ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พม.-ทันตะ จุฬาฯ-กัลฟ์ ร่วมเปิดอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดปรับปรุงใหม่

พม.-ทันตะ จุฬาฯ-กัลฟ์ ร่วมเปิดอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดปรับปรุงใหม่  Thumb HealthServ.net
พม.-ทันตะ จุฬาฯ-กัลฟ์ ร่วมเปิดอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดปรับปรุงใหม่  ThumbMobile HealthServ.net

การปรับปรุงอาคารทันตกรรมปากเกร็ดและห้องทันตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GULF และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังให้คนไทยรู้จักป้องกัน ดูแล รักษา สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี

พม.-ทันตะ จุฬาฯ-กัลฟ์ ร่วมเปิดอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดปรับปรุงใหม่  HealthServ
            14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีพิธีเปิดงาน "GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน สนับสนุนการปรับปรุงอาคาร โครงการทันตกรรมปากเกร็ด" โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ 3 หน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการนี้ ได้แก่ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ. ทพญ. อัมพุช อินทรประสงค์ ผู้ก่อตั้งโครงการทันตกรรมปากเกร็ด


พม.-ทันตะ จุฬาฯ-กัลฟ์ ร่วมเปิดอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดปรับปรุงใหม่  HealthServ


      โครงการปรับปรุงอาคารทันตกรรมปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นความช่วยเหลือที่ต่อยอดจากโครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(GULF) ดำเนินการร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงห้องทันตกรรมสำหรับเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ ภายใต้งบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท นอกจากปรับปรุงตัวอาคารแล้ว ยังครอบคุลมการปรับปรุงห้องทันตกรรม 6 ห้อง ห้องกิจกรรม และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 
 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ เช่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด บ้านเฟื่องฟ้า บ้านนนทภูมิ บ้านราชาวดีหญิงและชาย โดยให้บริการทางทันตกรรมแก่เด็ก ๆ ทั้งขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน และเคลือบหลุมร่องฟัน 
 
พม.-ทันตะ จุฬาฯ-กัลฟ์ ร่วมเปิดอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดปรับปรุงใหม่  HealthServ

         โครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง GULF และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นในปี 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังให้คนไทยรู้จักป้องกัน ดูแล รักษา สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี โดยนอกจากการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่แล้ว ยังได้ต่อยอดโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการรักษาสู่กลุ่มเด็กพิเศษ และกองทุนอวัยวะเทียมสำหรับผู้บกพร่องทางช่องปากและใบหน้า สะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน 


   เรื่องและภาพจาก Gulf.co.th    กรมกิจการเด็กและเยาวชน
พม.-ทันตะ จุฬาฯ-กัลฟ์ ร่วมเปิดอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ดปรับปรุงใหม่  HealthServ

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเดินหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง - นายวราวุธ ศิลปอาชา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ศูนย์สุขภาพสงเคราะห์ จ.นนทบุรี แห่งนี้ เป็นสถานที่ดำเนินงานโครงการทันตกรรมปากเกร็ด ที่เน้นให้บริการทันตกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพม. ในพื้นที่ปากเกร็ดมาอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และทีมผู้บริหาร บุคลากร นิสิตทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงเทศบาลนครปากเกร็ด และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเดินหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทำให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมที่เท่าเทียม ซึ่งคนพิการมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตและมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างบุคคลทั่วไป โดยกิจกรรมในโครงการนี้ นอกจากอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์รวมด้วย

โครงการทันตกรรมปากเกร็ดเริ่มต้น ตั้งแต่ปี 2542 - ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์

ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ , กล่าวว่า โครงการทันตกรรมปากเกร็ดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 และดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ให้บริการทันตกรรมแก่เด็ก ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกฝังนิสิตหลังปริญญาที่เข้าร่วมโครงการ ลงไปปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยง ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม เมตตาธรรมในการรักษาผู้ป่วยพิเศษ ซึ่งกลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้เข้ามาเป็นกำลังสำคัญ เสริมพลังโครงการนี้ด้วยการปรับปรุงอาคารแห่งนี้ให้สวยงาม และเหมาะแก่การใช้งานมากขึ้น ต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์

กัลฟ์ได้ดำเนินโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - นายสารัชถ์ รัตนาวะดี

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ทางกัลฟ์ได้ดำเนินโครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อออกหน่วยให้บริการรักษาและดูแลสุขภาพฟันแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในครั้งนี้ยินดีที่ได้มามีส่วนร่วมปรับปรุงอาคารโครงการทันตกรรมปากเกร็ด ขยายความช่วยเหลือมาสู่กลุ่มเด็กที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ปากเกร็ด ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นการให้โอกาสกับเด็กและเป็นการช่วยดูแลสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
         อีกหนึ่งกิจกรรมในวันนี้ คือการวาดภาพศิลปะบนผนังห้องกิจกรรม ของน้องๆ กลุ่มศิลปินเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิ ออทิสติกไทย หรือกลุ่ม Artstory (อาร์ต สตอรี่)   ถ่ายทอดภาพวาดจากแรงบันดาลใจ หลังจากได้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ ของโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี ทำให้บรรยากาศภายในอาคารมีชีวิตชีวา และเป็นมิตรกับเด็ก ๆ มากขึ้น ตอกย้ำพันธกิจของ GULF ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด