ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น HealthServ.net
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ThumbMobile HealthServ.net

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ระดับ อบจ. เทศบาล อบต. และรูปแบบพิเศษ (กทม พัทยา) รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง

2. เทศบาล 2,469 แห่ง
  • เทศบาลนคร 30 แห่ง
  • เทศบาลเมือง 192 แห่ง
  • เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง

3. องค์การบริหารส่วนตำบล 5,303 แห่ง

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)

รวมทั้งสิ้น 7,850 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

รวบรวมโดย : กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2 กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายจังหวัด

ลำดับ จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.  รวม
1 กระบี่ 1 - 1 14 46 62
2 กาญจนบุรี 1 - 3 46 72 122
3 กาฬสินธุ์ 1 - 2 77 71 151
4 กำแพงเพชร 1 - 3 22 64 90
5 ขอนแก่น 1 1 6 77 140 225
6 จันทบุรี 1 - 5 42 34 82
7 ฉะเชิงเทรา 1 - 1 33 74 109
8 ชลบุรี 1 2 10 36 49 98
9 ชัยนาท 1 - 1 38 20 60
10 ชัยภูมิ 1 - 1 35 106 143
11 ชุมพร 1 - 2 26 50 79
12 เชียงราย 1 1 - 72 70 144
13 เชียงใหม่ 1 1 4 116 89 211
14 ตรัง 1 1 1 22 75 100
15 ตราด 1 - 1 14 28 44
16 ตาก 1 1 1 17 49 69
17 นครนายก 1 - 1 5 39 46
18 นครปฐม 1 1 5 20 90 117
19 นครพนม 1 - 1 21 81 104
20 นครราชสีมา 1 1 4 85 243 334
21 นครศรีธรรมราช 1 1 3 50 130 185
22 นครสวรรค์ 1 1 2 18 121 143
23 นนทบุรี 1 2 9 10 24 46
24 นราธิวาส 1 - 3 13 72 89
25 น่าน 1 - 1 18 80 100
26 บุรีรัมย์ 1 - 3 60 145 209
27 บึงกาฬ 1 - - 18 41 60
28 ปทุมธานี 1 1 9 19 35 65
29 ประจวบคีรีขันธ์ 1 - 2 14 44 61
30 ปราจีนบุรี 1 - 2 12 55 70
31 ปัตตานี 1 - 2 15 96 114
32
พระนครศรีอยุธยา
1 1 5 30 121 158
33 พังงา 1 - 2 13 36 52
34 พัทลุง 1 - 1 48 24 74
35 พิจิตร 1 - 3 25 73 102
36 พิษณุโลก 1 1 1 24 76 103
37 เพชรบุรี 1 - 2 13 69 85
38 เพชรบูรณ์ 1 - 3 22 102 128
39 แพร่ 1 - 1 25 57 84
40 พะเยา 1 - 2 33 36 72
41 ภูเก็ต 1 1 2 9 6 19
42 มหาสารคาม 1 - 1 18 123 143
43 แม่ฮ่องสอน 1 - 1 6 42 50
44 มุกดาหาร 1 - 1 24 29 55
45 ยะลา 1 1 2 13 47 64
46 ยโสธร 1 - 1 23 63 88
47 ร้อยเอ็ด 1 - 1 72 129 203
48 ระนอง 1 - 2 10 18 31
49 ระยอง 1 1 2 27 37 68
50 ราชบุรี 1 - 4 31 76 112
51 ลพบุรี 1 - 3 20 102 126
52 ลำปาง 1 1 3 38 60 103
53 ลำพูน 1 - 1 39 17 58
54 เลย 1 - 2 27 71 101
55 ศรีสะเกษ 1 - 2 35 179 217
56 สกลนคร 1 1 - 65 74 141
57 สงขลา 1 2 11 35 92 141
58 สตูล 1 - 1 6 34 42
59 สมุทรปราการ 1 1 7 14 26 49
60 สมุทรสงคราม 1 - 1 8 26 36
61 สมุทรสาคร 1 2 2 11 22 38
62 สระบุรี 1 - 4 34 70 109
63 สระแก้ว 1 - 3 13 49 66
64 สุพรรณบุรี 1 - 2 44 80 127
65 สิงห์บุรี 1 - 2 6 33 42
66 สุโขทัย 1 - 3 18 69 91
67 สุราษฎร์ธานี 1 2 3 35 97 138
68 สุรินทร์ 1 - 1 27 144 173
69 หนองคาย 1 - 2 17 48 68
70 หนองบัวลำภู 1 - 1 23 43 68
71 อ่างทอง 1 - 1 20 43 65
72 อุดรธานี 1 1 3 67 109 181
73 อุตรดิตถ์ 1 - 1 25 53 80
74 อุทัยธานี 1 - 1 13 49 64
75 อุบลราชธานี 1 1 4 54 179 239
76 อำนาจเจริญ 1 - 1 23 39 64
  รวม 76 30 191 2,248 5,305 7,850

ข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 ด้าน

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 ด้าน 


1. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โรงพยาบาล 15,072 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 8,216 แห่ง
จำนวนห้องน้ำสาธารณะ 15,833 แห่ง
 
 
2. นวัตกรรมและการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด อปท. 1,787 แห่ง
ครู 55,753 คน
นักเรียน 716,325 คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กในสังกัด อปท. 18,166 แห่ง
ครู 1,373 คน
เด็กเล็ก 534,733 คน
 
 
3. สาธารณภัย
อปพร. 427,613 คน
จำนวนรถดับเพลิง 3,353
จำนวนรถบรรทุกน้ำ 6,864
จำนวนรถกู้ชีพ 1,579
 
 
4.โครงสร้างพื้นฐาน
ถนนในความดูแลของ อปท. 781,094 เส้น
ถนนของ อปท. 24,201 เส้น
ถนนที่ถ่ายโอนให้ อปท. 693,871 เส้น
 
 
5.การบริหารจัดการน้ำ
จำนวนแหล่งน้ำที่มีปริมาตรกักเก็บไม่เกิน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร 117,707 แห่ง
จำนวนประปาหมู่บ้าน 68,023 แห่ง
มีน้ำประปาใช้ 57,593 แห่ง
ไม่มีน้ำประปาใช้ 10,430 แห่ง
 
 
6.การจัดการภายในและธรรมาภิบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,849 แห่ง (ไม่รวม กทม)
อบจ. 76 แห่ง
เทศบาลนคร (ทน.) 30 แห่ง
เทศบาลเมือง (ทม.) 195 แห่ง
เทศบาลตำบล (ทต.) 2,247 แห่ง
อบต. 5,300 แห่ง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 แห่ง
จำนวนชุมชน 13,345
จำนวนหมู่บ้าน 80,061
จำนวนครัวเรือน 25,499,890
จำนวนประชากร 66,104,497 คน
เพศชาย 31,969,092 คน
เพศหญิง 34,135,405 คน
 
 
 
7.ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม
จำนวนผู้สูงอายุ 10,092,560 คน
จำนวนผู้พิการ 1,937,083 คน
สวนสาธารณะ/ลานกีฬา/สนามกีฬา 33,004
จำนวนห้องสมุด 9,064
จำนวนตลาด 7,554
จำนวนสนามเด็กเล่น 7,817
 
 
 
8.เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว
จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด (ต่อปี) 18,948,910 คน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 6,704,404 คน
นักท่องเที่ยวคนไทย 12,244,506 คน
จำนวนร้านค้า 257,002
จำนวนร้านค้าประเภทบริการ 48,368
จำนวนโรงงาน 12,487
พื้นที่ทำการเกษตร 4,880,474 ไร่
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด