ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Flora Exhibition Hall อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารเขียวระดับ Platinum

Flora Exhibition Hall อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารเขียวระดับ Platinum HealthServ.net
Flora Exhibition Hall อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารเขียวระดับ Platinum ThumbMobile HealthServ.net

อาคารเขียวระดับ Platinum ตามเกณฑ์กฑ์ การประเมินความยั่งยืนทางพลังลังาน และสิ่งแวดล้อมไทย (TREES-NC) จากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI)

Flora Exhibition Hall อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารเขียวระดับ Platinum HealthServ
อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา หรือสวนทิวลิประยอง จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจ.ระยอง อยู่ที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ณ บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [แผนที่]

  
อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี หมายถึง อาคารจัดแสดงพันธุ์พืชต่างๆ

ตัวอาคารออกแบบให้มีเอกลักษณ์ที่สื่อถึงถังเก็บ LNG ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักของสถานีแอลเอ็นจี ได้อย่างชัดเจน ถือเป็นอาคารสำนักงานที่มีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน มีการออกแบบให้ใช้ประโยชน์จากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ สังคม ชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังสามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาวที่ปลูกและดูแลรักษาให้เจริญเติบโตจากความเย็นในกระบวนการผลิต LNG ตลอดทั้งปี ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองได้ในอนาคต
Flora Exhibition Hall อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารเขียวระดับ Platinum HealthServอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ได้รับการรับรองอาคารเขียว ระดับ Platinum ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES-NC) จากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) ด้วยแนวคิดต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้
 
 • สนับสนุนการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงาน
 • พื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งเชิงนิเวศของโครงการ
 • การประหยัดน้ำ
 • คุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร
 • การลดการใช้พลังงาน
 • การลดการทำลายชั้นบรรยากาศ
 • วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง
 • การป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ
 
“ได้รับคะแนนถึง 66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 85 คะแนน”
 
TREES-NC มีเกณฑ์การประเมินที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบและก่อสร้าง โดยมีหัวข้อการประเมินอยู่ 2 ประเภท คือ หัวข้อบังคับ (Prerequisite) และหัวข้อคะแนน (Credit) ซึ่ง ทุกโครงการที่เข้ายื่นประเมินจะต้องผ่านหัวข้อบังคับครบทุกข้อ ส่วนระดับการรับรองที่โครงการได้รับจะพิจารณาจากคะแนนรวมของหัวข้อคะแนน โดยอาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สามารถทำคะแนนได้ถึง 66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 85 คะแนน จึงได้รับการรับรองในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเกณฑ์การประเมิน

 


 
Flora Exhibition Hall อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา อาคารเขียวระดับ Platinum HealthServ

ความสามารถด้านการประหยัดพลังงานของอาคาร

การลดการใช้พลังงานและลดการทำลายชั้นบรรยากาศ
 
 • ใช้น้ำเย็นจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ของโครงการมาทำความเย็นให้กับกัระบบปรับอากาศของอาคารเพื่อพื่ทดแทนการใช้น้ำเย็นย็จากเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller)
 • อาคารสามารถลดการใช้พลังลังานไฟฟ้ารวมได้ถึง 43%เมื่อมื่เทียบกับกัอาคารทั่วไป
 • ใช้พลังงานทดแทนจากSolarCellได้ถึง 6% (155,232kWh/year) จากประมาณการการใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งปี 
 • มีการติดตั้งระบบควบคุมคุอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System : BAS) สำหรับตรวจสอบ เก็บข้อมูลศัยภาพอาคารและควบคุมจากส่วนกลางได้เพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการอาคารและปรับแต่งระบบให้ประหยัดพลังงานในระหว่างใช้งานอาคาร
 
การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ
 
 • มีมาตรการป้องกันการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการก่อสร้าง ทั้งมลภาวะทางน้ำ เช่น ป้องกันการกัดกร่อนของพื้นดิและการตกตะกอนของดินและทางอากาศ เช่น การป้องกันกัฝุ่นละออง
 • มีพื้นที่คัดแยกขยะตามแต่ละประเภท เช่น ขยะเปียก ขยะอันตราย กระดาษ โลหะ แก้วและพลาสติก เพื่อพื่ส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล
 • จัดวางเครื่องระบายความร้อนของระบบปรับอากาศห่างจากที่ดินดิข้างเคียงมากกว่า 4 เมตร เพื่อไม่ให้ก่อเกิดความเดือดร้อนต่อต่สภาพแวดล้อมใกล้เคียง
 • เลือกใช้กระจกที่มีการสะท้อนแสงน้อยกว่า15% เพื่อลดการสะท้อนแสงซึ่งส่งผลต่อพื้นที่ข้างเคียง
 • มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสามารถตรวจสอบได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียทำงานตลอดเวลา
 
 
 
 
คุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร
 
 • มีระบบเติมอากาศบริสุทธ์เพื่อให้ภายในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ดี
 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในอาคารโดยกำหนดให้ มีจุดสูบอยู่ห่างจากอาคารมากกว่า 10 เมตร
 • ติดตั้งพรมดักฝุ่นบริเวณทางเข้าอาคาร เพื่อลดมลภาวะที่จะเข้ามาในอาคาร
 • ติดตั้งแผ่นกรองอากาศในระบบปรับอากาศ เพื่อลดมลภาวะภายนอกอาคารอาคารที่ระดับ MERV13
 • ออกแบบระบบปรับอากาศให้เกิดสภาวะน่าสบายแก่ผู้ใช้งาน ตามมาตรฐานสากล (ASHRAE55-2004)
 • ออกแบบแสงสว่างที่เพียงพอต่อประเภทการใช้งานตามมาตรฐานสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
 • ออกแบบให้มีโคมไฟส่วนตัว (TASKLIGHTING) ที่สามารถควบคุมแสงสว่างได้อย่างอิสระบริเวณพื้นที่ทำงานของผู้ใช้งานประจำ
 • ใช้พรมสำหรับภายในอาคารที่มีสารพิษต่ำ
 • ใช้วัสดุประเภทกาวยาแนวสีและสารเคลือบที่มีสารพิษต่ำ (LOW-VOC)
 • ใช้ไม้ที่ไม่มีส่วนผสมของ UREA-FORMALDEHYDE หรือ เป็น E0MATERIAL
 
 
 
วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง
 
 • มีการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยสามารถนำขยะไปรีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้มากกว่า 90% ของปริมาณขยะทั้งหมด
 • ใช้วัสดุรีไซเคิลมากกว่า 20% ของมูลค่าวัสดุก่อสร้าง
 • ใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือวัสดุภายในประเทศมากกว่า 30% ของมูลค่าวัสดุก่อสร้าง
 
 
 
การลดการทำลายชั้นบรรยากาศ
 
 • ใช้สารดับเพลิงที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC, HCFC และ HALON)
 • ใช้สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ (ไม่ใช่สาร CFC, HCFC-22)
 
 
 
การประหยัดน้ำ
 
 • เลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ โดยสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 54.72% จากอาคารทั่วไป
 • มีบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักเก็บน้ำฝน โดยน้ำฝนที่เก็บได้จะถูกใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ
 
 
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่โล่งเชิงนิเวศของโครงการ
 
 • มีพื้นที่สีเขียวถึง 66% ของพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศของโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ซึมน้ำช่วยลดปัญหาน้ำท่วม
 • ตัวอาคารปกคลุมด้วยหลังคาเขียวเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และลดการเกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อน (URBAN HEAT ISLAND) 
 • โครงการมีการปลูกไม้ยืนต้นมากกว่า 1 ต้น ต่อพื้นที่โล่ง 100 ตารางเมตร
 
 
 
สนับสนุนการใช้รถยนต์ประหยัดพลังงาน
 
 • จัดให้มีช่องจอดเฉพาะและมีอุปกรณ์ชาร์จ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV CHARGER)
 
ไม่เพียงแค่อาคารออกแบบมาสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ภายในปลูกพรรณไม้นานาชนิด สีสรรสวยงาม ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้เมืองหนาว โดยใช้ความเย็นที่ได้จากกระบวนการผลิตก๊าช LNG หล่อเลี้ยงพันธุ์ไม้ จึงเสมือนเป็นดินแดนเมืองหนาว อันเป็นบ้านของพรรณไม้เหล่านั้นเลยทีเดียว 

และแน่นอนว่าทิวลิปหลากสีสวยงาม ก็เติบโตและเบ่งบานในอาคารนิทรรศน์พรรณนี้ รอเราไปเยี่ยมชมเช่นกัน

พิธีเปิด อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา 14 กันยายน 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา” บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ณ บ้านหนองแฟบ จังหวัดระยอง  และคาดว่าจะเป็นแลนด์มาร์คจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดระยองได้ต่อไปในอนาคต
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด