Home :

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกต่างๆ จันทร์-ศุกร์ โรงพยาบาลยโสธร

ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลยโสธร ปกส T: 045-714-043
Date: 06/05/2564 View: 931
 คลินิกบริการ
 
ตรวจโรคทั่วไป
 
 
วัน
 
ภาคเช้า
 
ภาคบ่าย
 
นอกเวลา
 
07.00-09.00
 
09.00-12.00
 
13.00-16.00
 
16.00-20.00
 
วันจันทร์
 
นพ.ศิริ ครุสันธิ์
 
1.นพ.สุเมธี สาสีมา
 
1.นพ.ทรงพล พงศ์พัฒนโชติ
 
1.นพ.นิยม ชีพเจริญรัตน์
 
2.นพ.สุวัฒน์ รสจันทร์
 
2.นพ.ทรงศักดิ์ บัวเบิก
 
 
 
3.พญ.ลักษมี อึ้งศิริไพศาล
 
3.นพ.อนุสรณ์ ปัญญานุภาพ
 
 
 
วันอังคาร
 
นพ.เกื้อกูล พิทักษ์ราษฎร
 
1.นพ.สุริยะ คูศิริวิเชียร
 
1.นพ.นิยม ชีพเจริญรัตน
 
1.นพ.พิสัยพันธ์ วัตตะยัง
 
2.นพ.อธิธวัฒน์ อธิธนัยชัยภัทร
 
2.พญ.ลักษณาวดี มหิวรรณ
 
 
 
3.นพ.เกื้อกูล พิทักษ์ราษฎร
 
 
 
 
 
วันพุธ
 
นพ.พิสัยพันธุ์ วัตตะยัง
 
1.นพ.ณรงค์วิทย์ ตริสกุล
 
1.นพ.ชัชวาล เชื้อบัณฑิต
 
1.นพ.รุ่งเรือง รัศมีทอง
 
2.นพ.อภิรักษ์ ยุคันตวรานันท์
 
2.พญ.พนมพร เฉลิมชาติ
 
 
 
3.พญ.ธนาพรนิจพานิชย์
 
 
 
 
 
วันพฤหัสบดี
 
นพ.นิยม ชีพเจริญรัตน์
 
1.นพ.รุ่งเรือง รัศมีทอง
 
1.พญ.ชมพูนุช เตรหาญ
 
1.นพ.รุ่งเรือง รัศมีทอง
 
2.พญ.ธิดา ยุคันตวรานันท์
 
2.นพ.ศิริ ครุสันธิ์
 
 
 
วันศุกร์
 
นพ.พิสัยพันธุ์ วัตตะยัง
 
1.นพ.ประจวบ ตุยาใส
 
1. นพ.ทยาวิชญ์ สันตสว่าง
 
1. นพ.นิยม ชีพเจริญรัตน์
 
2.พญ.กาญจนา นนทรีย์
 
2.นพ.วรพล กรมขุนทด
 
 
 
 
 
 
คลินิกเฉพาะโรค
 
 
 
วันจันทร์
 
09.00-12.00
 
1.จิตเวช/Nueuro med (พญ.ชิดชนก)
 
2.วัณโรค (พญ.วรินทรา)
3.ฝังเข็ม (พญ.ทวีพร)
4.วิสัญญี(Palliative Clinic) (พญ.พนมพร)
 
5.กุมารเวชกรรม(นพ.ทรงพล)
 
6.สูติกรรม นรีเวช ฝากครรภ์ (นพ.สุริยะ)
 
7.ศัลยกรรมทั่วไป (นพ.อภิรักษ์/นพ.ชัชวาล)
 
8.ศัลยกรรม Ortho (นพ.ภูมิศักดิ์)
 
9.ศัลยกรรม Uro (นพ.พิสัยพันธ์)
 
10.หู คอ จมูก (นพ.ทรงศักดิ์)
 
11.ผิวหนัง (นพ.วสันต์)
 
13.00-16.00
 
1.อายุรกรรม (พญ.ทวีพร)
 
2.สูติกรรม นรีเวช (นพ.สุริยะ)
 
3.ศัลยกรรมทั่วไป (นพ.อภิรักษ์)
 
4.ศัลยกรรม Ortho (นพ.ภูมิศักดิ์)
 
5. ศัลยกรรม Nuero (นพ.ณรงค์เดช)
 
6. ศัลยกรรม Uro (นพ.พิสัยพันธ์)
 
วันอังคาร
 
09.00-12.00
 
1.เบาหวาน/ไทรอยด์ (แพทย์เวร)
 
2.กุมารเวชกรรม (พญ.ธนาพร)
 
3.สูติกรรม นรีเวช ฝากครรภ์ (นพ.ณรงค์วิทย์)
 
4.ศัลยกรรมทั่วไป (นพ.ประจวบ/นพ.ศิริ)
 
5.ศัลยกรรม Ortho (นพ.สันติ)
 
6.ศัลยกรรม Nuero (นพ.สุเมธี)
 
7.ศัลยกรรม Uro (นพ.พิสัยพันธ์)
 
8.คลินิกตา(พญ.รัตน์)
 
9.คลินิกหู คอ จมูก(นพ.เทียนชัย)
 
13.00-16.00
 
1.Nuero Med(พญ.วรินทรา)
 
2.กุมารเวชกรรม (นพ.ทรงพล)
 
3.สูติกรรม นรีเวช (นพ.ณรงค์วิทย์)
 
4.ศัลยกรรมทั่วไป (นพ.ประจวบ)
 
5.ศัลยกรรม Ortho (นพ.สันติ)
 
6.ศัลยกรรม Nuero (นพ.สุเมธี)
 
7.ศัลยกรรม Uro (นพ.พิสัยพันธ์)
 
8.คลินิกตา(พญ.รัตน์)
 
9.คลินิกหู คอ จมูก(นพ.เทียนชัย)
 
วันพุธ
 
09.00-12.00
 
1.COPD/Asthma (พญ.เพ็ญศรี)
 
2.กุมารเวชกรรม(พญ.ทยาวิทญ์)
 
3.สูติกรรม นรีเวช ฝากครรภ์ (นพ.รุ่งเรือง)
 
4.ศัลยกรรมทั่วไป (นพ.นิยม/นพ.ชัชวาล)
 
5.ศัลยกรรม Ortho (นพ.เกื้อกูล)
 
6.ศัลยกรรม Nuero (นพ.ณรงค์เดช)
 
7.คลินิกตา(พญ.รุ่งฤดี)
 
8.หู คอ จมูก (นพ.วรพล)
 
13.00-16.00
 
1.อายุรกรรม (พญ.เพ็ญศรี)
 
2.กุมารเวชกรรม(นพ.ทยาวิทญ์)
 
3.สูติกรรม นรีเวช (นพ.รุ่งเรือง)
 
4.ศัลยกรรมทั่วไป (นพ.นิยม)
 
5.ศัลยกรรม Ortho (นพ.สันติ)
 
6.ศัลยกรรม Nuero (นพ.ณรงค์เดช)
 
7.คลินิกตา(พญ.รุ่งฤดี)
 
วันพฤหัสบดี
 
09.00-12.00
 
1.เบาหวาน/ไทรอยด์ (แพทย์เวร)
 
2.วิสัญญี(พญ.ชมพูนุช)
 
3.กุมารเวชกรรม(พญ.ลักษมี)
 
4.สูติกรรม นรีเวช ฝากครรภ์ (พญ.กาญจนา)
 
5.ศัลยกรรมทั่วไป (นพ.ธีระยุทธ/นพ.ศิริ)
 
6.ศัลยกรรม Ortho (นพ.สุวัฒน์)
 
8.คลินิกตา(พญ.รัตน์)
 
7.คลินิกหู คอ จมูก(นพ.ทรงศักดิ์)
 
13.00-16.00
 
1.Nuero Med (พญ.ชิดชนก)
 
2.กุมารเวชกรรม(พญ.ลักษมี)
 
3.สูตินรีเวชกรรม (พญ.กาญจนา)
 
4.ศัลยกรรมทั่วไป (นพ.ธีระยุทธ)
 
5.ศัลยกรรม Ortho (นพ.สุวัฒน์)
 
6.ศัลยกรรม Nuero (นพ.ณรงค์เดช)
 
7.คลินิกตา(พญ.รัตน์)
 
วันศุกร์
 
09.00-12.00
 
1.โรคหัวใจ - ความดันโลหิตสูง (พญ.ชิดชนก/แพทย์เวร)
 
2.วิสัญญี(Palliative Clinic) (พญ.พนมพร)
 
3.กุมารเวชกรรม (พญ.ธนาพร)
 
4.สูติกรรม นรีเวช ฝากครรภ์ (นพ.อนุสรณ์)
 
5.ศัลยกรรมทั่วไป (นพ.อธิธวัฒน์/นพ.ธีระยุทธ)
 
6.ศัลยกรรม Ortho (นพ.เกื้อกูล)
 
7.โรคเด็ก (นพ.ทรงพล,นพ.ประพจน์)
 
8.คลินิกหู คอ จมูก(นพ.วรพล)
 
03.00-16.00
 
1.อายุรกรรม (พญ.วรินทรา)
 
2.กุมารเวชกรรม (พญ.ธนาพร)
 
3.สูติกรรม นรีเวช (นพ.อนุสรณ์)
 
4.ศัลยกรรมทั่วไป (นพ.อธิธวัฒน์)
 
5.ศัลยกรรม Ortho (นพ.ภูมิศักดิ์)
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลยโสธร ปกส

26 ม.7 ถ.แจ้งสนิท ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลยโสธร
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลยโสธร
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com