ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ กลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็กโตวัยรุ่น

[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ กลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็กโตวัยรุ่น HealthServ.net
[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ กลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็กโตวัยรุ่น ThumbMobile HealthServ.net

กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี และกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี แต่ละกลุ่มมีสิทธิประโยชน์บริการ อย่างไรบ้าง และ บริการสาธารณสุขใดบ้าง ที่ไม่อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการและไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายได้

 
กลุ่มผู้ใหญ่ อายุ 25-59 ปี
มีสิทธิประโยชน์บริการ สำหรับทุกคนทุกสิทธิ ดังนี้
 
 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
 • ตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน เอชไอวี
 • คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ สุราและสารเสพติด
 • คัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (50-70 ปี)
 • เคลือบฟลูออไรด์ การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก
 • การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 • การคุมกำเนิด
 • ให้ความรู้ตรวจเต้านมด้วยตนเอง และให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ
 
 
 
สิทธิประโยชน์ กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี
มีสิทธิประโยชน์บริการ สำหรับทุกคนทุกสิทธิ ดังนี้
 
 • ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก วัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูก (สำหรับนักเรียนหญิง ป.5)
 • ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อติดตามการเจริญเติบโต
 • ตรวจเลือดคัดกรองภาวะโลหิตจาง เอชไอวี
 • ตรวจช่องปากและฟัน ตรวจวัดความดันโลหิต
 • ตรวจคัดกรองสายตาและการได้ยิน
 • คัดกรองความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ สุรา และสารเสพติด
 • เคลือบฟลูออไรด์และหลุมร่องฟัน
 • การให้ยาบำรุงเสริมธาตุเหล็ก
 • แว่นตาหากมีภาวะสายตาผิดปกติ
 • การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคุมกำเนิด
 • การให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ
 
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

บริการที่ไม่ครอบคลุม

ขณะที่บริการสาธารณสุขที่ไม่อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการและไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายได้ คือ
1. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
2. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาใดๆ ที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
3. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
4. การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฎตามบัญชีแนบท้าย
5. การบริการทางการแพทย์อื่นตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

ส่วนกรณีการป้องกันไม่ให้เกิด Extra Billing ประกาศฉบับนี้ได้มีการเพิ่มความชัดเจนในข้อที่ระบุไว้ว่า บุคคลผู้มีสิทธิที่เข้ารับบริการตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่กำหนดในประกาศนี้ จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ยกเว้นเฉพาะกรณี 

1. เป็นการร่วมจ่ายค่าบริการตามประกาศฯ ว่าด้วยการร่วมจ่าย 

2. เป็นการบริการที่เป็นข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองตามที่กำหนด 

3. เป็นการเข้ารับบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการส่งต่อ หรือไม่ใช่กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน

บอร์ด สปสช. ไฟเขียวร่างประกาศฯ ฉบับใหม่ แก้ปัญหาถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
[บัตรทอง] สิทธิประโยชน์ กลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็กโตวัยรุ่น HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด