ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการ Green Health - BDMS Thai CSR

โครงการ Green Health - BDMS Thai CSR HealthServ.net

โครงการ Green Health เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะประสานความร่วมมือในกลุ่มโรงพยาบาลเครือ BDMS อันได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท และเปาโล เพื่อสร้างสรรค์โครงการ CSR ร่วมกันในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคม โดยจะจัดขึ้นต่อเนื่องนับจากนี้เป็นต้นไป

โครงการ Green Health - BDMS Thai CSR ThumbMobile HealthServ.net
แนวคิดของโครงการ

กรอบการดาเนินงานของโครงการฯจะรวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสื่อสารและรณรงค์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีอันเกิดจากการใช้ชีวิตอย่างสมดุล ใส่ใจแบบองค์รวม ครบทั้ง 5 มิติสุขภาพ อันได้แก่...
1. Physical Health...กายฟิต
2. Mental Health...จิตพร้อม
3. Medical Health Care...ดูแล ป้องกัน ทันโรค
4. Food & Nutrition...ใส่ใจการบริโภคและโภชนาการ
5. Environment...ไม่มองข้ามเรื่องสิ่งแวดล้อม
 
มิติสุขภาพที่ 1 : Physical Health...กายฟิต
คือการดูแลร่างกายให้แข็งแรงโดยการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดาเนินชีวิตประจาวัน การทางาน รวมถึงการพักผ่อนนอนหลับ
 
มิติสุขภาพที่ 2 : Mental Health...จิตพร้อม
คือการรักษาสภาวะทางจิตใจให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ด้วยทัศนคติเชิงบวก การฝึกสมาธิ มีความฉลาดทางอารมณ์

มิติสุขภาพที่ 3 : Medical Health Care...ดูแลป้องกัน ทันโรค
ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพ การป้องกัน ดูแลรักษา หรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือในเหตุ
ฉุกเฉิน
 
มิติสุขภาพที่ 4 : Food & Nutrition...ใส่ใจการบริโภคและโภชนาการ
ครอบคลุมทั้งในเรื่องคุณค่า สารอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องปลอดภัย

มิติสุขภาพที่ 5 : Environment...ไม่มองข้ามเรื่องสิ่งแวดล้อม
เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมต้องการสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน ทั้งในเรื่องของธรรมชาติ พื้นที่สีเขียว ปราศจากมลพิษ ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า

 
โครงการ Green Health ดำเนินการภายใต้มูลนิธิเวชดุสิตฯ ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โครงการความฝันไม่มีวันพิการ โครงการมอบอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และ โครงการกรีนเฮลท์ร่วมแบ่งปัน
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด