ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกันสังคม เผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ

ประกันสังคม เผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ Thumb HealthServ.net
ประกันสังคม เผยยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายงานตัวเลขผู้ประกันตนรายเดือนประจำปี 2567 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เพื่อจะได้ทราบจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของประเทศไทย

 

เดือนมีนาคม รวม 24.63 ล้านคน

     กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเดือนมีนาคม 2567 ว่า จากข้อมูลสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2567 มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทุกมาตราคือ 33, 39, 40 โดยสรุป ดังนี้
 • มาตรา 33 ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์   อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วประเทศ จำนวน 11,882,607 คน
 • มาตรา 39 ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 39 ทั่วประเทศ จำนวน 1,770,493 คน
 • มาตรา 40 บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระ ทำงานไม่มีนายจ้าง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3-4-5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย สำหรับเดือนมีนาคม 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศ จำนวน 10,980,484 คน   
 • ภาพรวมสรุปยอดจำนวนผู้ประกันตนทั่วประเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 24,633,584 คน

เดือนเมษายน 2567 กว่า 24.6 ล้านคน

กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เดือนเมษายน 2567 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนอยู่ในระบบประกันสังคม จำนวนทั้งสิ้น 24,602,082 คน จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครองทุกมาตรา คือ 33, 39, 40 ดังนี้
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 7 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน สำหรับเดือนเมษายน 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วประเทศ จำนวน 11,857,864 คน
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 นำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ สำหรับเดือนเมษายน 2567 มียอดผู้ประกันตนมาตรา 39 ทั่วประเทศ จำนวน 1,759,628 คน
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระ ทำงานไม่มีนายจ้าง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3-4-5 กรณี ขึ้นอยู่กับทางเลือก จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ชราภาพ สงเคราะห์บุตร ตาย
  สำหรับเดือนเมษายน 2567 มียอดผู้ประกันตน
  ทางเลือก 1 จำนวน 2,752,149 คน
  ทางเลือก 2 จำนวน 7,062,830 คน
  ทางเลือก 3 จำนวน 1,169,611 คน
  รวมยอดผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั่วประเทศทั้งสิ้น จำนวน 10,984,590 คน ซึ่งจากตัวเลขได้แสดงให้เห็นถึงผู้ใช้แรงงานให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิการในระบบความคุ้มครองของสำนักงานประกันสังคม   
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด