ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
 ม.14 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 4003
 
โรงพยาบาลเขมราฐ 
ม.22 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4549 1666-8
 
โรงพยาบาลเขื่องใน 
ม. 6 ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โทร.045 423741
 
โรงพยาบาลโขงเจียม 
277 ม.2 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4535 1083
 
โรงพยาบาลดอนมดแดง
ม.12 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 8054
 
โรงพยาบาลตระการพืชผล 
ม.8 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 1777
 
โรงพยาบาลตาลสุม 
ม.2 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4542 7162
 
โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
ม.3 ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรอีุดม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 7033
 
โรงพยาบาลนาจะหลวย 
ม.11 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โทร.0 4537 9098
 
โรงพยาบาลน้ำยืน 
ม.7 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยนื จ.อุบลราชธานี โทร.0 4539 1097
 
โรงพยาบาลนาตาล 
169 ม.5 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 5202
 
โรงพยาบาลน้ำขุ่น 
ม.5 ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โทร.0 4525 2891
 
โรงพยาบาลนาเยีย
ม.8 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
 
โรงพยาบาลบุณฑริก 
ม.1 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี โทร.0 4537 6097
 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4535 2530
 
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
20/6 ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทร.0 4520 4590
 
โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
ม.11 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โทร.0 4549 6058
 
โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
ม.10 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4548 9064
 
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่
 ม.15 ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี โทร.0 4539 9112
 
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 
298 หมู่ 6 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก๊ก จ.อุบลราชานี โทร.0 4530 4205
 
โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 
ม.12 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์จ.อุบลราชธานี โทร.0 4585 2299
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
ม.19 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โทร.0 4536 1133
 
โรงพยาบาลสำโรง 
ม.8 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4530 3100
 
โรงพยาบาลสิรินธร 
ม.10 ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โทร.0 4536 6198

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ม.4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทร.045-353909
 
405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4531 2993

 
เทศบาลนครอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (เทศบาลเมืองวารินชำราบ) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
300 ม.3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  โทร.0 4531 9300
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนคำข่า ม.11 อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าวังหิน ถ.สรรพสิทธิ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านแขม ม.3 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนชยางกูร ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านดู่ ถ.อุบล-ตระการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านโคกเถื่อนช้าง ม.6 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดปทุมมาลัย ถ.สรรพสิทธิ์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนสุปัฏนาราม ถ.พรหมเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนฟ้าห่วน จ.อุบลราชานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่องใน ม.4 ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลยุพราชเดชอุดม 299 ม.19 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลน้ำยืน ม.12 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ม.6 ต.พิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  111 ม.16 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 
ศูนย์อนามัยที่10 ถ.อุบล-เดช อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร.0 4525 5934
 
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่งในจังหวัด
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี  อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด