ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และกำหนดการจ่ายเงิน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และกำหนดการจ่ายเงิน HealthServ.net
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และกำหนดการจ่ายเงิน ThumbMobile HealthServ.net

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดำเนินการโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนครอบครัวให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของเด็กกลุ่มเปราะบางที่สุดของประเทศไทย และส่งเสริมการเข้าถึงบริการหลักในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ หยุดความยากจนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นการจัดสวัสดิการในรูปแบบเงินสดที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไข และผู้ได้รับประโยชน์ไม่ต้องจ่ายสมทบ โดยเริ่มโครงการดังกล่าวในปี พ.ศ. 2558 ในระยะแรกเริ่มโครงการนั้น ได้กำหนดเกณฑ์รายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กผู้มีสิทธิได้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเฉลี่ย 36,000 บาทต่อปี โดยกำหนดเกณฑ์อายุเด็ก 0-1 ปี ได้รับเงินเดือนละ 400 บาทต่อคน ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ขยายสิทธิอายุเด็กเป็น 0-3 ปี และเพิ่มเงินเป็นเดือนละ 600 บาทต่อคน และในปี พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มและขยายเกณฑ์อีกครั้ง โดยได้ขยายเกณฑ์อายุเด็กเป็น 0-6 ปี และขยายเกณฑ์รายได้ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กผู้มีสิทธิเฉลี่ย 100,000 บาทต่อปี


โครงการเงินอุดหนุนเพื่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 16 Zone B เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 

โทร. 082-0917245  083-4313533  082-0379767  065-7313199


โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และกำหนดการจ่ายเงิน HealthServ

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ดังนี้
 • เดือนตุลาคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
 • เดือนพฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • เดือนธันวาคม 2565 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • เดือนมกราคม 2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • เดือนมีนาคม 2566 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เดือนเมษายน 2566 วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เดือนพฤษภาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • เดือนมิถุนายน 2566 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • เดือนกรกฎาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • เดือนสิงหาคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • เดือนกันยายน 2566 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566


หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533,  06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
   
ข้อมูลจากเพจตรวจสอบสถานะสิทธิ https://csgcheck.dcy.go.th

การยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”

การยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”
1.ดาวน์โหลด App เงินเด็ก และ App D.DOPA 
 
 • ระบบ ios ดาวน์โหลดผ่าน App Store
 • ระบบ Android ดาวน์โหลดผ่าน Play Store
   
2.ผู้ปกครองต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง 
 • ส่วนภูมิภาค ยืนยันตัวตน ณ ที่ว่าการอำเภอ
 • กรุงเทพมหานคร ยืนยันตัวตน ณ สำนักงานเขต

3.เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสามารถยื่นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”โดยกรอกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนในเมนู “ลงทะเบียน” ให้ครบถ้วน

4. แนบเอกสารการรับรองของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 ให้ครบถ้วน

หมายเหตุ : เตรียมสำเนาเอกสารของผู้รับรองคนที่ 1 และคนที่ 2 ให้พร้อมก่อนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก”


ข้อมูลเกี่ยวกับแอป เงินเด็ก
แอพพลิเคชันสำหรับประชาชนในการลงทะเบียน​ เปลี่ยนแปลงสิทธิ​ รับการแจ้งเตือน​​ ตรวจสอบ​สิทธิ​ และติดต่อ​สอบถาม​โครงการ​เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด​ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ ซึ่งเป็นสวัสดิการให้แก่เด็กแรกเกิด (0 - 6 ปี) ที่อยู่ในครัวเรือนที่มี​รายได้น้อย​ (รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี)​ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอติดต่อหน่วยงาน LINK

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอติดต่อหน่วยงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และกำหนดการจ่ายเงิน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอติดต่อหน่วยงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และกำหนดการจ่ายเงิน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอติดต่อหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ.2566 webold.dcy.go.th/contact

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

คุณสมบัติ เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ
 
 • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
 
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
* หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
 
 
สถานที่รับลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้ 
 
 • กรุงเทพมหานคร   : ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
 • เมืองพัทยา          : ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค         : ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล


เอกสารประกอบการลงทะเบียน

ประกอบด้วย
 
 1. แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 3. บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 4. สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 5. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
 6. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์ (ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้เฉพาะสําเนาหน้าที่ 1 พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสําเนา)
 7. กรณีที่ผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียนและสมาชิกในครัวเรือนของผู้ยื่นคําร้องขอลงทะเบียน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องมีเอกสาร ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนที่มีรายได้ประจํา(สลิปเงินเดือน หรือเอกสารหลักฐานที่นายจ้างลงนาม)
 8. สําเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตําแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ความเป็นมาของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


       โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผนบูรณาการ การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เป็นการสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมโดยการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนให้แก่ เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เป็นมาตรการให้บิดา มารดาหรือ ผู้ปกครองนำเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการอยู่รอดและการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 
          – ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี) เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 โดยอุดหนุนเงินรายละ 400 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2559
 
       – คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ให้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี และเพิ่มวงเงินเป็น 600 บาท ต่อคน ต่อเดือน
 
       – คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิที่ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ นํามาใช้เป็นเกณฑ์กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุง กระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ
 
       – คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

 

ข้อมูลสถิติ

 ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2566 พบว่ามีเด็กจำนวน 2,297,969 คน ที่ได้รับเงินอุดหนุน 600 บาทต่อคนทุกเดือนคิดเป็นเงินจำนวน 1,437,844,800 บาท แม้จะไม่ครอบคลุมเด็กทุกคน แต่การดำเนินนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะลดปัญหาเด็กยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของชาติ นโยบายเงินอุดหนุนฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) การมุ่งมั่นพัฒนานโยบายดังกล่าว โดยการขยายฐานอายุเด็ก และเพิ่มจำนวนเงินที่เด็กได้รับ ตลอดจนขยายเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กผู้มีสิทธิ ช่วยเสริมให้โครงการเงินอุดหนุนฯ ดำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งขึ้น 
 
แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอีกมาก โดยพบว่ามีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กผู้มีสิทธิ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนฯ มีมากถึงร้อยละ 30 หมายความว่าจะมีเด็ก 30 คน จาก 100 คนที่ควรจะได้รับเงินอุดหนุนฯ แต่กลับไม่ได้รับ เนื่องมาจากการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ครอบคลุมและละเอียดอย่างเพียงพอ โดยมีอุปสรรคในการเข้ารับสิทธิของโครงการ เช่น ความสับสนในขั้นตอนการรับสิทธิ และการลงทะเบียน ความซับซ้อนของกระบวนการรับรองสถานะความยากจน ครอบครัวที่ยากจนบางครอบครัวไม่มีบัญชีธนาคารหรือไม่สามารถเข้าถึงบริการเครื่องกดเงินอัตโนมัติ เอกสารทางราชการไม่ครบถ้วน และบางครอบครัวอยู่ห่างไกลประสบปัญหาในการเดินทางมาติดต่อ เป็นต้น
        
นโยบายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นโครงการที่ทุกรัฐบาลควรให้สนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างโอกาส และขยายสิทธิของเด็กที่ไปสู่เด็กไทยทุกคนที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ให้ได้รับเงินอุดหนุนฯ ถ้วนหน้า เพื่อให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคมโดยข้ามผ่านความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกด้วย

Dashboard รายงานข้อมูลโครงการ LINK

Dashboard รายงานข้อมูลโครงการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และกำหนดการจ่ายเงิน
Dashboard รายงานข้อมูลโครงการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และกำหนดการจ่ายเงิน
ข้อมูลของโครงการที่น่าสนใจ ณ เดือนพฤษภาคม 2566 (รายงานวันที่ 5 กันยายน 2566) เช่น

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 3.15 ล้านคน
ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุน 2.29 ล้านคน
จำนวนเงินที่จ่ายไป 1,437 ล้านบาท

แม่เลี้ยงเดี่ยว 113,285 คน
แม่วัยใส 309,639 คน
แม่วัยใสที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว 18,774 คน

เด็กที่รับเงินอุดหนุน รวม ประมาณ 2.29 ล้านคน (ชาย 1.18 ล้านคน หญิง 1.11 ล้านคน)
เด็กอายุเกิน 6 ขวบ 686,451 คน

ภูมิภาคที่ลงทะเบียน อีสาน 1.17 ล้านคน ภาคกลาง 7.41 แสนคน ภาคใต้ 6.8 แสนคน ภาคเหนือ 5.65 แสนคน 

5 จังหวัดลงทะเบียนมากสุด ได้แก่ นครราชสีมา (1.26 แสนคน) อุบลราชธานี (1.12 แสนคน) นครศรีธรรมราช (9.6 หมื่นคน) บุรีรัมย์ (9.2 หมื่นคน) สงขลา (8.8 หมื่นคน)   ส่วนกรุงเทพ มาในลำดับ 7 8.2 หมื่นคน 

5 จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด ได้แก่ สมุทรสงคราม 6.3 พันคน สิงห์บุรี 7.8 พันคน ตราด 1 หมื่นคน ระนอง 1.1 หมื่นคน อ่างทอง 1.1 หมื่นคน 


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด