ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

หมอชลน่าน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อย่างเป็นทางการ

หมอชลน่าน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อย่างเป็นทางการ HealthServ.net
หมอชลน่าน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อย่างเป็นทางการ ThumbMobile HealthServ.net

17 ก.ย. 66 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) พร้อมปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้า รพ. และตรวจเยี่ยม รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา

หมอชลน่าน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อย่างเป็นทางการ HealthServ
  
 
          17 กันยายน 2566 ที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) พร้อมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ (ไพรัตน์ ปัญญาธโร) เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น.ต.นพ.พลเทพ สุนทโร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมงาน
 
หมอชลน่าน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อย่างเป็นทางการ HealthServ

 
      นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการสุขภาพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนผู้รับบริการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ให้บริการ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีการก่อสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน เท่าเทียม มีความเสมอภาค รวมถึงรองรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และยังมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่จะช่วยในมิติการให้บริการประชาชนสมบูรณ์มากขึ้น โดยนำภูมิปัญญาไทยมาสร้างเสริมสุขภาพ
หมอชลน่าน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อย่างเป็นทางการ HealthServ
 
          ด้านนายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาถ รวบรวมงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธากว่า 1,000 ล้านบาท ก่อสร้างบนพื้นที่ 4 ไร่เศษ มีพื้นที่ใช้สอย 38,000 ตารางเมตร อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพุทธโสธร 15 กิโลเมตร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป ทันตกรรม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ เภสัชกรรม เวชระเบียน และงานประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันได้เพิ่มบริการศูนย์ไตเทียม จำนวน 5 เตียง และตั้งเป้าขยายบริการเป็น 24 เตียงในอนาคต โดยมีโรงพยาบาลพุทธโสธร สนับสนุนบุคลากรแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข มูลนิธิโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 6
 
         สำหรับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพที่ 6 อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สร้างนวัตกรรมและพัฒนางานวิชาการในจังหวัดรับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจากการเปิดให้บริการมาพบว่าผู้ป่วยและประชาชนสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดที่จะเปิดบริการเพิ่มให้ครบทุกเขตสุขภาพ
หมอชลน่าน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อย่างเป็นทางการ HealthServ
หมอชลน่าน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อย่างเป็นทางการ HealthServ
หมอชลน่าน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อย่างเป็นทางการ HealthServ
หมอชลน่าน เปิดศูนย์ไตเทียม รพ.วัดสมานรัตนาราม (พุทธโสธร 2) อย่างเป็นทางการ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด