ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คนไทยกลับเข้าประเทศต้องทำอย่างไร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำตอบ

คนไทยกลับเข้าประเทศต้องทำอย่างไร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำตอบ Thumb HealthServ.net
คนไทยกลับเข้าประเทศต้องทำอย่างไร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำตอบ ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง
ตอบคำถามคาใจ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง
ตอบคำถามคาใจ คนไทยกลับเข้าประเทศต้องทำอย่างไร

ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี้
 1. ยื่นความประสงค์ที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศที่สถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง (ใบ COE) โดยแจ้งเลือกการกักตัว แบบ SQ : State Quarantine หรือ ASQ : Alternative State Quarantine
   
 2. เลือก Quarantine * SQ กรณีรัฐออกค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะเลือกที่กักตัวซึ่งรัฐจัดให้ตามความเหมาะสม * ASQ กรณีที่ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้เดินทางต้องจองและโอนจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยตนเอง โดยเลือกโรงแรมที่อยู่ในโครงการ ซึ่งสามารถหาข้อมูลโรงแรมได้จากสถานทูตไทย หรือเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://covid-center.hss.moph.go.th หรือสอบถาม 02-1937024 , 02-1937059 , 02-1937097 และเมื่อได้รับยืนยันจากทางโรงแรมแล้ว ให้แจ้งสถานทูตไทยทราบ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
   
 3. ตรวจสอบสายการบิน ที่มีเที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศ และดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน และแจ้งสถานทูตไทยทราบ
 4. เตรียมเอกสาร ที่ใช้เดินทางเข้าประเทศ ดังนี้
  • หนังสือเดินทางไทยหรือเอกสารแทนตัวที่สถานทูตไทยออกให้
  • หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ที่สถานทูตไทยออกให้
  • ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
   
 5. สถานทูตไทย จะส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EMERGENCY OPERATION CENTER (EOC) ทราบ เพื่อเตรียมรับที่สนามบิน
 
 
คนไทยเดินทางออกจากประเทศได้ตามปกติหรือไม่?
คนไทยสามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ โดยควรสอบถามโดยตรงที่สถานทูตของประเทศปลายทางในประเทศไทย เพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทาง

ติดต่อสอบถาม
 • กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 203 5000
 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประกาศ โทร. 02 572 8442
 • ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 โทร. 1667 หรือ 1426
 • ศูนปฏิบัติการภาระฉุกเฉิน หรือ EOC โmร. 02 132 9950
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 172
 • สายด่วน 1178 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด