ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและคุณสมบัติใหม่ ยีดหยุ่นกว่าเดิม

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและคุณสมบัติใหม่ ยีดหยุ่นกว่าเดิม Thumb HealthServ.net
โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและคุณสมบัติใหม่ ยีดหยุ่นกว่าเดิม ThumbMobile HealthServ.net

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและคุณสมบัติใหม่ ยีดหยุ่นกว่าเดิม

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและคุณสมบัติใหม่ ยีดหยุ่นกว่าเดิม HealthServ
โครงการ “จ้างงานเด็กจบใหม่” (Co-Payment) รัฐบาลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และคุณสมบัติใหม่ เช็คด่วน!! เปิดรับตั้งแต่วุฒิ ม.6 –ปริญญาตรี และระบุเงินเดือนไว้เรียบร้อย ทั้งนี้ รัฐบาลจะอดุหนุนไม่เกิน 50% ของค่าจ้างที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน โดยนายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคม !!
 
สนใจร่วมโครงการ คลิก www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

แนวทางการปรับแก้คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 4 ประเด็น
 

1. ปรับแก้คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่

1.1 จากเดิม
มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา

ขอปรับ
เป็น มีสัญชาติไทย

1.2 จากเดิม
มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563

ขอปรับ 
เป็น มีอายุไม่เกิน 25 ปี หากอายุเกิน 25 ปีต้องจบการศึกษาปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
 

2. ปรับแก้เงื่อนไขสำหรับนายจ้างในการจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา

จากเดิม
จ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา กล่าวคือ
 • ปริญญาตรี 15,000 บาท
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 บาท
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9,400 บาท
 • และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 8,690 บาท
 
ขอปรับ
เป็น การจ่ายค่าจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่าจ้างจริง ทั้งนี้รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนตามวุฒิการศึกษา ได้แก่
 • ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บาท
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกิน 4,700 บาท
 • และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บาท
 

3. ปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ลูกจ้าง

จากเดิม กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในสิ้นเดือน)
ขอปรับ เป็น การจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ 3 ครั้งต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับรอบ
การจ่ายเงินค่าจ้างของนายจ้าง/สถานประกอบการ ดังนี้
 1.  นายจ้างจ่ายค่าจ้างภายในสิ้นเดือน รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
 2. นายจ้างจ่ายค่าจ้างหลังสิ้นเดือน (ภายในวันที่ 1-5 ของเดือนถัดไป) รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
 3. นายจ้างจ่ายค่าจ้างตามกำหนด ตามข้อ 1) และข้อ 2) แต่การจัดทำเอกสาร หรือข้อมูลในระบบไม่สมบูรณ์ รัฐจ่ายเงินอุดหนุนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

  กรณี หลังจากวันที่ 15 หากพบว่า รัฐจ่ายเงินอุดหนุนไม่ครบถ้วนให้สามารถจ่ายเพิ่มเติมได้ จนกว่าจะครบตามจำนวนลูกจ้างผู้มีสิทธิ ทั้งนี้ การปรับปรุงการจ่ายเงินอุดหนุนให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ
 

4. ปรับระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ

จากเดิม
ระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน (ปีงบประมาณ 2564 เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
ขอปรับ
เป็น เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564

กรมการจัดหางาน
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด