ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช Thumb HealthServ.net
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความพร้อมด้านประกอบอาชีพ และมีส่วนร่วมในสังคม กลุ่มเป้าหมาย ให้บริการพัฒนาศักยภาพและอาชีพแก่คนพิการทุกประเภท

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช HealthServ
วิสัยทัศน์  "คนพิการมีทักษะชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้"   

พันธกิจ 1. พัฒนาทักษะทางสังคมแก่คนพิการ 2. พัฒนาทักษะอาชีพแก่คนพิการ 3. ส่งเสริมสวัสดิการแก่คนพิการ  ภารกิจ  1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมแก่คนพิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2. ฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว 3. ให้การสงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูคนพิการ   

กลุ่มเป้าหมาย  ให้บริการพัฒนาศักยภาพและอาชีพแก่คนพิการทุกประเภท


ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • สถานที่ตั้ง: 180 หมู่ที่ 5 ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
  • แผนที่ Google Map
  • เบอร์โทรศัพท์: 075-375-255
  • เบอร์โทรสาร: 075-375-254
  • E-mail: nakhonsivrc@gmail.com
  • เว็บไซต์: www.nakhonsivrc.go.th/ 
  • facebook.com/nstvrc
  • Youtube
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช HealthServ

ประวัติศูนย์

    เมื่อปี  พ.ศ. 2515  ท่านพระครูวินัยธรวิโรจน์  ได้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น  “มูลนิธิเทพโรจน์ประชาปิติ”  ขึ้นเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลให้แก่ชุมชนสระแก้ว  ต.สระแก้ว  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  ได้มีการบริจาคที่ดินและทำพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2523  การก่อสร้าง  ดำเนินการไปได้ประมาณ 2  ปี  ก็ต้องหยุดชะงักลง  เพราะกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นไม่มีงบประมาณในการบริหาร  คณะกรรมการ  มูลนิธิจึงได้มีมติมอบที่ดิน  4  ไร่เศษ  และอาคารที่ดำเนินการไปแล้วให้กรมประชาสงเคราะห์   เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2534  หลังจากนั้นกรมประชาสงเคราะห์  ได้เข้ามาปรับปรุงอาคารและสถานที่  โดยใช้งบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิคุณหญิงลมัย  หงส์ยนต์  และประชาชนในท้องถิ่น  ทำให้ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช  เป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการของกรมประชาสงเคราะห์แห่งเดียวในภาคใต้  สามารถรับคนพิการฝึกอาชีพได้เป็นรุ่นแรกในปี  พ.ศ.  2535  และในปี  พ.ศ.  2544  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช  ได้ขยายสาขาวิชาชีพเพิ่มเติม  ตามความต้องการของตลาดแรงงาน  จนทำให้มีอาคารต่างๆ  เพิ่มขึ้นเต็มพื้นที่ใช้สอย  ซึงมีอยู่เดิมเพียง  4  ไร่เศษ  มูลนิธิเทพโรจน์ประชาปิติและผู้มีจิตศรัทธาในท้องถิ่น  จึงได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีก  10  ไร่  ทำให้สามารถให้บริการพิการได้มากขึ้น        ในปี  พ.ศ. 2545  มีการปฏิรูประบบราชการ  ให้ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการนครศรีธรรมราช  ซึ่งเดิมสังกัด  กรมประชาสงเคราะห์  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  มาเป็นสังกัด  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2558  เปลี่ยนมาสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร  และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  จังหวัดนครศรีธรรมราชตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๓
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จ.นครศรีธรรมราช HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด