ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สรุปสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ปี 2564 กระทรวงพม.

สรุปสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ปี 2564 กระทรวงพม. Thumb HealthServ.net
สรุปสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ปี 2564 กระทรวงพม. ThumbMobile HealthServ.net

รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีสาระสำคัญน่าสนใจ ดังนี้


ข้อมูลภาพรวมคนพิการในไทย
 
ประเทศไทยมีจำนวนคนพิการรวม 2,102,384 คน
นับจากจำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว ตามข้อมูลสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำแนกเป็น 
 • เพศหญิง 1,004,267 คน (ะ47.77%)
 • เพศชาย 1,098,117 คน  (52.23%)
 

ประเภทความพิการ


1 ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1,054,786  (50.17%)
2 ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 393,027  (18.69%)
3 ทางการเห็น 187,546  (8.92%)
4 ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 164,710  (7.83%)
5 ทางสติปัญญา 143,819  (6.84%)
6 พิการมากกว่า 1 ประเภท 123,835  (5.89%)
7 ออทิสติก 17,101  (0.81%)
8 ทางการเรียนรู้ 13,711  (0.65%)
9 ข้อมูลรอการยืนยัน 3,849  (0.18%)
 
รวม 2,095,205 
สรุปสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ปี 2564 กระทรวงพม. HealthServ
 


อายุและประเภทความพิการ

 • คนพิการอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 1,168,165 คน ร้อยละ 55.56 (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด )
 • คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีจำนวน 855,816 คน ร้อยละ 40.71 (ของจำนวนคนพิการทั้งหมด )
 • คนพิการที่มีอายุระหว่าง 15-59 ปี และคนพิการวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.07และร้อยละ 55.99 ของจำนวนคนพิการ อายุ 15 –59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ตามลำดับ
 • คนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (0- 21 ปี) มีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุด จำนวน 151,163 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56 ของจำนวนคนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษา (0 -21 ปี) ทั้งหมด

สาเหตุความพิการ

อันดับที่ 1 แพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการ ร้อยละ 47.31
อันดับที่ 2 ไม่ทราบสาเหตุ24.24
อันดับที่ 3 ความเจ็บป่วย/โรคอื่น ๆ ร้อยละ 20.26
อันดับที่ 4 อุบัติเหตุ ร้อยละ 7.49
อันดับที่ 5 กรรมพันธุ์/ พันธุกรรม ร้อยละ 0.66
อันดับที่ 6 พิการแต่กำเนิด ร้อยละ 0.05
การศึกษา


คนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 38,242 คน คิดเป็นร้อยละ 1.82 (ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) แบ่งเป็น
 • อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียน จำนวน 2,341 คน (ร้อยละ 6.12 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
 • คนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษา จำนวน 22,746 คน (ร้อยละ 59.48 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา)
 • และเป็นคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน 13,155 คน (ร้อยละ 34.40 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา) 


คนพิการที่ได้รับการศึกษา จำนวน 1,625,191 คน คิดเป็นร้อยละ 77.30(ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ) ได้แก่ 

อันดับ 1 ประถมศึกษา 1,323,640 (81.45%)
อันดับ 2 มัธยมศึกษา 188,598 (11.60%)
อันดับ 3 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 39,259 (2.42%)
อันดับ 4 อุดมศึกษา 26,187 (1.61%)
อันดับ 5 ไม่ระบุการศึกษา 15,098 (0.93%)


คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน

คนพิการที่อยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จำนวน 855,816 คน
 
 1. คนพิการที่ประกอบอาชีพ จำนวน 315,164 คน ร้อยละ 36.83 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
 2. คนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่แจ้งว่าไม่ได้ประกอบอาชีพ จำนวน 102,889 คน ร้อยละ 12.02 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
 3. คนพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้) จำนวน 52,806 คน ร้อยละ 6.17(ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
 4. คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลและไม่ระบุข้อมูลด้านอาชีพ จำนวน 384,957 คน ร้อยละ 44.98 (ของจำนวนคนพิการวัยทำงานทั้งหมด)
 5. การประกอบอาชีพของคนพิการ
  เกษตรกรรม ร้อยละ 53.16
  รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 22.50
  ไม่ระบุ ร้อยละ 7.58
  ประกอบกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 6.01
  ลูกจ้างภาคเอกชน/พนักงานบริษัท ร้อยละ 5.59
  อื่น ๆ ร้อยละ 3.72
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.13
  และกิจการส่วนตัว/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ร้อยละ 0.31
สรุปสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ปี 2564 กระทรวงพม. HealthServ
สรุปสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ปี 2564 กระทรวงพม. HealthServ
สรุปสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ปี 2564 กระทรวงพม. HealthServ
สรุปสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ปี 2564 กระทรวงพม. HealthServ
สรุปสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ปี 2564 กระทรวงพม. HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด