ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศเพิ่ม 3 หน่วยบริการ (ทันตกรรม-เวชกรรม-แพทย์แผนไทย) เข้า 30 บาทรักษาทุกที่ฯ

ประกาศเพิ่ม 3 หน่วยบริการ (ทันตกรรม-เวชกรรม-แพทย์แผนไทย) เข้า 30 บาทรักษาทุกที่ฯ HealthServ.net

ราชกิจจาฯ ประกาศเผยแพร่ประกาศ สปสช. 3 ฉบับ เป็นการเพิ่มบริการอีก 3 ด้าน ได่แก่ คลินิกทันตกรรม บริการเวชกรรม และบริการแพทย์แผนไทย เข้าอยู่ภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ร่วมกับ 4 บริการประกาศใช้ไปก่อนนี้ (ใน 4 จังหวัดนำร่อง) รวม 7 รายการ และมีบทเฉพาะกาล ให้มีผลย้อนหลังครอบคลุมตั้งแต่คิกออฟโครงการเมื่อ 7 ม.ค. 2567 มาจนถึงวันที่ประกาศ

ประกาศเพิ่ม 3 หน่วยบริการ (ทันตกรรม-เวชกรรม-แพทย์แผนไทย) เข้า 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ThumbMobile HealthServ.net
30 มกราคม 2567 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สปสช. 3 ฉบับ  ซึ่งเป็นประกาศสำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ ภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ที่รัฐบาลได้ประกาศเปิดตัวเริ่มโครงการไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา ใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.แพร่ จ.ร้อยเอ็ด  จ.เพชรบุรี และ จ.นราธิวาส  โดยในวาระการเปิดตัว มีบริการครอบคลุม ใน 4 ด้าน จากทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ 

1. ร้านยาชุมชนอบอุ่น ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ปรึกษาเภสัชกรและรับยา
2. คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น 32 อาการ ทำแผล ฝากครรภ์-ตรวจหลังคลอด
3. คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น ตรวจแล็บ 22 รายการตามใบสั่งตรวจจากแพทย์ 4. คลินิกกายภาพบำบัดชุมชนอบอุ่น บริการฟื้นฟูผู้ป่วย
4 กลุ่มโรค โดย รพ.ที่ให้การรักษาส่งตัวผู้ป่วยไปรับบริการที่คลินิกฯ


           เหตุที่ไม่สามารถดำเนินการให้บริการได้ครบทั้ง 7 ด้านตามนโยบายนั้น เนื่องจาก ประกาศ สปสช. อีก 3  ฉบับ ที่เป็นบริการด้านท้นตกรรม ด้านเวชกรรม และด้านการแพทย์แผนไทย ยังไม่ได้ประกาศใช้ได้ทันวันคิกออฟโครงการ เมื่อ 7 ม.ค. 2567 


ประกาศเพิ่ม 3 หน่วยบริการ (ทันตกรรม-เวชกรรม-แพทย์แผนไทย) เข้า 30 บาทรักษาทุกที่ฯ HealthServ
 

เพิ่มเติมประกาศ 3 ฉบับประกาศใช้แล้ว


30 มกราคม 2567 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สปสช. 3 ฉบับ ประกอบด้วย 
 
              1. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านทันตกรรม พ.ศ. 2567 
 
              2. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านเวชกรรม พ.ศ. 2567 
 
              3. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2567
 
              ประกาศทั้ง 3 ฉบับ กำหนดว่าเป็นการให้บริการแก่ผู้รับบริการใน จ.แพร่ จ.เพชรบุรี จ.ร้อยเอ็ด จ.นราธิวาส และจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศกำหนด
 
 


              นอกจากนี้ ประกาศทั้ง 3 ฉบับ มีบทเฉพาะกาล ซึ่งบัญญัติสาระสำคัญเอาไว้ว่า การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านนั้นๆ ที่ให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 จนถึงวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือเป็นการให้บริการตามประกาศนี้ และให้หน่วยบริการตามประกาศนี้ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากการให้บริการดังกล่าว
 
 

 

สาระสำคัญของประกาศ


สำหรับสาระสำคัญของประกาศแต่ละฉบับมีดังนี้
 

1. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านทันตกรรม พ.ศ. 2567 
 
การให้บริการทันตกรรม ในหน่วยบริการ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 700 บาทต่อครั้งบริการ ครอบคลุมตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาและหรือ X-ray เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ขูดหินน้ำลายทั้งปาก อุดฟัน ถอนฟัน 
 
การให้บริการ โดยรถทันตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เป็นการให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ หรือเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อปี โดยครอบคลุมรายการบริการ 6 รายการ ตรวจสุขภาพช่องปากและวางแผนการรักษาและหรือ X-ray เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ขูดหินน้ำลายทั้งปาก อุดฟัน ถอนฟัน
 
ในส่วนของวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ให้หน่วยบริการที่ให้บริการบันทึก หรือส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐานตามที่สำนักงานกำหนด ผ่านระบบ Krungthai Digital Health Platform (ผ่าน Hospital Portal ทาง Website KTB (https://www.healthplatform.krungthai.com) หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบข้อมูลของหน่วยบริการกับสำนักงานตามโครงสร้างข้อมูล (Standard data set) ที่กำหนด หรือโปรแกรมบันทึกข้อมูลการให้บริการทันตกรรมส่วนบุคคล (Dentcloud) หรือผ่านระบบโปรแกรมอื่นตามที่สำนักงานกำหนด
 
 
 
2. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านเวชกรรม พ.ศ. 2567 
 
จ่ายค่าใช้จ่ายตามรายการบริการและอัตรา ดังต่อไปนี้
1. จ่ายเป็นค่าบริการตรวจวินิจฉัยให้คำปรึกษา ในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง
2. จ่ายเป็นค่าบริการตรวจวินิจฉัยให้คำปรึกษา ค่าบำบัดและการบริการทางการแพทย์ และค่ายาและเวชภัณฑ์ ในอัตรา 320 บาทต่อครั้ง
 
ในส่วนของวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ให้หน่วยบริการที่ให้บริการบันทึกหรือส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน ผ่านระบบโปรแกรม A-MED Care หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบข้อมูลของหน่วยบริการกับสำนักงานตามโครงสร้างข้อมูล (Standard data set) ที่กำหนด หรือผ่านระบบโปรแกรมอื่นตามที่สำนักงานกำหนด
 
 
 
3. ประกาศ สปสช. เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับบริการนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2567
 
จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นแบบเหมาจ่ายในอัตรา 200 บาทต่อครั้งบริการ
 
ในส่วนของวิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ ให้หน่วยบริการที่ให้บริการบันทึกหรือส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน ผ่านระบบโปรแกรม A-MED  Care หรือเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบข้อมูลของหน่วยบริการกับสำนักงานตามโครงสร้างชุดข้อมูล (Standard data set) ที่กำหนด หรือผ่านระบบโปรแกรมอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

 
The Coverage 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด