ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.)

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) HealthServ.net
องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) ThumbMobile HealthServ.net

เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยความร่วมมือของหลายฝ่าย ได้แก่ เกษตรกร, ผู้บริโภค, นักวิชาการจากองค์กรของรัฐ, องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งหวังจะเป็นองค์กรที่ทำการรับรองผลิตผลของ เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบ เกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ เกษตรกรและผู้บริโภคว่า ผลิตผลที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นผลิตผลที่ปลอดจากสารพิษ, สารเคมีสังเคราะห์ และยังเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วย

Official site: http://www50.brinkster.com/nosath/index.htm

องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ :
    เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยความร่วมมือของหลายฝ่าย ได้แก่ เกษตรกร, ผู้บริโภค, นักวิชาการจากองค์กรของรัฐ, องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมุ่งหวังจะเป็นองค์กรที่ทำการรับรองผลิตผลของ เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบ เกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ เกษตรกรและผู้บริโภคว่า ผลิตผลที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้น เป็นผลิตผลที่ปลอดจากสารพิษ, สารเคมีสังเคราะห์ และยังเอื้อต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงด้วย

 

การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่การรับรองว่า ผลผลิตนั้นปลอดจากสารเคมีตกค้างใดๆ (เพราะอาจมีมลพิษในอากาศ ดิน และน้ำได้) แต่เป็นการรับรองว่า " กระบวนการผลิตนั้น ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และมีการพยายามป้องกัน การปนเปื้อนสารเคมีจาก สภาพแวดล้อมอย่างดีที่สุด เท่าที่จะสามารถทำได้ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตนั้นมีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป "

 

สำนักงาน :
อาคารสำนักงาน สถาบันชุมชนเกษตรยั่งยืน
เลขที่ 363 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-354053-4
e-mail : noas@thailand.com
เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นางสาวนิธิพาณี รมย์นิรันดร์

 

อนุกรรมการรับรองมาตรฐานฯ
    
1. ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ
2. นายชมชวน บุญระหงษ์
3. นายไพฑูรย์ แดงทองดี
4. นายมงคลศักดิ์ ใหม่จันทร์แดง
5. นางพรรณี อินทร์พรหม
6. นางอำพร ไชยะใจ
7. นางกรองแก้ว อินทร์สวรรค์

 

วัตถุประสงค์ขององค์กร
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร
2. เพื่อรับรองและควบคุมกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิกให้เป็นไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ
3. เพื่อพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเผยแพร่ โดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสาธารณชน และไม่แสวงหากำไรใดๆ ทั้งสิ้น
4. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือแก่ผู้บริโภค
5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง ตลอกจนเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว
6. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันขององค์กรผู้ผลิต, องค์กรผู้บริโภค, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรพัฒนาเอกชน และสาธารณชน
7.เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการเกษตรอินทรีย์

 

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบ

   ระบบการผลิตทางการเกษตรที่คำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตจาก สารอินทรีย์ เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ และเลี่ยงการปฏิบัติที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน ของมลสารในผลผลิตและรักษาสภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้ สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม รวมถึงการนำภูมิปัญญา ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย

 

 


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด