ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ. จับมือเครือข่าย ดัน 10 Packages plus ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

สธ. จับมือเครือข่าย ดัน 10 Packages plus ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน Thumb HealthServ.net
สธ. จับมือเครือข่าย ดัน 10 Packages plus ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ThumbMobile HealthServ.net

สธ.เร่งยกระดับการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน จับมือภาคีเครือข่าย ผลักดัน 10 Packages plus ของกรมอนามัย เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพดี ตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ออกแบบจากสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง

 
             7 กุมภาพันธ์ 2567  พลเรือโท นายแพทย์นิกร เพชรวีระกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน งานเปิดตัวโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ว่า


             รัฐบาลได้กำหนดนโยบายมุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ พัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะ และอนามัยให้คนไทยวัยทำงานมีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข


             จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพดี โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศ อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชากรกลุ่มวัยอื่น ๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาประชากรกลุ่มวัยทำงาน ให้มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการบูรณาการภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกลไกการดำเนินงาน และกลไกการขับเคลื่อนงานสู่การปฏิบัติ ให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

           ทางด้าน แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มวัยทำงานให้ดีขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งการสร้างความเข้มแข็งในระดับเครือข่ายของนักส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) โดยใช้ชุดเครื่องมือ 10 packages และ Happy 8 ภายใต้ชื่อ 10 Packages Plus ใน 7 ประเด็นบูรณาการคือ อาหาร, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต, ยาสูบและแอลกอฮอล์, สิ่งแวดล้อม, สุขภาวะครอบครัว และสุขภาวะองค์กร โดยให้สถานประกอบกิจการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตามสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่ต้องการนำแนวทาง 10 Packages Plus ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัยทำงานของตนเอง สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ กองอนามัยวัยทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 4521, 4566 และ 4522
 
          ทางด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. พัฒนากรอบแนวคิด Happy Workplace เพื่อส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะคนทำงานที่เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบสร้างเสริมสุขภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานทีดีเอื้อต่อการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ใน 7 ประเด็นสำคัญ ทั้งเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ บุหรี่ อาหาร กิจกรรมทางกาย อุบัติเหตุ สุขภาพจิต มลพิษทางอากาศ
 
          “ขณะนี้ มีสถานประกอบการกิจการต้นแบบระดับเครือข่าย (NODE) เป็นหน่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมสถานประกอบการกิจการในพื้นที่ พร้อมยกระดับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็น Health coach เป็นพี่เลี้ยงสร้างนักส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงพัฒนานวัตกรรมระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อจัดเก็บข้อมูล นำไปสู่การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และสถานประกอบการ ติดตามประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลในการคัดแยกภาวะเสี่ยงโรค NCDs ของพนักงานในสถานประกอบการ ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ “happy8workplace.thaihealth.or.th”  นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว     
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด