ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ. จับมือเครือข่าย ดัน 10 Packages plus ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

สธ. จับมือเครือข่าย ดัน 10 Packages plus ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน HealthServ.net

สธ.เร่งยกระดับการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน จับมือภาคีเครือข่าย ผลักดัน 10 Packages plus ของกรมอนามัย เพื่อให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพดี ตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ออกแบบจากสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง

สธ. จับมือเครือข่าย ดัน 10 Packages plus ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ThumbMobile HealthServ.net
 
             7 กุมภาพันธ์ 2567  พลเรือโท นายแพทย์นิกร เพชรวีระกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน งานเปิดตัวโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ว่า


             รัฐบาลได้กำหนดนโยบายมุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ พัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะ และอนามัยให้คนไทยวัยทำงานมีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข


             จึงมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพดี โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศ อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการดูแลประชากรกลุ่มวัยอื่น ๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาประชากรกลุ่มวัยทำงาน ให้มีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการบูรณาการภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกลไกการดำเนินงาน และกลไกการขับเคลื่อนงานสู่การปฏิบัติ ให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

           ทางด้าน แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยมีบทบาทสำคัญด้านการส่งเสริมสุขภาพ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มวัยทำงานให้ดีขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งการสร้างความเข้มแข็งในระดับเครือข่ายของนักส่งเสริมสุขภาพทั่วประเทศภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิตปัญญา) โดยใช้ชุดเครื่องมือ 10 packages และ Happy 8 ภายใต้ชื่อ 10 Packages Plus ใน 7 ประเด็นบูรณาการคือ อาหาร, กิจกรรมทางกาย, สุขภาพจิต, ยาสูบและแอลกอฮอล์, สิ่งแวดล้อม, สุขภาวะครอบครัว และสุขภาวะองค์กร โดยให้สถานประกอบกิจการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ตามสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่ต้องการนำแนวทาง 10 Packages Plus ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มวัยทำงานของตนเอง สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ กองอนามัยวัยทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2590 4521, 4566 และ 4522
 
          ทางด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. พัฒนากรอบแนวคิด Happy Workplace เพื่อส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะคนทำงานที่เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบสร้างเสริมสุขภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานทีดีเอื้อต่อการมีพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ใน 7 ประเด็นสำคัญ ทั้งเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ บุหรี่ อาหาร กิจกรรมทางกาย อุบัติเหตุ สุขภาพจิต มลพิษทางอากาศ
 
          “ขณะนี้ มีสถานประกอบการกิจการต้นแบบระดับเครือข่าย (NODE) เป็นหน่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมสถานประกอบการกิจการในพื้นที่ พร้อมยกระดับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็น Health coach เป็นพี่เลี้ยงสร้างนักส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงพัฒนานวัตกรรมระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อจัดเก็บข้อมูล นำไปสู่การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และสถานประกอบการ ติดตามประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลในการคัดแยกภาวะเสี่ยงโรค NCDs ของพนักงานในสถานประกอบการ ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ “happy8workplace.thaihealth.or.th”  นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว     
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด