ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] เจ็บป่วยทั่วไป - สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

[บัตรทอง] เจ็บป่วยทั่วไป - สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Thumb HealthServ.net
[บัตรทอง] เจ็บป่วยทั่วไป - สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ThumbMobile HealthServ.net

เจ็บป่วยทั่วไป เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำสามสิทธิติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนเสมอ

[บัตรทอง] เจ็บป่วยทั่วไป - สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ HealthServ

สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แนวทางการใช้สิทธิ

เจ็บป่วยทั่วไป หมายความว่า อาการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่อาการฉุกเฉิน ซึ่งอาจรอรับหรือเลือกสรรบริการสาธารณสุขในเวลาทำการปกติได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือภาวะแทรกซ้อนตามมา
  1. เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำสามสิทธิติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อนเสมอ
  2. แจ้งขอใช้ “สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ก่อนรับบริการพร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้ “สูติบัตร” แทน (ใบเกิด)

สายด่วน สปสช.1330  บริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ

 
หากมีข้อสงสัยในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) สอบถามโทรสายด่วน สปสช. 1330 (ตลอด 24 ชม.)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด