ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพทย์แผนไทย ประชุมร่วม 37 สถาบัน มุ่งพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทย 3 ด้าน

แพทย์แผนไทย ประชุมร่วม 37 สถาบัน มุ่งพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทย 3 ด้าน HealthServ.net

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ 37 สถาบันการศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต พัฒนาทักษะบุคลากรแพทย์แผนไทย พร้อมทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ

แพทย์แผนไทย ประชุมร่วม 37 สถาบัน มุ่งพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทย 3 ด้าน ThumbMobile HealthServ.net


        นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กล่าวว่า ภายหลังการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา 37 แห่ง ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ตามนโยบายนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้พัฒนาและขับเคลื่อนด้านกำลังคนการแพทย์แผนไทย ซึ่งตรงกับภารกิจกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการกำหนดและพัฒนาบุคลากร และพัฒนามาตรฐานบริการ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยฯ


          ผลจากการหารือในที่ประชุมมีข้อสรุปเป็นมติที่ประชุมร่วมกันคือ จะพัฒนางานใน 3 ด้าน ได้แก่

          1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและร่วมกันพัฒนาให้เป็นหลักสูตรในทิศทางเดียวกัน

          2) ผลิตอาจารย์ที่มีความสามารถและทักษะด้านคลินิกเพิ่มขึ้น

          3) มีระบบสนับสนุนการฝึกภาคปฎิบัติด้านคลินิกกับหน่วยบริการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและอื่น ๆ

          จากนั้นจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการทั้ง 3 ด้าน เพื่อดำเนินการในรายละเอียดและนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป


 
          จากข้อมูลการประชุมดังกล่าว ได้มีการกล่าวถึงอัตราการผลิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  (4 ปี) เฉลี่ย 1,042 คนต่อปี ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาสะสมตั้งแต่ปี 2549 - 2565 จำนวน 13,971 คน แบ่งเป็นแพทย์แผนไทยบัณฑิต จำนวน 8,366 คน และ แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จำนวน 5,605 คน 


          การกระจายตัวแพทย์แผนไทย หลังจบการศึกษา ไปปฎิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ พบว่ากระทรวงสาธารณสุขจำนวน 3,427 คน ส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3,261 คน และสังกัดในสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 2,454 คน (ในโรงพยาบาลเอกชน 25 แห่ง คลินิกเอกชน จำนวน 1,518 แห่ง )


          นอกจากนี้ในการประชุมได้หารือถึงประเด็นมาตรฐาน หลักสูตร ทักษะ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาพบว่า มีประเด็นต้องพัฒนา 3 ด้าน คือ 1) ต้องเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสมัยใหม่ 2) เพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (เดิมเน้นทักษะผู้ป่วยนอก) และ 3.) ความสามารถการทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด