Home : ข่าว COVID-19

ภูเก็ตเปิดเมือง จะเดินทางเข้า-ออก ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

มาตรการการเดินทางเข้าภูเก็ต (ทางอากาศ) ผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ต้องปฏิบัติดังนี้
Date: 08/06/2564 View: 540
image1 size: 800x800px
จังหวัดภูเก็ตกำลังเดินหน้าสู่การเปิดจังหวัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังจากที่ทางจังหวัดได้ดำเนินมาตรการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเกือบทุกกลุ่มในจังหวัดแล้วตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 64 จนถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนการเปิดประเทศ ระยะที่ 2 ในโครงการ Phuket Sandbox นำร่องเปิดจังหวัดท่องเที่ยว วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 

เพื่อความชัดเจนในการเดินทาง มาตรการการเดินทางเข้าภูเก็ต (ทางอากาศ) กำหนดต้องปฏิบัติดังนี้ (ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตมีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 64 - ดูฉบับเต็มด้านล่าง)

ผู้โดยสารขาเข้า

(ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี)

1. ผู้โดยสารต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด ครบ 2 เข็ม 
หรือ ได้ครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด
หรือ ได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม
หรือ ผู้ที่หายจากอาการป่วยจากโรคโควิดแล้ว ไม่เกิน 90 วัน
หรือ ได้รับการตรวจหาเขื้อโควิด ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test แล้ว ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันตรวจ

*หากไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน

หมายเหตุ
  • ผลตรวจต้องเป็น เอกสารตัวจริงที่เป็นกระดาษ ออกโดยสถานที่ตรวจเท่านั้น
  • ผลตรวจทางอีเมล์ สำเนาถ่ายเอกสาร หรือ SMS มือถือ ไม่สามารถใช้ได้
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต ไม่มีบริการตรวจ COVID-19 ให้กับผู้โดยสาร
  • หากไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน
2.ลงทะเบียนผ่านแอป หมอชนะ และ www.gophuget.com  

3. สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก 

ผู้โดยสารขาออก

1.ผู้โดยสารขาออก สามารถเดินทางได้ตามปกติ ไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิด
2. ก่อนการเดินทางและการจองเที่ยวบินภายในประเทศ  ผู้โดยสารต้องตรวจสอบตารางบินกับสายการบิน และประกาศหรือคำสั่งล่าสุดของจังหวัดที่เดินทางไปทุกครั้ง
3. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามมาตการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ศูนย์ข้อมูลโควิดจังหวัดภูเก็ต 
Phuket Info center
ภูเก็ตเปิดเมือง จะเดินทางเข้า-ออก ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 800x1132 px
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2920/2564
เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 

สาระสำคัญ

ข้อ 1
การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ให้ผู้เดินทางยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี เข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือผู้ที่หาย จากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT - PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ หากไม่มีเอกสารดังกล่าวข้างต้น  ให้เข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งให้กักตัวในที่พักอาศัย (Home Quarantine หรือ Hotel Quarantine)  และให้อยู่ในการติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ตลอดระยะเวลาที่กักตัว เว้นแต่  
     1.1 รถขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ที่จำเป็น
     1.2 รถขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ 
     1.3 รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย
     1.4 รถขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงาน
     1.5 รถขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันทางการเงิน
     1.6 บุคคลผู้ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้มาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน
     1.7 รถขนส่งสิ่งจำเป็นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจการประเภทที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  
     1.8 รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง พัสดุและสิ่งพิมพ์ ต้องกำหนดเวลาในการเข้า โดยให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บัญชาการเหตุการณ์ด่านตรวจภูเก็ต หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
     1.9 ผู้ขับขี่และผู้ที่เดินทางมากับรถ เรือ หรือยานพาหนะอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 
     1.10 ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตชั่วคราว หรือผู้ขนส่งสิ่งจำเป็นที่ไม่แวะค้างคืน ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต ต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง หรือหนังสือรับรองการขนส่งสินค้า แสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจตามแบบแนบท้ายคำสั่งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามเฝ้าระวังและควบคุมโรค และเมื่อเสร็จภารกิจให้เดินทางกลับโดยเร็ว

ข้อ 2
มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค  ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติดังนี้
 
     2.1 ผู้ที่เดินทางยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี เข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ 

     2.2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

     2.3 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com เพื่อแจ้งข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต 

     2.4 ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก

กรณี ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพักในโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ต้องดำเนินการดังนี้
     (1) คัดกรองอาการและวัดไข้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกรับ
     (2) ตรวจสอบการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com ของผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
     (3) จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล COVID – 19 รวมถึงกรณีที่ออกไปทำกิจธุระ ทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือทำกิจธุระอื่นใด โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ ที่จะไปปฏิบัติภารกิจ ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล, เทศบาล, อบต.) ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้ 

กรณีพักอาศัยในบ้านให้เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล COVID – 19 ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล เทศบาล, อบต.) ในพื้นที่ที่พักอาศัย ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้

 ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุม  ดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ไม่จัดส่งข้อมูลบันทึกการติดตามและการเดินทางของผู้เข้าพัก ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งนี้อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ข้อ 3
ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 (D – M – H – T – T – A) ได้แก่
     D – Distancing   =   เว้นระยะห่างระหว่างกัน
     M – Mask Wearing   =   สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยเสมอ
     H – Hand Washing   =   ล้างมือบ่อย ๆ
     T –  Temperature   =   ตรวจวัดอุณหภูมิ 
     T –  Testing   =   ตรวจหาเชื้อโควิด – 19 
     A –  Application   =   ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะจึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 
สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]