News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
[บัตรทอง] จะย้ายสิทธิบัตรทอง เปลี่ยนหน่วยบริการบัตรทอง ต้องทำอย่างไร HealthServ.net
[บัตรทอง] จะย้ายสิทธิบัตรทอง เปลี่ยนหน่วยบริการบัตรทอง ต้องทำอย่างไร HealthServ.net

สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานเขต 19 เขต ต่างจังหวัดติดต่อรพ.สต.

[บัตรทอง] จะย้ายสิทธิบัตรทอง เปลี่ยนหน่วยบริการบัตรทอง ต้องทำอย่างไร HealthServ

จะย้ายสิทธิ หรือเปลี่ยนหน่วยบริการ สิทธิบัตรทอง... ต้องทำอย่างไร? 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำได้ 4 ครั้ง/ปีงบประมาณ
 • สถานที่ติดต่อเพื่อลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานเขต 19 เขต
 • ในต่างจังหวัด ติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน ในวันเวลาราชการ

ใช้เอกสารอะไร

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ยื่นเพื่อลงทะเบียนในการเปลี่ยนหน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 1. กรณีพักอาศัยอยู่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน
  หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่น ได้แก่ 
  • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก
  • กรณีเป็นเด็กเล็กให้ใช้ "สูติบัตร" (ใบเกิด) แทน
   
 2. กรณีพักอาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชน
  ต้องใช้หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพิ่มเติม อาทิ
  • หนังสือรับรองการพักอาศัยอยู่จริงของเจ้าบ้าน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
  • หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำชุมชน
  • หนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้าง
  • เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ที่แสดงว่าตนเองมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ 
  • ทะเบียนบ้านของผู้ลงทะเบียน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง
*หมายเหตุ : การย้ายทะเบียนบ้านสิทธิการรักษาจะไม่ย้ายตาม
ข้อมูลจากเพจ สปสช
[บัตรทอง] จะย้ายสิทธิบัตรทอง เปลี่ยนหน่วยบริการบัตรทอง ต้องทำอย่างไร HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง