ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บอร์ด สปสช.เห็นชอบงบบัตรทอง 2568 รวม 2.35 แสนล้าน เฉลี่ย 3,844.55 บาทต่อคน

บอร์ด สปสช.เห็นชอบงบบัตรทอง 2568 รวม 2.35 แสนล้าน เฉลี่ย 3,844.55 บาทต่อคน Thumb HealthServ.net
บอร์ด สปสช.เห็นชอบงบบัตรทอง 2568 รวม 2.35 แสนล้าน เฉลี่ย 3,844.55 บาทต่อคน ThumbMobile HealthServ.net

บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบงบกองทุนบัตรทอง ปี 2568 รวม 2.35 แสนล้าน สปสช.ได้บริหารงบ 1.67 แสนล้าน คิดเป็นอัตราเหมาจ่ายจำนวน 3,844.55 บาทต่อคน พร้อมปรับเพิ่มงบบริการการแพทย์แผนไทย เป็น 31.90 บาทต่อคน เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ 5 รายการ ครอบคลุมการดูแลวัยรุ่น ท้องไม่พร้อม ศูนย์จิตเวช และบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ

3 กรกฎาคม 2567 - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช) เป็นประธานการประชุม บอร์ด สปสช. ครั้งที่ 7/2567 โดยมีวาระพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
 
           นายสมศักดิ์ รายงานว่า  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ปีงบประมาณ 2568 จากรัฐบาลจำนวน 235,842.80 ล้านบาท  คิดเป็นอัตราเหมาจ่ายจำนวน 3,844.55 บาทต่อประชากร

          ในจำนวนนี้เป็นเงินเดือนบุคลากรภาครัฐจำนวน 68,089.63 ล้านบาท

           และเป็นงบประมาณที่ สปสช. นำมาบริหารจัดการจำนวน 167,753.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 15,014.93 ล้านบาท
 

บอร์ด สปสช.เห็นชอบงบบัตรทอง 2568 รวม 2.35 แสนล้าน เฉลี่ย 3,844.55 บาทต่อคน HealthServ

การจัดสรรงบสู่บริการ

           ในการจัดสรรงบเพื่อลงสู่บริการประชาชนในแต่ละปีนั้น จะมีการจัดทำหลักเกณฑ์การดำเนินการและการบริหารจัดการงบประมาณ และออกประกาศรองรับก่อน ซึ่งปีงบประมาณ 2568 สปสช. ก็ได้ดำเนินการเช่นกัน มีการระดมความคิดเห็นภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมถึงคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ต่อบอร์ด สปสช. ซึ่งให้ความเห็นชอบในวันนี้ ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายตาม ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร์ ในวาระ 2 และ 3  ไม่มีการแก้ไข

 
           นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2568 มีรายการใหม่ต่อเนื่องจากปี 2567 ที่ต้องมี
งบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 12 รายการ รวมเป็นงบประมาณจำนวน 2,145.23 ล้านบาท อาทิ บริการที่สถานชีวาภิบาล การรักษาภาวะมีบุตรยาก การตรวจวินิจฉัยโรคหยุดหายใจขณะหลับ บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ และยาในบัญชี จ.2 เป็นต้น

           นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์รายการใหม่ของปี 2567 และตามนโยบายรัฐบาล 11 รายการ อาทิ ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยปัสสาวะ บริการสิทธิประโยชน์ผู้ต้องขับเพิ่มเติม วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV เป็นต้น 

 

เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ 5 รายการ


สำหรับงบปี 2568 บอร์ด สปสช. เห็นชอบ เพิ่มบริการสิทธิประโยชน์ใหม่ 5 รายการ ได้แก่
  • บริการมิตรภาพบำบัด
  • บริการสายด่วนวัยรุ่น/สายด่วนท้องไม่พร้อม
  • ศูนย์ให้คำปรึกษาจิตเวช
  • บริการสุขภาพสำหรับกลุ่มคนข้ามเพศ 
  • บริการคัดกรองวัณโรคระยะแฝง latent TB 

 
           นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2568 ยังได้ปรับปรุงการบริหารจัดการ อาทิ บริการผู้ป่วยนอก โดยกันงบประมาณจากอัตราเหมาจ่ายรายหัวบริการเพื่อจ่ายสำหรับนโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” บริการกรณีเฉพาะในส่วนบริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้ ปรับระบบการจ่ายจากเดิมจ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) เป็นการจ่ายที่เหมาะสม เช่น แบบ pervisit และการปรับการจ่ายบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP) ภาครัฐ จากจ่ายตามรายการบริการเป็นจัดสรรแบบ Grant รายปี เพื่อพัฒนาระบบบริการวิกฤตฉุกเฉินให้มีคุณภาพและจ่ายตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด 


 

บริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรท้องถิ่น


           นอกจากนี้ยังมีบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยขยายขอบเขตบริการจากเดิมครอบคลุมแค่บริการฟื้นฟู เป็นครอบคลุมบริการรักษาและป้องกันได้ด้วยงบท้องถิ่น รวมถึงปรับการจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ โดยเพิ่มการจ่ายตามรายการบริการจาก 22 รายการ เป็น 28 รายการ  เช่น ค่าฉีดวัคซีนพื้นฐาน (EPI) อัตรา 20 บาท เป็นต้น

 
           “ในวันนี้ บอร์ด สปสช. ยังได้เห็นชอบให้ปรับเพิ่มเติมงบบริการแพทย์แผนไทยจาก 20.37 บาทต่อประชากร เป็น 31.90 บาทต่อประชากร โดยขอให้ดำเนินการแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมที่ระหว่างนี้อยู่ในการพิจารณาของทางสภาผู้แทนราษฎร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการใช้ยาสมุนไพรของประเทศ” 
 
บอร์ด สปสช.เห็นชอบงบบัตรทอง 2568 รวม 2.35 แสนล้าน เฉลี่ย 3,844.55 บาทต่อคน HealthServ

สอดคล้อง นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่

 
           นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึง การออกแบบการจ่ายภายใต้งบประมาณที่คาดกว่าจะได้รับนี้   ว่า สปสช. ยึดหลักการดำเนินการตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 กฎหมาย ระเบียบ และมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ประกอบการเสนองบประมาณ  การขยายบริการที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชน การสนับสนุนบริการนวัตกรรมเพื่อลดความแออัดและเพิ่มการเข้าถึงบริการ ตามนโยบายรัฐบาล “30 บาท รักษาทุกที่” การปรับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการสอดคล้องกับระบบบริการและประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม

 
           การปรับระบบการจ่ายตามรายการบริการที่เหมาะสมขึ้นและควบคุมงบประมาณได้  สนับสนุนการจ่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการล้างไต การปรับการจ่ายเพื่อพัฒนาระบบบริการ บูรณาการจ่าย UCEP ภาครัฐ รวมกับ ER คุณภาพ ขยายขอบเขตบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดให้คลอบคลุมการบริการประชาชนมากขึ้น คำนึงถึงการบริหารงบกรณีบริการสิทธิประโยชน์ใหม่ต่อเนื่องจากปี 2567 ที่ไม่ได้ของบไว้ในปี 2568 เน้นการจัดสรรดูแลกลุ่มเปราะบางหรือบริการที่ขาดแคลน สนับสนุนให้เกิดบริการด้านแพทย์แผนไทย และบูรณาการการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นในงบประมาณ 3 ส่วน ได้แก่ กองทุนฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล (กปท.) และกองทุนดูแลผู้ที่มีภาวะพึงพิงด้านสาธารณสุข 

 
           “ตัวอย่างประเด็นที่ปรับปรุงในร่างประกาศปีนี้ อาทิ ปรับอัตราเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ รองรับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคฯ เพิ่มบริการ Home ward ตาม DRG จาก 10 กลุ่มโรคเป็น 14 กลุ่มโรค ปรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโดยใช้งบกองทุนมาตรา 47 การเพิ่มรายการ Fee Schedule สมุนไพรตามข้อเสนอกรมการแพทย์ สนับสนุนการจ่ายที่เพิ่มคุณภาพสำหรับบริการล้างไต เพิ่มวัคซีน IPV เข็มที่สอง บริการสาธารณสุขร่วมกับท้องถิ่นให้ครอบคลุมบริการผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน เป็นต้น” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

 
           นพ.จเด็จ กล่าวว่า หลังจากนี้ สปสช. จะปรับปรุงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริการจัดการกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2568 ในกรณีที่งบประมาณรายจ่าย ร่าง พ.ร.บ.งปบะมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไม่มีการแก้ไข  


 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด