ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

นิมนต์สงฆ์ไทยเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพพระคุณเจ้า ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก

นิมนต์สงฆ์ไทยเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพพระคุณเจ้า ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก Thumb HealthServ.net
นิมนต์สงฆ์ไทยเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพพระคุณเจ้า ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก ThumbMobile HealthServ.net

31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โรงพยาบาลสงฆ์ โดยคลินิกเลิกบุหรี่ได้รณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่ในพระสงฆ์อย่างต่อเนื่อง โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ด้วยการถวายนิโคตินทดแทนที่ได้รับจากการสูบบุหรี่ ในรูปของหมากฝรั่ง ยาอมบ้วนปากซึ่งช่วยให้ความต้องการนิโคตินของร่างกายค่อยๆ ลดน้อยลง จนกระทั่งสามารถเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

   นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคมะเร็งปอด มะเร็งตับ หลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบ เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาทั้งด้านสังคมและสุขภาพ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบว่าประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
มีทั้งสิ้น 57 ล้านคน ในจำนวนนี้ มีผู้สูบบุหรี่ 9.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.4 โดยผู้ชายจะสูบบุหรี่มากกว่าผู้หญิง
ถึง 20 เท่า ในแต่ละปีพบผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในควันบุหรี่มีสารอันตราย เช่น นิโคติน ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง เพิ่มความดันโลหิต ทำให้หัวใจเต้นเร็ว การได้รับสารนิโคตินในระดับที่สูงอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและคนรอบข้าง จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 นี้
 
 
 
              ด้านนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การสูบบุหรี่ในพระสงฆ์นั้น จากข้อมูลสถิติของโรงพยาบาลสงฆ์ปี 2564 – 2566 พบว่า มีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการ
คลินิกเลิกบุหรี่จำนวน 473 รูป และเลิกสำเร็จจำนวน 185 รูป โดยมีการติดตามผลการให้คำปรึกษา 1 เดือน จำนวน 447 รูป ติดตามผลการให้คำปรึกษา 3 เดือน จำนวน 247 รูป และติดตามผลการให้คำปรึกษา 6 เดือน จำนวน 224 รูป  โดยบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหสาขาวิชาชีพ อีกทั้งยังถวายให้คำปรึกษาในผู้ป่วยใน
จำนวน 28 รูป ซึ่งปัจจุบันคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสงฆ์ได้รณรงค์ในพระสงฆ์ลด ละ เลิกด้วยวิธีการถวาย
นิโคตินทดแทน ได้แก่ หมากฝรั่งที่มีส่วนผสมนิโคติน โดยการให้สารนิโคตินในระดับต่ำเพื่อระงับการขาดนิโคติน  การใช้น้ำยาบ้วนปาก ซึ่งจะทำให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป และการใช้ยารับประทานสำหรับเลิกบุหรี่
เพื่อให้พระสงฆ์สามเณรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบและสามารถเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด
 
 
 
           ทั้งนี้ ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกปีนี้ โรงพยาบาลสงฆ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566 ซึ่งมีกิจกรรม อาทิ การถวายความรู้เรื่อง "พิษภัยของบุหรี่" และจัดนิทรรศการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ตึก ๙๐ ปี สมเด็จพระบรมราชชนนี โรงพยาบาลสงฆ์ จึงขอกราบ
อาราธณาพระภิกษุ สามเณร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด