปี คุณจะได้สิทธิสวัสดิการอะไร? ThumbMobile HealthServ.net

ถามกันตรงๆ ว่าคนแก่ 60 ปี เกษียณแล้ว ได้สิทธิสวัสดิการอะไรบ้าง รู้กันบ้างไหม ตอบเลยว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ วันนี้จะมาเฉลย

ด้านสุขภาพ
 
 • จัดบริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น จัดช่องทางพิเศษ จัดเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก บำบัดฟื้นฟู และการดูแลระยะท้าย เป็นต้น
 • จัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


   

ด้านเศรษฐกิจ

 
 • ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนแบบขั้นบันได
 • ลดราคาค่าโดยสารแก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ รกเมล์ รกไฟ เรือ รกทัวร์เครื่องบิน BTS MRT และAirport Link
 • ลดหย่อนภาษีให้กับบุตรที่เลี้ยงดูบิดา มารดา จำนวน 30,000 บาท/ผู้สูงอายุ 1 คน
 • กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
  - รายบุลคล คนละไม่เกิน 30,000 บาท
  - รายกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน ได้กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระโดยไม่เสียดอกเบี้ย ภายใน 3 ปี


   
 

ด้านการสงเคราะห์

 
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับอันตราย กรณี ถูกทารรกรรม หรือกุกแสวงหาผลประโยชน์ หรือถูกทอดทิ้งเช่น จัดหาที่พักอาศัยที่ปลอดภัย ให้คำปรึก41 และฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ เป็นต้น
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย อาหาร และเครื่องนุ่งห่มไม่เกนวงเงินครั้งละ 3,000 บาท ไม่ เกิน 3 ครั้ง/คน/ปี
 • เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพแก่ผู้สูงอายุที่เสียชีวิต รายละ 3,000 บาท โดยผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสติการสังคมผู้สูงอายุ สำหรับผู้สูงอายุ ที่ฐานะยากจน/ขาดผู้อุปการะ หรือผู้ให้ความช่วยเหลือดูแล/ ไม่มีที่อยู่อาศัย มีความประสงค์เข้าใช้บริการในศูนย์ฯ


   
 

ด้านสังคม

 
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และรับสมัครงานสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
 • บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและดำเนินการที่เกี่ยวข้องในทางคดี และปัญหาครอบครัวของผู้สูงอายุ
 • ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการเผยแพร่กิจกรรมทางศาสนา
 • จัดกิจกรรมทางสังคม เช่น ชมรมผู้สูงอายุ การถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เป็นต้น
 • เข้าชม ฟรี ในสถานที่ ของรัฐ เช่น พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์ สวนสัตว์ เป็นต้น
 • มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ


   

ด้านสิ่งแวดล้อม
 

 • จัดให้มีลิฟท์ ราวมันได ทางลาด ที่จอดรถ ห้องน้ำในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายาหตุแห่งชาติ
 • จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น ทางลาด ราวจับ และบริการ wheel chair เป็นต้น
 • ซ่อมแซมบ้าน ปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย


กองส่งเสริมสวัสดิการ และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด