ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[อย.] สรุปค่าใช้จ่าย-ค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร

[อย.] สรุปค่าใช้จ่าย-ค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร Thumb HealthServ.net
[อย.] สรุปค่าใช้จ่าย-ค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร ThumbMobile HealthServ.net

ข้อมูลจากกองอาหาร อย.สรุปค่าใช้จ่าย-ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จะจัดเก็บจากผู้ประกอบการที่ยื่นคำขอใบอนุญาตด้านอาหาร (เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด)


ในการจะเป็นผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจ ด้านอาหาร นั้น จะต้องยื่นขออนุญาตเสียก่อน จึงจะประกอบการได้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพมาตรฐานดูแลผู้บริโภค

ในการยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร จะมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จัดเก็บ ตามข้อมูลสรุปที่ได้นำมา

(เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคําขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560)


กรณี ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตสถานที่ผลิตอยู่แล้ว และต้องการจะขยายพื้นที่ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มเติมสามารถทำได้เลยทันที โดยการยื่นผ่านระบบ e-submission และการสลักหลังใบอนุญาตจะได้รับผ่านระบบอัตโนมัติในทันที หลังจากเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารตามข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งมาถูกต้องและครบถ้วน [*]


ผู้ประกอบการสามารถดูรายละเอียดได้ผ่านทาง QR CODE นี้  (หรือจากลิงค์ที่นำมาวางไว้ด้านล่างนี้) 

 
[*] ข่าวอ้างอิงจากอย.
[อย.] สรุปค่าใช้จ่าย-ค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร HealthServ

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตผลิตอาหาร นำเข้า ขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม อ้างอิงกฎกระทรวง ฉบับที่5 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร
1) คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่ใช้เครื่องจักร หรือ ใช้เครื่องจักรไม่ถึง 2 แรงม้า 5,000 บาท
2) คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เครื่องจักรตั้งแต 2 แรงมา แตไม่ถึง 10 แรงมา 6,000 บาท
3) คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เครื่องจักรตั้งแต 10 แรงมา แตไม่ถึง 25 แรงมา 7,000 บาท
4) คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เครื่องจักรตั้งแต 25 แรงมา แตไม่ถึง 50 แรงมา 8,000 บาท
5) คนงานน้อยกว่า 50 หรือ มากกว่า 50 คน เครื่องจักรตั้งแต 50 แรงมา ขึ้นไป 10,000 บาท
 
2. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร 15,000 บาท
3. ใบอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว 2,000 บาท
4. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคราว 2,000 บาท
5. ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร 5,000 บาท
6. ใบแทนใบอนุญาต  500 บาท
7. ใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร  500 บาท
8. การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้นๆ แต่ละฉบับ

หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมปรับข้อมูลคนงานและเครื่องจักร ตามการพิจารณาสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงานปัจจุบัน

สรุปค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร LINK

สรุปค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร [อย.] สรุปค่าใช้จ่าย-ค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร
สรุปค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นค าขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร [อย.] สรุปค่าใช้จ่าย-ค่าธรรมเนียม ที่จัดเก็บจากผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร
สรุปค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตด้านอาหาร

1. ผู้ยื่นคำขออนุญาตด้านอาหาร ที่ยื่นคำขอกับ อย. หรือคำขออยู่ในอำนาจอนุญาตของ อย.ที่ยื่น ณ สสจ. ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.60 เป็นต้นไป ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดฉบับลงราชกิจจาฯ ได้ที่ URL : https://goo.gl/Mc9pbJ หรือ QR Code นี้

โปรดตรวจสอบอัตราค่าใช้จ่ายก่อนชำระเงิน (กรณีไม่มั่นใจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน)

2. สำหรับผู้ยื่นคำขอ ตามเงื่อนไขในตารางที่ 1 ได้รับยกเว้นค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บทั้งหมด กรุณานำหลักฐานมายื่นกับ เจ้าหน้าที่กองอาหารที่ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 325

บัญชี 1 การพิจารณาคำขอและการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด