ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะเริ่มบังคับใช้ 27 มค 2564

กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะเริ่มบังคับใช้ 27 มค 2564 HealthServ.net
กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะเริ่มบังคับใช้ 27 มค 2564 ThumbMobile HealthServ.net

ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กรม สบส. ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 25 กรกฎาคม 2564 หากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการจะมีความผิดฐานเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะเริ่มบังคับใช้ 27 มค 2564 HealthServ
นับถอยหลัง ...ต้นปีหน้า 27 ม.ค.64 เริ่มบังคับใช้กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
 
ผู้ประกอบกิจการ/ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ เตรียมตัวให้พร้อม 27 ม.ค.64 เริ่มบังคับใช้กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เจ้าของกิจการรายเก่า/รายใหม่ ต้องขอใบอนุญาต ผู้ให้บริการทุกรายต้องขึ้นทะเบียน
 
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่ากฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มาตรา 3(3) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 มกราคม 2564

ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ทุกราย

จะต้องมาขออนุญาตก่อนที่จะเปิดกิจการ ส่วนผู้ดำเนินการต้องผ่านการอบรม ผ่านการสอบ และมีใบอนุญาตจากกรม สบส. ผู้ให้บริการหรือพนักงานทุกรายที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุก็ต้องผ่านการอบรม จบจากหลักสูตรที่กรม สบส. รับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการก่อนที่จะปฏิบัติงาน


สำหรับรายเก่าที่เปิดกิจการอยู่ก่อนแล้ว และพนักงานที่ประกอบอาชีพนี้อยู่แล้ว

ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กรม สบส. ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2564 และเมื่อยื่นคำขอแล้ว ก็สามารถประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่รับขึ้นทะเบียนจากกรม สบส. แล้วแต่กรณี
 

หากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ

 • จะมีความผิดฐานเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเถื่อน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ด้านผู้ดำเนินการ ถ้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 • นอกจากนี้ผู้ประกอบกิจการต้องรับพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการจากกรม สบส.แล้วเท่านั้น
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และพนักงานที่ทำอาชีพนี้อยู่ หรือกำลังจะประกอบอาชีพนี้ให้เตรียมพร้อมในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ โดยเฉพาะรายเก่าที่จะต้องมาขอใบอนุญาตหรือขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่กำหนดคือ 27 มค 2564 - 25 กค 2564
 • ส่วนกลางติดต่อได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี
 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12
 • ยื่นคำของทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ esta.hss.moph.go.th (ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
 • โทร 1426 สายด่วน กรม สบส.
สามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง
 • ทั้งนี้ เว็บไซต์ www.hss.moph.go.th และเว็บไซต์ www.thaispa.go.th 
 • ทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกรม สบส. 1426 และ 0 2193 7081 ในวันและเวลาราชการ .

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1 ธันวาคม 2563
Related News
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แจ้งให้โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ [05/11/2020]
  สำนักงานคณะกร­รมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการรับรองเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงและประกอบการพิจารณาในการรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการต่อไป โดยแจ้งไปยัง 
  - กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 อีเมล pagiaw1991@outlook.com
  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อโรงเรียน พร้อมเลขที่ตั้งของโรงเรียน ณ ปัจจุบัน
  • โครงสร้างหลักสูตร และจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
  • ทะเบียนรายชื่อนักเรียนพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันที่สำเร็จหลักสูตร
  • ตัวอย่างใบประกาศนียบัตรที่ออกให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร จัดส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบแผ่น CD พร้อมทั้งส่งเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
   
 • กรมพัฒน์ฯ จัดอบรมพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ หวังเพิ่มจำนวนรองรับการเติบโตสังคมสูงวัย [ ผู้จัดการออนไลน์ 8 ต.ค. 2563]

 • กฎหมายคุมกิจการดูแลผู้สูงอายุ ประกาศใช้แล้ว [3 กันยายน 2563]

  ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดให้กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง เป็นกิจการที่ต้องได้รับการดูแลมาตรฐานภายใต้ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ เพราะประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 ทำให้กิจการดูแลผู้สูงอายุฯเกิดขึ้นมากมาย แต่ยังขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องของมาตรฐาน ทั้งด้านสถานที่ การบริการ และความปลอดภัย อาจส่งผลให้ผู้สูงอายุฯ ได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายนี้ และเพื่อให้กิจการดังกล่าว มีมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเกิดการยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้าสู่การประกอบกิจการในวิถีใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้
   
 • สัมมนาเครือข่ายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง [26 สิงหาคม 2563]
  วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และแนวทางการปฏิบัติตัวในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ซึงจัดโดยกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมีทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายการ และในงานเดียวกันนี้ ท่านอธิบดีได้ให้นโยบายการขับเคลื่อนกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ภาวะพึ่งพิงด้วย โดยในช่วงบ่ายมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง และการอภิปรายเรื่อง มาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง และการอนุญาตประกอบกิจการ การสัมมนาดังกล่าวมีผู้ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน

สำหรับผู้ที่อยากเปิดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ LINK

สำหรับผู้ที่อยากเปิดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะเริ่มบังคับใช้ 27 มค 2564
สำหรับผู้ที่อยากเปิดธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะเริ่มบังคับใช้ 27 มค 2564
 คู่มือพัฒนาธุรกจิดูแลผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (มกราคม 2561)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด